ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alabaster.

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alabaster.-, *alabaster.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา alabaster. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *alabaster.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your skin is like alabaster.ผิวของเธอเนียนขาวสะอาด The Isolation Permutation (2011)
Yet, under his hands, marble lost its hardness... became soft as wax, translucent as alabaster.Doch in seinen Händen verlor der Marmor seine Härte... und wurde weich wie Wachs, transparent wie Alabaster. The Agony and the Ecstasy (1965)
I have alabaster skin.- Ich habe Haut aus Alabaster. La Grande Bouffe (1973)
To begin with, number one, a beautiful hand-carved alabaster bathing vessel.Zum Ersten: Eine wunderschöne Badewanne aus Alabaster. History of the World: Part I (1981)
Alabaster.Alabaster. Wise Guys (1986)
- Alabaster perfume box.Eine Parfumkiste aus Alabaster. The Adventure of the Egyptian Tomb (1993)
And it ain't alabaster either.Auch kein Alabaster. The Shawshank Redemption (1994)
Pure alabaster.Purer Alabaster. The Pink Panther (2006)
Your skin is like alabaster.Deine Haut ist wie Alabaster. The Isolation Permutation (2011)
White as alabaster.Weiß wie Alabaster. In the Heart of the Sea (2015)
This is a letter from a Mr. and Mrs. Alabaster.Das ist ein Brief von Mr. und Mrs. Alabaster. Molly Moon and the Incredible Book of Hypnotism (2015)
Ah, call me Angela.Danke, Mrs. Alabaster. Nenn mich doch Angela. Molly Moon and the Incredible Book of Hypnotism (2015)
The talents of Richard Alabaster.Ich präsentiere euch den talentierten... Richard Alabaster. Molly Moon and the Incredible Book of Hypnotism (2015)
"Yet I'll not shed her blood nor scar that whiter skin than snow and smooth as monumental alabaster."Doch nicht ihr Blut vergieß' ich, noch ritz' ich diese Haut, so weiß wie Schnee und sanft... wie eines Denkmals Alabaster. Children of Paradise (1945)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gypsum \Gyp"sum\ (j[i^]p"s[u^]m), n. [L. gypsum, Gr. gy`psos;
   cf. Ar. jibs plaster, mortar, Per. jabs[imac]n lime.] (Min.)
   A mineral consisting of the hydrous sulphate of lime
   (calcium). When calcined, it forms plaster of Paris.
   {Selenite} is a transparent, crystalline variety;
   {alabaster}, a fine, white, massive variety.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alabaster \Al"a*bas"ter\, n. [L. alabaster, Gr. 'ala`bastros,
   said to be derived fr. Alabastron, the name of a town in
   Egypt, near which it was common: cf. OF. alabastre, F.
   alb[^a]tre.]
   1. (Min.)
    (a) A compact variety or sulphate of lime, or gypsum, of
      fine texture, and usually white and translucent, but
      sometimes yellow, red, or gray. It is carved into
      vases, mantel ornaments, etc.
    (b) A hard, compact variety of carbonate of lime, somewhat
      translucent, or of banded shades of color; stalagmite.
      The name is used in this sense by Pliny. It is
      sometimes distinguished as oriental alabaster.
      [1913 Webster]
 
   2. A box or vessel for holding odoriferous ointments, etc.;
    -- so called from the stone of which it was originally
    made. --Fosbroke.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top