ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acquitted.

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acquitted.-, *acquitted.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา acquitted. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *acquitted.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But then the Army decides of course it ought to hold a hearing and Jackson's acquitted.แต่แน่นอน กองทัพ ตัดสินใจไต่สวน... ...ปรากฏว่าแจ็คสันไม่มีความผิด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
That little bit of doubt is enough to get you acquitted.ข้อสงสัยนิดเดียว ก็เพียงพอจะทำให้ลูกพ้นผิดได้ Doubt (2012)
When Daniel's acquitted.เมื่อแดเนียลพ้นผิด Justice (2012)
I'm prepared to appoint an interim leadership to navigate the day-to-day until I'm acquitted.ในการจัดการเรื่องยุ่งยากวันต่อวัน จนกว่าผมพ้นผิด ดังนั้น Penance (2012)
You remember what they were like when you were acquitted.คุณจำได้ไหมว่าพวกนักข่าวทำยังไง ตอนคุณถูกปล่อยตัว Identity (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acquitted.He was acquitted.
acquitted.In the absence of definite evidence he was acquitted.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquit \Ac*quit"\, v. t. [imp. & p. p. {Acquitted}; p. pr. & vb.
   n. {Acquitting}.] [OE. aquiten, OF. aquiter, F. acquitter; ?
   (L. ad) + OF. quiter, F. quitter, to quit. See {Quit}, and
   cf. {Acquiet}.]
   1. To discharge, as a claim or debt; to clear off; to pay
    off; to requite.
    [1913 Webster]
 
       A responsibility that can never be absolutely
       acquitted.              --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To pay for; to atone for. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To set free, release or discharge from an obligation,
    duty, liability, burden, or from an accusation or charge;
    -- now followed by of before the charge, formerly by from;
    as, the jury acquitted the prisoner; we acquit a man of
    evil intentions.
    [1913 Webster]
 
   4. Reflexively:
    (a) To clear one's self. --Shak.
    (b) To bear or conduct one's self; to perform one's part;
      as, the soldier acquitted himself well in battle; the
      orator acquitted himself very poorly.
      [1913 Webster]
 
   Syn: To absolve; clear; exonerate; exonerate; exculpate;
     release; discharge. See {Absolve}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top