ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abakus

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abakus-, *abakus*, abaku
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abakus มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abakus*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kabakura's... are awesome!คาบากุระ... มัน น่ากลัว! Episode #1.1 (2006)
Morgan here says you find the abacus between the triglyphs In the frieze section of the entablature Of classical greek doric temples.Morgan hier sagt, dass sich der Abakus... zwischen den Triglyphen im Friesbereich... des Säulengebälks von griechischen dorischen Tempeln befindet. Royal Episode 13 (1970)
We will now be directly beneath Pilate's audience chamber itself. This is the moment for Habakkuk to get out his prong.Wenn wir direkt unter Pilatus' Audienzsaal sind... bringt Habakuk sein Werkzeug zum Vorschein. Life of Brian (1979)
- I have an abacus at home for that.Dafür hab ich einen Abakus. TRON (1982)
This man is not only Abakua - the leopard people - ..pero tambien es maijumbero.Dieser Mann ist nicht nur ein Abakua - die Leopardenmenschen - ...pero tambien es maijumbero. Marked for Death (1990)
- The sign on de wall is Abakua.- Das Zeichen an der Wand ist Abakua. Marked for Death (1990)
You dr opped yourabacus.Dort unten liegt dein Abakus. A Chinese Ghost Story III (1991)
Abacus:Abakus: Malcolm X (1992)
- And the abacus.- Der Abakus auch. The Dark Age (1997)
- You know, you don't see enough abaci.- Genau. Wo ist der Abakus geblieben? The Dark Age (1997)
-I like the abacus, Billy.- Ich mag den Abakus, Billy. Jurassic Park III (2001)
They have an abacus.Sie haben einen Abakus. Plus One Is the Loneliest Number (2002)
The mountain splits apart smashing Iron Abacus to the ground."Direkt in die Schläfe von eiserner Abakus." 2046 (2004)
Iron Abacus?Eiserner Abakus? 2046 (2004)
Oh, look, look, it's a... it's a... an abacus.Oh, guck! Das ist ein ... Das ist ein Abakus. Meet the Fockers (2004)
It's a bit smaller than the one before, but goin' by my abacus, it'll fly that much farther, as long as the direction is right.Es ist kleiner als das letzte. Aber mit Hilfe von meinem Abakus schießt es so weit, wie wir wollen. The Last Battle (2004)
Giant Sand Burial!Sabaku Taisō (Sandwasserfall Große Beerdigung)! Naruto the Movie 2: Legend of the Stone of Gelel (2005)
Sand Burial.Sabaku Sōsō (Sandwasserfall Beerdigung)! Naruto the Movie 2: Legend of the Stone of Gelel (2005)
Giant Sand Burial!Sabaku Taisō (Sandwasserfall Große Beerdigung)! Naruto the Movie 2: Legend of the Stone of Gelel (2005)
People are smoking day after day after day and dying and dying and dying, and the tobacco companies keep getting richer and richer.Menschen rauchen Tag ein, Tag aus, und sterben Tag ein, Tag aus. und die Tabakunternehmen werden reicher und reicher. Smoke Signals (2008)
In the matter of rhodes vs. A.b. Curtis tobacco company, on the count of wrongful death, we find in favor of the plaintiff.- In der Angelegenheit Rhodes gegen das Tabakunternehmen A.B. Curtis, mit dem Tatbestand Tod durch Fremdverschulden, entscheiden wir zu Gunsten... der Kläger. Smoke Signals (2008)
Habakkuk and the Angel.Habakuk und der Engel. Angels & Demons (2009)
I'm surprised I don't find an abacus in here.Wundert mich, dass Sie keinen Abakus haben. Death Race 2 (2010)
We can't even get a meeting with a damn tobacco account!Wir kriegen nicht mal ein Meeting mit einem verdammten Tabakunternehmen! Blowing Smoke (2010)
Geoff Atherton wants another cigarette account someday.Geoff Atherton möchte irgendwann vielleicht wieder mit einem Tabakunternehmen arbeiten. Blowing Smoke (2010)
-Not to tobacco companies.- Nicht für Tabakunternehmen. Tomorrowland (2010)
But the abacus is your responsibility.Aber der Abakus ist deine Verantwortung. Middle Man (2010)
You said, "Buttermilk's not really a word."Du hast gesagt, "Abakus ist kein echtes Wort". Hurricane Monica (2012)
No, sorry -- Not in a chance in hell you're taking a risk like that for a big tobacco company.Auf keinen Fall gehst du für ein Tabakunternehmen so ein Risiko ein. Saplings (2012)
Nurse Lee? Yes?Du hast die Flaschen mit dem Abakus zusammengezählt. Episode #2.6 (2013)
We call her Sister Abacus.Deshalb nennen wir sie Schwester Abakus. The Bride of Christ (2013)
It's my abacus!Das ist mein Abakus! Parents (2015)
"Abacus.""Abakus." The Miserable Mill: Part Two (2017)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
砂漠[さばく, sabaku] (n) ทะเลทราย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
暴く[あばく, abaku] Thai: แฉโพย English: to disclose
暴く[あばく, abaku] Thai: ตีแผ่ทำให้ได้อาย English: to divulge
暴く[あばく, abaku] Thai: เผยให้รู้ English: to expose

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechenbrett {m}; Abakus {m}abacus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しらばくれる;しらばっくれる[, shirabakureru ; shirabakkureru] (v1,vi) to play dumb; to feign ignorance; to act as innocent [Add to Longdo]
アバクロ[, abakuro] (n) (col) (abbr) Abercrombie & Fitch (clothing retailer) [Add to Longdo]
アメリカ貘;アメリカ獏[アメリカばく;アメリカバク, amerika baku ; amerikabaku] (n) (uk) Brazilian tapir; lowland tapir (Tapir tapirus) [Add to Longdo]
キャバクラ[, kyabakura] (n) (abbr) cabaret club [Add to Longdo]
キャバクラ嬢[キャバクラじょう, kyabakura jou] (n) (See キャバクラ) female cabaret club employee [Add to Longdo]
サハラ砂漠[サハラさばく, sahara sabaku] (n) Sahara desert; (P) [Add to Longdo]
サバクオオトカゲ[, sabakuootokage] (n) Desert monitor (Varanus griseus, species of carnivorous monitor lizard found in North Africa and western Asia) [Add to Longdo]
ハバクク書[ハバククしょ, habakuku sho] (n) Habakkuk (book of the Bible) [Add to Longdo]
鎌倉幕府[かまくらばくふ, kamakurabakufu] (n) Kamakura shogunate (1185-1333 CE) [Add to Longdo]
急降下爆撃[きゅうこうかばくげき, kyuukoukabakugeki] (n) dive bombing [Add to Longdo]
佐幕[さばく, sabaku] (n) adherence to the shogunate [Add to Longdo]
佐幕派[さばくは, sabakuha] (n) supporters of the shogun [Add to Longdo]
砂漠(P);沙漠[さばく, sabaku] (n) desert; (P) [Add to Longdo]
砂漠化[さばくか, sabakuka] (n) (1) (See 砂漠) desertification; (vs) (2) to turn to desert [Add to Longdo]
裁く[さばく, sabaku] (v5k,vt) to judge; (P) [Add to Longdo]
捌く[さばく, sabaku] (v5k,vt) (1) to handle well; to process; (2) to sell; to dispose of; (3) to prepare; to arrange; to sort; (4) to prepare something for cooking; to dress (meat, etc.) [Add to Longdo]
山獏;山貘[やまばく;ヤマバク, yamabaku ; yamabaku] (n) (uk) mountain tapir (Tapirus pinchaque) [Add to Longdo]
射爆場[しゃばくじょう, shabakujou] (n) place for an aeroplane to take target practice (airplane, practise) [Add to Longdo]
取り捌く;取捌く[とりさばく, torisabaku] (v5k,vt) to settle (a matter) [Add to Longdo]
足利幕府[あしかがばくふ, ashikagabakufu] (n) (See 室町幕府) Ashikaga shogunate (i.e. the Muromachi shogunate, 1336-1573 CE) [Add to Longdo]
打麦場[だばくじょう, dabakujou] (n) threshing floor; place for threshing wheat [Add to Longdo]
徳川幕府[とくがわばくふ, tokugawabakufu] (n) Tokugawa shogunate (i.e. the Edo shogunate, 1603-1867) [Add to Longdo]
売り捌く;売りさばく[うりさばく, urisabaku] (v5k,vt) (1) to sell out; (2) to sell widely; to sell on a large scale [Add to Longdo]
暴く[あばく, abaku] (v5k,vt) to disclose; to divulge; to expose [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
暴く[あばく, abaku] (Geheimnis) verraten, enthuellen, blosslegen [Add to Longdo]
珠算[しゅざん, shuzan] Rechnen_mit_dem_Abakus [Add to Longdo]
砂漠[さばく, sabaku] -Wueste [Add to Longdo]
裁く[さばく, sabaku] ein_Urteil_faellen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top