ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

axiomatic

AE2 K S IY0 AH0 M AE1 T IH0 K   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -axiomatic-, *axiomatic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
axiomatic(แอคซิโอแมท' ทิค) adj. เกี่ยวกับ axiom, แน่ชัดในตัวของมันเอง, เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป., Syn. axiomatical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
axiomatic(adj) ซึ่งเป็นจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
axiomaticเชิงสัจพจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Either the reason is predicated on a series of sub-reasons leading to an infinite regression, or it tracks back to arbitrary axiomatic statements, or it's ultimately circular, i.e.I'm moving out because I'm moving out.หรืออีกอย่างเหตุผลที่เป็นนัยบนลำดับภายใต้เหตุผลรองที่นำไปสู้การเสื่อมถอยแบบไม่สิ้นสุด หรือ การกลับสู่การยอมรับในตัวมันเอง หรือ มันเป็นวงกลมไม่สิ้นสุด The Bad Fish Paradigm (2008)
That's axiomatic.มันเป็นกฎสากลโลก The Prestidigitation Approximation (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
AXIOMATIC    AE2 K S IY0 AH0 M AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
axiomatic    (j) ˌæksɪəʴmˈætɪk (a2 k s i@ m a1 t i k)
axiomatically    (a) ˌæksɪəʴmˈætɪkliː (a2 k s i@ m a1 t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
公理系[こうりけい, kourikei] (n) axiomatic system [Add to Longdo]
公理的方法[こうりてきほうほう, kouritekihouhou] (n) axiomatic method [Add to Longdo]
公理論[こうりろん, kouriron] (n) (See 公理的方法) axiomatic theory [Add to Longdo]
自明[じめい, jimei] (adj-na,n,adj-no) obvious; self-evident; trivial; axiomatic; self-explanatory; (P) [Add to Longdo]
無矛盾性[むむじゅんせい, mumujunsei] (n) consistency (of an axiomatic system) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Axiomatic \Ax`i*o*mat"ic\, Axiomatical \Ax`i*o*mat"ic*al\, a.
   [Gr. ?.]
   Of or pertaining to an axiom; having the nature of an axiom;
   self-evident; characterized by axioms. "Axiomatical truth."
   --Johnson.
   [1913 Webster]
 
      The stores of axiomatic wisdom.     --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 axiomatic
   adj 1: evident without proof or argument; "an axiomatic truth";
       "we hold these truths to be self-evident" [syn:
       {axiomatic}, {self-evident}, {taken for granted(p)}]
   2: containing aphorisms or maxims; "axiomatic wisdom" [syn:
     {axiomatic}, {aphoristic}]
   3: of or relating to or derived from axioms; "axiomatic
     physics"; "the postulational method was applied to geometry"-
     S.S.Stevens [syn: {axiomatic}, {axiomatical},
     {postulational}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top