ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auditory

AO1 D IH0 T AO2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auditory-, *auditory*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auditory(adj) เกี่ยวกับการได้ยินเสียง, Syn. hearing, aural, auditive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auditory(ออ'ดิทอรี) adj., n. เกี่ยวกับการฟังหรือการได้ยิน, เกี่ยวกับโสตประสาท, กลุ่มคนที่ฟัง, ห้องประชุม, ห้องบรรยาย
auditory nerveควบตุมการทรงตัวและการได้ยิน

English-Thai: Nontri Dictionary
auditory(adj) เกี่ยวกับการฟัง, เกี่ยวกับโสตประสาท
auditory(n) ผู้ฟัง, หอประชุม, ห้องประชุม, ห้องบรรยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auditory๑. -ฟัง๒. -ได้ยิน๓. -หู [ มีความหมายเหมือนกับ aural; otic; otor ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory agnosia; agnosia, acousticภาวะเสียการระลึกรู้ทางการได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory aphasia; aphasia, acoustic; deafness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory canalช่องหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory centreศูนย์ได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory duct; antrum auris; duct, acoustic๑. รูหู๒. ปากรูหู [ มีความหมายเหมือนกับ meatus, external acoustic; meatus, external auditory ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory hallucinationประสาทหลอนทางหู, อาการหูแว่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory nerve; nerve, acoustic; nerve, vestibulocochlearประสาทหู, โสตประสาท, ประสาทการได้ยิน, ประสาทสมองเส้นที่ ๘ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory phoneticsโสตสัทศาสตร์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
auditory thresholdเสียงค่อยสุดพอรับได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auditory Areaบริเวณรับเสียง [การแพทย์]
Auditory Canal, Externalช่องหู, ช่องหูส่วนนอก, รูหูส่วนนอก, แก้วหูชั้นนอก [การแพทย์]
Auditory Canal, Internalรูหูส่วนใน [การแพทย์]
Auditory Capsuleกล่องหู [การแพทย์]
Auditory Cortexการได้ยิน, สมองส่วนเปลือก; เปลือกสมองส่วนการได้ยิน; สมองส่วนที่ทำหน้าที่รับการได้ยิน [การแพทย์]
Auditory Fatigueประสาทหูเหนื่อย [การแพทย์]
Auditory Fatigue, Severeความอดทนในการรับฟังเสียงลดลงอย่างมาก [การแพทย์]
Auditory Fieldแหล่งเสียง [การแพทย์]
Auditory Illusionประสาทลวงทางหู [การแพทย์]
Auditory Meatusรูหู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But they could knock you out for several hours, which is why I have given you earmuffs for auditory protection.แต่ก็จะทำให้สลบไปหลายชั่วโมง ฉันจึงต้องแจกที่ปิดหู เพื่อป้องกันเสียง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Arcade fire's first album. It's like an auditory aphrodisiac.เปิดเพลงของอาร์เคด ไฟร์นำทางก่อน Chuck Versus the Sandworm (2007)
Sometimes the buildup of pressure can cause episodes of vertigo... or auditory hallucinations, disorientation.บางครั้งความดันสูงขึ้นมาก จนทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หรือทำให้ระบบโสตประสาท ทำงานผิดพลาดได้ The Haunting of Molly Hartley (2008)
To his auditory cortex.จากศูนย์กลางการมองเห็นของเขา เข้าสู่ส่วนรับรู้การได้ยินของเปลือกสมอง The Ghost Network (2008)
The first one was to get the auditory experience.จำได้ไหม The Cove (2009)
An auditory trance is a far more effectiveผ่านทางเสียงจะมีผลกระทบมากกว่า Of Human Action (2009)
And no visual or auditory hallucinations or other behavioral abnormalities?หริออาการผิดสังเกตุอื่นๆ The Haunting in Connecticut (2009)
Before you went, did you have any auditory hallucinations?ก่อนคุณจะไป คุณมีภาวะเสียงหลอนไหม Frankie & Alice (2010)
Ms. Montenegro has numerous patents pending from her work in auditory forensic reconstruction.มีประสบการณ์เรียนรู้ ด้านเสียงอย่างมากมาย จากงานที่เธอทำในการ ก่อสร้างรูปแบบเสียงทางนิติโสตทัศน์ The Boy with the Answer (2010)
I'd like to introduce into evidence item 461b, which is a deconstruction of the same ransom tape by former FBI special Agent Graham Steele, who has a Phd in forensic auditory analysis from the University of Pennsylvania.ฉันอยากแนะนำให้รู้จัก หลักฐานหนึ่ง ตามเลขที่รายการที่ 461B ที่ถูกรื้อสร้างเสียง แบบเดียวกันจากเทป The Boy with the Answer (2010)
That with this type of auditory phenomenon, เข้าใจมั้ย ประเด็นก็คือว่า ปรากฎการณ์ที่เกิดกับโสตประสาทแบบนี้ The Box (2010)
They want attending approval to do the auditory evoked potentials. Can you sign for it? Lockdown.เขาอยากได้แอดเทนดิ้งอนุมัติ เพื่อตรวจการตอบสนองของหู Sanctuary (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูหู(n) auditory canal, See also: external auditory canal, Example: เขาเงี่ยหูฟังหวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่ารถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี
โสตประสาท(n) auditory nerve, See also: hearing, Example: เสียงระเบิดดังปังขึ้นในโสตประสาท โมมองเห็นขาควายฉีกกระเด็นพร้อมเสียงกระสุนปืนรัวเป็นตับ, Thai Definition: ประสาทที่ใช้ฟังเสียง
ประสาทหู(n) auditory nerve, Example: ประสาทหูของเขาแว่วเสียงอะไรบางอย่างข้างนอก
กระดูกนำเสียง(n) auditory ossicles, Thai Definition: กระดูกหูส่วนช่วยในการได้ยิน
ช่องหู(n) auditory canal, See also: ear hole, Example: การรักษาโดยทำความสะอาดช่องหูนับว่าสำคัญที่สุด, Count Unit: ช่อง, Thai Definition: รูหู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องหู[chǿng hū] (n, exp) EN: auditory canal  FR: conduit auditif [ m ]
กระดูกหู[kradūk hū] (n) EN: auditory ossicles  FR: osselet [ m ]
ประสาทหู[prasāt hū] (n, exp) EN: auditory nerve
เส้นประสาทรับฟัง[senprasāt rapfang] (n, exp) EN: auditory nerve  FR: nerf auditif [ m ]
โสต[sōt] (n) EN: ear ; auditory orifice  FR: ouïe [ f ]
โสตประสาท[sōtprasāt] (n) EN: auditory nerve ; hearing

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AUDITORY AO1 D IH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
auditory (j) ˈɔːdɪtriː (oo1 d i t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehörgang { m } [ anat. ] | Gehörgänge { pl }auditory canal | auditory canals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
音感教育[おんかんきょういく, onkankyouiku] (n) acoustic or auditory training [Add to Longdo]
外耳道[がいじどう, gaijidou] (n) external auditory canal (meatus) [Add to Longdo]
幻聴[げんちょう, genchou] (n) auditory hallucination [Add to Longdo]
耳小骨[じしょうこつ, jishoukotsu] (n) auditory ossicles [Add to Longdo]
聴覚系[ちょうかくけい, choukakukei] (n) acoustic system; auditory system; hearing system [Add to Longdo]
聴覚神経[ちょうかくしんけい, choukakushinkei] (n) auditory nerve; auditory nerves [Add to Longdo]
聴神経[ちょうしんけい, choushinkei] (n) auditory nerve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auditory \Au"di*to*ry\, a. [L. auditorius.]
   Of or pertaining to hearing, or to the sense or organs of
   hearing; as, the auditory nerve. See {Ear}.
   [1913 Webster]
 
   {Auditory canal} (Anat.), the tube from the auditory meatus
    or opening of the ear to the tympanic membrane.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auditory \Au"di*to*ry\, n. [L. auditorium.]
   1. An assembly of hearers; an audience.
    [1913 Webster]
 
   2. An auditorium. --Udall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 auditory
   adj 1: of or relating to the process of hearing; "auditory
       processing"; "an audile person" [syn: {auditory},
       {audile}, {auditive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top