Search result for

attaching

(24 entries)
(0.2842 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attaching-, *attaching*, attach
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They can't help attaching a personal motiveมันเป็นเรื่องของแรงจูงใจส่วนตัว Amplification (2009)
So I like going to get them pudding and playing games with them, because it makes attaching their arms way more fun.ไปเอาพุดดิ้งมาให้พวกเขา และเล่นเกมกับพวกเขา เพราะการแตะแขนพวกเขา มันสนุกกว่ามาก I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Attaching the same significance to themเอาสัญลักษณ์ผูกติดกับเหยื่อ The Uncanny Valley (2010)
Difficulty attaching, sees the worst in everybody, intimacy issues.เข้ากับคนยาก เห็นแต่ข้อเสียของทุกๆคน มีปัญหาเรื่องความผูกพันธ์ Tell Me No Lies (2012)
Maybe an object was removed from the grave, something the spectre's attaching itself to.หรือไม่อาจจะมีสิ่งของ ที่ถูกย้ายออกไปจากสุสาน สิ่งที่สเป็คเตอร์ผูกติดเข้ากับตัวมัน Southern Comfort (2012)
We finished attaching the tethers into one long line.เราเสร็จสิ้นการติดพุพองลง The Martian (2015)
How about attaching a girl to him?มีวิธีผูกสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงให้ฉันไหม My Wife Is a Gangster 3 (2006)
The frame, yeah, and... attaching that is going to be the most uncomfortable part.กรอบ ใช่ และ.. การใช้ทำให้ไม่สบายนัก Quiet Riot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attachingA stapler is very useful for attaching papers together.
attachingI'm attaching three files.
attachingWhen attaching a polarizing plate (PL), set it first and then attach a protective plate (a clear acrylic plate).

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTACHING    AH0 T AE1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attaching    (v) (@1 t a1 ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さん付け[さんづけ, sanduke] (n,vs) (See 呼び捨て) attaching 'san' to somebody's name [Add to Longdo]
ちゃん付け[ちゃんづけ, chanduke] (n,vs) (See さん付け) attaching 'chan' to somebody's name [Add to Longdo]
バチ環[バチカン(P);バチがん, bachikan (P); bachi gan] (n) (1) clasp or ring for attaching a pendant to a chain; (2) (バチカン only) Vatican; (P) [Add to Longdo]
下緒;下げ緒[さげお, sageo] (n) (See 鞘) cord for attaching a sword scabbard tightly to the obi; sword strap; sword knot [Add to Longdo]
種ばさみ[たねばさみ, tanebasami] (n) attaching (of seaweed or seed oysters) to nets for the purpose of cultivation [Add to Longdo]
重要視[じゅうようし, juuyoushi] (n,vs) regarding highly; attaching importance to [Add to Longdo]
袖付;袖付け[そでつけ, sodetsuke] (n) attaching a sleeve to the body of a shirt; sleeve seam [Add to Longdo]
着脱[ちゃくだつ, chakudatsu] (n,vs) attaching and detaching; putting on and removing [Add to Longdo]
付随;附随[ふずい, fuzui] (n,vs) incident to; attaching to; annexed to; concomitant; attending [Add to Longdo]
偏重[へんちょう(P);へんじゅう(ok), henchou (P); henjuu (ok)] (n,vs) preponderance; making too much of; overestimation; overemphasis; attaching too much importance to; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attach \At*tach"\, v. t. [imp. & p. p. {Attached}; p. pr. & vb.
   n. {Attaching}.] [OF. atachier, F. attacher, to tie or
   fasten: cf. Celt. tac, tach, nail, E. tack a small nail, tack
   to fasten. Cf. {Attack}, and see {Tack}.]
   1. To bind, fasten, tie, or connect; to make fast or join;
    as, to attach one thing to another by a string, by glue,
    or the like.
    [1913 Webster]
 
       The shoulder blade is . . . attached only to the
       muscles.               --Paley.
    [1913 Webster]
 
       A huge stone to which the cable was attached.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To connect; to place so as to belong; to assign by
    authority; to appoint; as, an officer is attached to a
    certain regiment, company, or ship.
    [1913 Webster]
 
   3. To win the heart of; to connect by ties of love or
    self-interest; to attract; to fasten or bind by moral
    influence; -- with to; as, attached to a friend; attaching
    others to us by wealth or flattery.
    [1913 Webster]
 
       Incapable of attaching a sensible man. --Miss
                          Austen.
    [1913 Webster]
 
       God . . . by various ties attaches man to man.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. To connect, in a figurative sense; to ascribe or
    attribute; to affix; -- with to; as, to attach great
    importance to a particular circumstance.
    [1913 Webster]
 
       Top this treasure a curse is attached. --Bayard
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   5. To take, seize, or lay hold of. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To take by legal authority:
    (a) To arrest by writ, and bring before a court, as to
      answer for a debt, or a contempt; -- applied to a
      taking of the person by a civil process; being now
      rarely used for the arrest of a criminal.
    (b) To seize or take (goods or real estate) by virtue of a
      writ or precept to hold the same to satisfy a judgment
      which may be rendered in the suit. See {Attachment},
      4.
      [1913 Webster]
 
         The earl marshal attached Gloucester for high
         treason.             --Miss Yonge.
      [1913 Webster]
 
   {Attached column} (Arch.), a column engaged in a wall, so
    that only a part of its circumference projects from it.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To affix; bind; tie; fasten; connect; conjoin; subjoin;
     annex; append; win; gain over; conciliate.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top