ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atonement

AH0 T OW1 N M AH0 N T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atonement-, *atonement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atonement[N] การไถ่โทษ, See also: การชดเชย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation)

English-Thai: Nontri Dictionary
atonement(n) การแก้ตัว,การแก้ไข,การไถ่คืน,การชดเชย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atonementการทำดีชดเชยความผิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and atonement for sins through self-flagellation and the cilice?และการไถ่บาปด้วยการ บำเพ็ญทุกรกิริยา และ เข็มขัดซิลิส The Da Vinci Code (2006)
Considering the brutal and vicious nature of the crime, the defendants showed total disregard for any remorse for the crime and atonement for the victim's family or compensation for their loss.ศาลได้พิจารณาจากความเหี้ยมและโหด ของคดีนี้และเห็นว่า จำเลยไม่ได้มีการแสดงความ The Case of Itaewon Homicide (2009)
Something about giving me an opportunity to make atonement in the face of history.เป็นเรื่องการให้โอกาสฉันไถ่บาป สำหรับเหตุการณ์ในอดีต The Fugitive: Plan B (2010)
By this sign, you are anointed with the grace of the atonement of our Lord Jesus Christ and absolved of all past error and freed to take your place in the world he has prepared for us.ด้วยสัญลักษญ์นี้ ถือว่าคุณได้รับพระเมตตา จากการไถ่บาปโดยพระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งปลดเปลื้องความผิดในอดีตทั้งมวล และให้คุณตื่นขึ้นในโลกที่พระองค์เตรียมไว้ให้เรา The Rite (2011)
In Druid lore, only the atonement of the perpetrator can bring the spirit peace.ที่ดรูอิดเล่าต่อกันมา การได้รับการไถ่โทษจากผู้กระทำผิดเท่านั้น\ ที่จะทำให้วิญญาณไปสู่สุคติ A Herald of the New Age (2011)
And I have given it to you upon the altar... to make atonement for your souls.ขอสังเวยแด่พระองค์ผู้ทรงอานุภาพ เพื่อถวายแด่วิญญาณ์ Priest (2011)
The Atonement Episode 2 PTA (Parent-Teacher Association) Extraordinary General Meetingการชดใช้ PTA rinji soukai (2012)
It's atonement you're after, is it?เพื่อชดเชยที่ผ่านมา งั้นสิ? Red John's Rules (2013)
to honor God and make atonement with sacrifice.เพื่อเป็นเกียรติแด่พระเจ้า และการไถ่โทษ ด้วยการเสียสละ Emma Wilson's Father (2015)
THE TRUE ATONEMENT BEGINS NOW.(การไถ่บาปของจริงเริ่มต้นแล้ว) Affection (2017)
THE TRUE ATONEMENT BEGINS NOW.(การไถ่บาปของจริงเริ่มต้นแล้ว) Reason (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
ATONEMENT AH0 T OW1 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atonement (n) ˈətˈounmənt (@1 t ou1 n m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赎罪[shú zuì, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] atonement, #37,836 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sühne {f} | Sühnen {pl}atonement | atonements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
罪滅ぼし;罪ほろぼし[つみほろぼし, tsumihoroboshi] (n,vs) atonement; expiation [Add to Longdo]
償い[つぐない, tsugunai] (n) recompense; indemnity; atonement; (P) [Add to Longdo]
贖い[あがない, aganai] (n,adj-no) atonement; redemption; compensation [Add to Longdo]
贖罪[しょくざい;ぞくざい;とくざい(ik), shokuzai ; zokuzai ; tokuzai (ik)] (n,vs) (1) atonement; (2) the Atonement [Add to Longdo]
贖罪の日[しょくざいのひ, shokuzainohi] (n) Yom Kippur; Day of Atonement [Add to Longdo]
贖罪意識[しょくざいいしき, shokuzaiishiki] (n) a sense of atonement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atonement \A*tone"ment\, n.
   1. (Literally, a setting at one.) Reconciliation; restoration
    of friendly relations; agreement; concord. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       By whom we have now received the atonement. --Rom.
                          v. 11.
    [1913 Webster]
 
       He desires to make atonement
       Betwixt the Duke of Gloucester and your brothers.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Satisfaction or reparation made by giving an equivalent
    for an injury, or by doing of suffering that which will be
    received in satisfaction for an offense or injury;
    expiation; amends; -- with for. Specifically, in theology:
    The expiation of sin made by the obedience, personal
    suffering, and death of Christ.
    [1913 Webster]
 
       When a man has been guilty of any vice, the best
       atonement be can make for it is, to warn others.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
       The Phocians behaved with, so much gallantry, that
       they were thought to have made a sufficient
       atonement for their former offense.  --Potter.
    [1913 Webster]
 
   {Day of Atonement} (Jewish Antiq.), the only fast day of the
    Mosaic ritual, celebrated on the tenth day of the seventh
    month (Tishri), according to the rites described in
    Leviticus xvi. Also called {Yom Kippur}.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atonement
   n 1: compensation for a wrong; "we were unable to get
      satisfaction from the local store" [syn: {atonement},
      {expiation}, {satisfaction}]
   2: the act of atoning for sin or wrongdoing (especially
     appeasing a deity) [syn: {expiation}, {atonement},
     {propitiation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top