ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atomizer

AE1 T AH0 M AY2 Z ER0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atomizer-, *atomizer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atomizer(แอท'ทัมไมเซอร์) n. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการลดหรือเปลี่ยนของเหลวเป็นละออง, เครื่องมือทำลองของเหลว

English-Thai: Nontri Dictionary
atomizer(n) เครื่องฉีดน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atomizerตัวทำละออง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomizer; atomiser; nebuliser; nebulizerเครื่องพ่นหมอก, เครื่องพ่นละออง, เครื่องทำละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomizers, Bulbหลอดที่จะพ่น [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATOMIZER AE1 T AH0 M AY2 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atomizer (n) ˈætəmaɪzər (a1 t @ m ai z @ r)
atomizers (n) ˈætəmaɪzəz (a1 t @ m ai z @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
噴霧器;噴霧機[ふんむき, funmuki] (n) sprayer; vaporizer; vaporiser; atomizer; atomiser [Add to Longdo]
霧吹き[きりふき, kirifuki] (n) spray; atomizer; atomiser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atomizer \At"om*i`zer\ ([a^]t"[u^]m*[imac]`z[~e]r), n.
   One who, or that which, atomizes; esp., an instrument for
   reducing a liquid to spray for disinfecting, cooling, or
   perfuming.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atomizer
   n 1: a dispenser that turns a liquid (such as perfume) into a
      fine mist [syn: {atomizer}, {atomiser}, {spray}, {sprayer},
      {nebulizer}, {nebuliser}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top