Search result for

astin

(46 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astin-, *astin*
English-Thai: Longdo Dictionary
procrastinator(n) คนที่ผลัดวันประกันพรุ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
casting(แคส'ทิง) n. กระบวนการหล่อ,สิ่งที่ถูกหล่อออกมา,การขว้าง,การโยน,การกำหนดบท,การทอดแห,, Syn. hurl
colorcastingv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcastingv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
everlasting(เอฟ'เวอลาส'ทิง) adj.,n. (ความเป็น) อมตะ, ไม่มีที่สิ้นสุด,ตลอดไป -Phr. (the Everlasting พระผู้เป็นเจ้า), See also: everlastingness n. ดูeverlasting, Syn. eternal
lasting(ลาส'ทิง) adj. ทนทาน,ทน,คงทน,ยืนหยัด,ถาวร. n. สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง., See also: lastingness n. ดูlasting, Syn. durable
mediastinum(มี'ดิแอสไท'นัม) n. เยื่อที่กั้นกลางช่ออก,ผนังประจัน pl. mediastina
procrastinate(โพรแครส'ทิเนท) vi.,vt. หน่วงเหนี่ยว,ทำให้ชักช้า,ผลัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน, See also: procrastination n. procrastinative,procrastinatory adj. procrastinator n., Syn. put off
wasting(เวส'ทิง) adj. ซึ่งบั่นทอน,ทำให้เสื่อม,ทำลาย,สิ้นเปลือง,หมดเปลือง,สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์, See also: wastingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
casting(n) การโยน,การทอดแห,การขว้าง,การหล่อ,การเลือกนักแสดง
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ
hastiness(n) ความเร่งรีบ,ความรีบร้อน,ความใจเร็ว,ความฉับไว
lasting(adj) ทนทาน,คงทน,ถาวร,ยืดเยื้อ,ยืดยาด
procrastinate(vt) รีรอ,ชักช้า,หน่วงเหนี่ยว,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน
procrastination(n) การหน่วงเหนี่ยว,การผัดวันประกันพรุ่ง,การเลื่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Astinos is as brave and ready as any.ท่านคือกัลยาณมิตร 300 (2006)
Astinos!ทิวาเคลื่อนไป 300 (2006)
Astinos!เราสูญเสียไม่เท่าไร... 300 (2006)
A '63 ASTIN MARTIN DB-5.รี้ด วิทยุบอกว่าเราไล่ตามอยู่ นี่เอฟบีไอ หน่อยบีเอยู Normal (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. prop.] (baēp lø Phraphuttharūp) EN: mold for casting images of Buddha   
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
ดำน้ำทน[X] (damnām thon) EN: lasting dive   
ดำรง[adj.] (damrong) EN: lasting ; straight ; upright   
อีลาสติน[n.] (īlāstin = īlāttin) EN: elastin   FR: élastine [f]
การชะลอ[n.] (kān chalø) EN: delay ; postponement ; deferring ; procrastination ; retardation   
การผัดวันประกันพรุ่ง[n. exp.] (kān phatwanprakanphrung) EN: procrastination   FR: procrastination [f] (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTIN    AH0 S T IH1 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
アナログ放送[アナログほうそう, anarogu housou] (n) analog broadcasting [Add to Longdo]
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
エラスチン[, erasuchin] (n) elastin [Add to Longdo]
キャスチング[, kyasuchingu] (n) casting [Add to Longdo]
キャスチングリール[, kyasuchinguri-ru] (n) casting reel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
計画評価[けいかくひょうか, keikakuhyouka] forecasting [Add to Longdo]
多方向展開[たほうこうてんかい, tahoukoutenkai] multicasting [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top