ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assemblage

AH0 S EH1 M B L AH0 JH   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assemblage-, *assemblage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assemblage[N] การรวบรวม, Syn. callection, gathering
assemblage[N] ชุมนุมชน, See also: ฝูงชน, Syn. assembly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน,กลุ่มสิ่งของ,การรวบรวม,ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly)

English-Thai: Nontri Dictionary
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assemblageการผสมผเส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assemblage๑. กลุ่มชีวิน๒. กลุ่มแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assemblage zone; cenozoneส่วนชั้นกลุ่มชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assemblage (Art)การผสมผเส (ศิลปะ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't you, young man try to teach this assemblage the role of the Deity.อย่าดีกว่าพ่อหนุ่ม อย่าพยายามสอนองค์ประชุมนี้ ถึงหน้าที่พระองค์ท่าน Oh, God! (1977)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมลก[N] assemblage, See also: group, Syn. หมู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประกอบชิ้นส่วน[n. exp.] (kān prakøp chin suan) EN: assembly   FR: assemblage [m]
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy   FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
สายประกอบ[n. exp.] (sāi prakøp) EN: assembly line   FR: ligne d'assemblage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSEMBLAGE    AH0 S EH1 M B L AH0 JH
ASSEMBLAGE    AH0 S EH1 M B L IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assemblage    (n) ˈəsˈɛmblɪʤ (@1 s e1 m b l i jh)
assemblages    (n) ˈəsˈɛmblɪʤɪz (@1 s e1 m b l i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sammlung {f} | Sammlungen {pl}assemblage | assemblages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
梁山泊[りょうざんぱく, ryouzanpaku] (n) place of assemblage for the bold and ambitious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assemblage \As*sem"blage\, n. [Cf. F. assemblage. See
   {Assemble}.]
   1. The act of assembling, or the state of being assembled;
    association.
    [1913 Webster]
 
       In sweet assemblage every blooming grace. --Fenton.
    [1913 Webster]
 
   2. A collection of individuals, or of individuals, or of
    particular things; as, a political assemblage; an
    assemblage of ideas.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Company; group; collection; concourse; gathering;
     meeting; convention.
 
   Usage: {Assemblage}, {Assembly}. An assembly consists only of
      persons; an assemblage may be composed of things as
      well as persons, as, an assemblage of incoherent
      objects. Nor is every assemblage of persons an
      assembly; since the latter term denotes a body who
      have met, and are acting, in concert for some common
      end, such as to hear, to deliberate, to unite in
      music, dancing, etc. An assemblage of skaters on a
      lake, or of horse jockeys at a race course, is not an
      assembly, but might be turned into one by collecting
      into a body with a view to discuss and decide as to
      some object of common interest.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assemblage
   n 1: a group of persons together in one place [syn: {gathering},
      {assemblage}]
   2: a system of components assembled together for a particular
     purpose [syn: {hookup}, {assemblage}]
   3: the social act of assembling; "they demanded the right of
     assembly" [syn: {assembly}, {assemblage}, {gathering}] [ant:
     {disassembly}, {dismantlement}, {dismantling}]
   4: several things grouped together or considered as a whole
     [syn: {collection}, {aggregation}, {accumulation},
     {assemblage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top