Search result for

aspire

(45 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aspire-, *aspire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aspire[VI] มีความต้องการ, See also: มีความปรารถนา, ทะเยอทะยาน, Syn. yearn, want
aspire to[PHRV] อยากมี, See also: ต้องการ, ปรารถนาที่จะ, มุ่งที่จะเป็น, แสวงหา, Syn. aspire after
aspire after[PHRV] อยากมี, See also: ต้องการ, ปรารถนาที่จะ, มุ่งที่จะเป็น, แสวงหา, Syn. aspire to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspire(อัสไพร์'เออะ) vi. ต้องการ,อยากได้,

English-Thai: Nontri Dictionary
aspire(vi) ปรารถนา,ต้องการ,ทะเยอทะยาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can aspire to anything.เราสามารถปราถนาได้ทุกอย่าง Dying Changes Everything (2008)
I, Pingan shall dream big and aspire after successข้าชื่อ ผิงอัน ตั้งความหวังไกล และอยากไปให้ถึง Three Kingdoms (2008)
And aspire after great achievementsและต้องไปให้ถึง Three Kingdoms (2008)
It's one of the most beautiful things on earth. It's what er... what people aspire to.มันคือสิ่งที่วิเศษที่สุดสิ่งนึงที่เกิดขึ้นในโลกนี้เลยล่ะ มันคือแรงบันดาลใจของผู้คน Up in the Air (2009)
Now, that's something to aspire to.เอาล่ะ มีบางอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้แล้ว Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Anyone who aspires to be anyone hopes to end up here.ใครที่ปรารถนาจะได้มาอยู่บนนี้น่ะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
But based on everything I've read about you you seem like the kind of man who aspired to die for something more than this.ถ้าเรื่องของคุณเป็นอย่างที่ผมอ่านมา ...ดูเหมือนคุณจะไมใช่พวก... ...ยอมตายเพราะอะไรง่ายๆ นะ The International (2009)
they should aspire to be like us,พวกเขา ควรอยากจะเป็นเหมือนเรา Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
Society should aspire to be more like us.สังคมควรยอมรับเราอย่างที่เป็นสิ X-Men: First Class (2011)
Someone for you to aspire to.คนๆนึงที่ลูกปรารถนาจะเป็น The Kids Are Not All Right (2011)
It's really not something most little girls aspire to be when they grow up.มันไม่ใช่งานที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ ใฝ่ฝันอยากจะเป็น Eye of the Beholder (2011)
Where I part company from many of my phrenologist colleagues is I believe there is a level above bright, above talented, above loyal that a nigger can aspire to.จากที่ผมทำงานให้บริษัทมาหลายที่ กับเพื่อนร่วมงานของผม ผมเชื่อว่า งานนี้มันจะยกระดับขึ้น ทั้งการแข่งขัน ความหรูหรา อย่างที่คนดำจะไม่เคยเห็นมาก่อน Django Unchained (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aspireHe aspired to the position of president.
aspireHe aspired to the position of Prime Minister.
aspireHe aspires to become a teacher.
aspireShe aspired to any sort of career.
aspireShe aspires to becoming a great actress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มักใหญ่ใฝ่สูง[V] be over ambitious, See also: aspire, be wild with ambition, Syn. ทะเยอทะยาย, ใฝ่สูง, Example: เด็กบางคนมักใหญ่ใฝ่สูงอย่างแก้ไม่ได้พอโตขึ้นก็จะมีปัญหาในการดำเนินชีวิต, Thai definition: อยากเป็นใหญ่เป็นโตและมียศศักดิ์สูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูด [v.] (dūt) EN: suck ; absorb ; imbibe ; soak up ; draw in   FR: sucer ; absorber ; aspirer
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe   FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
คิดถึง[v. exp.] (khit theung) EN: think of ; miss ; yearn   FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
คิดเถิง [v. exp.] (khit thoēng) EN: think of ; miss ; yearn   FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
กระสัน[v.] (krasan) EN: yearn ; crave ; have a desir ; lust   FR: avoir envie ; aspirer à ; désirer
มักใหญ่[v.] (makyai) EN: be ambitious ; be over-ambitious ; aspire   FR: être ambitieux ; aspirer à
นึกหวัง[v. exp.] (neuk wang) EN: hope ; expect ; look forward to ; desire ; long ; aspire   
ปรารถนา[v.] (prātthanā) EN: wish ; desire ; long for ; hope for ; yearn ; aim ; aspire   FR: souhaiter ; désirer ; aspirer
สูบ[v.] (sūp) EN: suck ; draw into ; pump   FR: pomper ; aspirer
สูด[v.] (sūt) EN: snuff ; sniff ; nose ; scent   FR: humer ; aspirer

CMU English Pronouncing Dictionary
ASPIRE    AH0 S P AY1 R
ASPIRED    AH0 S P AY1 R D
ASPIRES    AH0 S P AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aspire    (v) (@1 s p ai1 @ r)
aspired    (v) (@1 s p ai1 @ d)
aspires    (v) (@1 s p ai1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
志す[こころざす, kokorozasu] (v5s,vi) to plan; to intend; to aspire to; to set aims (sights on); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热望[rè wàng, ㄖㄜˋ ㄨㄤˋ, / ] aspire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aspire \As*pire"\, n.
   Aspiration. [Obs.] --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aspire \As*pire"\, v. i. [imp. & p. p. {Aspired}; p. pr. & vb.
   n. {Aspiring}.] [F. aspirer, L. aspirare. See {Aspirate}, v.
   t.]
   1. To desire with eagerness; to seek to attain something high
    or great; to pant; to long; -- followed by to or after,
    and rarely by at; as, to aspire to a crown; to aspire
    after immorality.
    [1913 Webster]
 
       Aspiring to be gods, if angels fell;
       Aspiring to be angels, men rebel.   --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To rise; to ascend; to tower; to soar.
    [1913 Webster]
 
       My own breath still foments the fire,
       Which flames as high as fancy can aspire. --Waller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aspire \As*pire"\, v. t.
   To aspire to; to long for; to try to reach; to mount to.
   [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      That gallant spirit hath aspired the clouds. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aspire
   v 1: have an ambitious plan or a lofty goal [syn: {draw a bead
      on}, {aspire}, {aim}, {shoot for}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top