Search result for

ashame

(66 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ashame-, *ashame*
Possible hiragana form: あしゃめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ashamed    [ADJ] ซึ่งละอายใจ, See also: ที่รู้สึกผิด, Syn. humiliated, mortified, Ant. proud
ashamed    [ADJ] อับอาย, See also: อาย
ashamedness    [N] ความละอาย, Syn. embarrassment, shamefacedness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)

English-Thai: Nontri Dictionary
ashamed(adj) ละอายใจ,กระดากใจ,อับอาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm so ashamed of the fuss I've made.ฉันละอายใจของเอะอะที่ฉันได้ ทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I felt ashamed for not knowing.- ฉันรู้สึกอายจังที่ไม่รู้จัก Rebecca (1940)
And I promise you, you wouldn't be ashamed of me.เเละฉันสัญญาว่าคุณจะไม่ขายหน้าเเน่ Rebecca (1940)
He was dragging his left leg and trying to hide it, because he was ashamed.เขาถูกลากขาซ้ายของเขาและพยายามที่จะซ่อนมัน เพราะเขารู้สึกละอายใจ 12 Angry Men (1957)
I am ashamed of what happened here so many years ago, and I assure you this will never happen again in my kingdom.ผมละอายใจในสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่หลายปีที่ผ่านมา และผมขอยืนยันว่า นี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งในราชอาณาจักรของเรา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I'm not asking to be forgiven. I ain't ashamed of nothin' I did.ฉันไม่ขอให้เธอยกโทษให้หรอกนะ ฉันไม่ละอายใจกับเรื่องที่ทำไปหรอก Labyrinth (1986)
Aren't you ashamed at your age to play with a boy?คุณไม่ละอายหรือไงที่อายุปูนนี้ แล้วยังมาเล่นกับเด็กๆ อีก ? Cinema Paradiso (1988)
You know, I was ashamed.แบบว่า ผมละอายใจ Goodfellas (1990)
I'm ashamed now.ละอายใจมาก Goodfellas (1990)
And I am ashamed that my son took part in that violence.และฉันละอายใจ ที่ลูกฉันเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรง. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified,เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน Wuthering Heights (1992)
Aren't you ashamed to disturb the dead?ไม่มียางอายบ้างหรือ ที่รบกวนคนตาย Wuthering Heights (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ashameA man of sense would be ashamed of such behavior.
ashameA man of sense would be ashamed to do so.
ashameAre not you ashamed of yourself?
ashameDon't be ashamed of being poor.
ashameDon't be ashamed of yourself.
ashameHarry is ashamed of having lied to Sally.
ashameHe felt ashamed of not answering the question.
ashameHe is ashamed of being idle.
ashameHe is ashamed of having been idle in his youth.
ashameHe is ashamed of having behaved so badly.
ashameHe is ashamed of his behavior.
ashameHe is ashamed of his failure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละอาย    [N] ashamedness, See also: humiliation, mortification, Syn. ความอาย, Example: ความละอายต่อบาปทำให้ผมไม่กล้าทำชั่ว, Thai definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ หรือได้สำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
อดสู    [ADJ] ashamed, See also: shameful, disgraceful, Syn. อัปยศ, อัปยศอดสู, Example: แผนการไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ทำกินเป็นเรื่องอดสูที่สุดในการแก้ปัญหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed   FR: honteux ; ignoble
ขายหน้า [v.] (khāinā) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed   FR: perdre la face
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed   FR: honteux ; embarrassé
ละอาย[X] (la-āi) EN: abashed ; ashamed ; feel shame   FR: honteux ; déconcerté ; confus ; gêné
ละอายใจ[v.] (la-āijai) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful   
หน้าไม่อาย[v. exp.] (nā mai āi) EN: feel unashamed   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASHAME    AH0 SH EY1 M
ASHAMED    AH0 SH EY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ashamed    (j) (@1 sh ei1 m d)
ashamedly    (a) (@1 sh ei1 m i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed [Add to Longdo]
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
アシェイムド[, ashieimudo] (adj-f) ashamed [Add to Longdo]
臆面もない[おくめんもない, okumenmonai] (adj-i) bold; audacious; impudent; unashamed; unabashed [Add to Longdo]
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly [Add to Longdo]
汗顔[かんがん, kangan] (adj-na,n) ashamed [Add to Longdo]
気恥ずかしい;気恥しい;気恥かしい[きはずかしい, kihazukashii] (adj-i) embarrassed; feeling ashamed or awkward [Add to Longdo]
空恥ずかしい[そらはずかしい, sorahazukashii] (adj-i) feeling ashamed or embarrassed without knowing why [Add to Longdo]
穴があったら入りたい[あながあったらはいりたい, anagaattarahairitai] (exp) to (be ashamed enough) to wish you could just disappear [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐn, ㄌㄧㄣˇ, ] ashamed [Add to Longdo]
媿[kuì, ㄎㄨㄟˋ, 媿] ashamed [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] ashamed [Add to Longdo]
[nǜ, ㄋㄩˋ, ] ashamed [Add to Longdo]
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, ] ashamed [Add to Longdo]
愧怍[kuì zuò, ㄎㄨㄟˋ ㄗㄨㄛˋ, ] ashamed [Add to Longdo]
愧恨[kuì hèn, ㄎㄨㄟˋ ㄏㄣˋ, ] ashamed and sorry; suffering shame and remorse [Add to Longdo]
愧色[kuì sè, ㄎㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, ] ashamed look [Add to Longdo]
[cán, ㄘㄢˊ, / ] ashamed [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, / ] ashamed; grief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Ashame \A*shame\, v. t. [Pref. a- + shame: cf. AS. [=a]scamian
     to shame (where [=a]- is the same as Goth. us-, G. er-, and
     orig. meant out), gescamian, gesceamian, to shame.]
     To shame. [R.] --Barrow.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top