Search result for

arena

(59 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arena-, *arena*
Possible hiragana form: あれな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arena[N] สถานที่เกิดเหตุ, See also: สถานการณ์, ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
arena[N] สนามกีฬา, See also: สังเวียน, เวที, Syn. field, ground, coliseum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arena(อะรี'นะ) n. สนามกีฬา,สังเวียน,เวที
arena theatreโรงละครที่มีเวทีและมีอย่างน้อยสามด้านที่ล้อมเวที
arenaceous(อาระเน'เซียส) adj.คล้ายทราย, เป็นทราย, มีถิ่นที่อยู่เป็นทราย (sandlike, sandy)

English-Thai: Nontri Dictionary
arena(n) สังเวียน,สนามกีฬา,สมรภูมิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arenaceous rockหินเนื้อทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arena (Computer file)อะรีนา (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
it depends on your particular arena of combat. maybe this. I'll take you back to the base.มันขึ้นอยู่กับคุณ ว่าจะใช้เทคนิคไหน อาจใช้วิธีนี้... ตามผมกลับไปที่ฐาน Spies Like Us (1985)
I'm gonna make sure you guys give it your best and don't disqualify by fighting outside the arena.แมงเมตรจะทำให้แน่ใจว่าพวกคุณให้ดีที่สุดของคุณ ... ... และไม่ได้ตัดสิทธิ์โดยการต่อสู้นอกเวที Bloodsport (1988)
The true warrior enters the arena with all his powers at the ready.นักสู้ที่แท้จริงเข้าสู่เวลาประลอง ด้วยพลังทั้งหมดที่มี Street Fighter Alpha (1999)
Candy enters the arena looking sweet and trim.แคนดี้เดินเข้าสู่สนาม ดูน่าพอใจและเตรียมพร้อม The Woodsman (2004)
The crowd is going nuts here at the arena.The crowd is going nuts here at the arenaFantastic Four (2005)
Your training can now move to a new arena, an arena where you find your answers from within.การฝึกของเธอเปลี่ยนไปสู่ช่วงเวลาใหม่ได้ ช่วงเวลาที่เธอจะค้นหาคำตอบ ของเธอเองจากข้างใน Peaceful Warrior (2006)
And for those who study wushu should never just think about fighthing in the arenaพวกที่เข้ามาสมัครเรียน วูซู อย่างเดียวได้หรอก ฉะนั้นฉันคิดว่า เมื่อเราจัดการประลองขึ้นทั้งทีเราก็ต้องทำให้มันยิ่งใหญ่ Fearless (2006)
Huo YuanJia is King of Arenaฮั่วหยวนเจี่ยเป็นราชาแห่งสังเวียนการต่อสู้ Fearless (2006)
But I am already standing in this arenaแต่ข้าพร้อมที่จะสู้แล้ว ตั้งแต่ขึ้นมายืนบนสังเวียนนี้ Fearless (2006)
Without me, you'd be waiting five to 10 years before you got permission to erect your arena.ถ้าไม่ได้ผม คุณต้องรอไปอีกห้าถึงสิบปี กว่าจะได้ใบอนุญาตให้สร้างสนามกีฬาของคุณ RocknRolla (2008)
When he visited the Underworld he saw with his own eyes enough gold, diamonds and rubies to fill a thousand arenas.เมื่อเขาไปถึงยมโลก เขาเห็นด้วยตาตัวเอง มีทองมากมาย เพชร และ ทับทิม ที่ใส่สนามกีฬาได้เป็นพัน The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
The king has told us to go to the arena.กษัตริย์สั่งพวกเรา ให้ไปที่สนามประลอง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวที[N] stage, See also: arena, platform, ring, Example: เมื่อมีงานรื่นเริงครั้งใดเธอจะขึ้นบนเวทีไปร้องเพลงต่อหน้าแขกกว่า 2,000 คน, Count unit: เวที, แห่ง, Thai definition: ที่ที่ยกขึ้นให้สูงใช้เป็นที่เล่นหรือแสดง
สังเวียน[N] arena, See also: field, Syn. สนาม, เวที, Example: นักมวยคนนี้ขึ้นสังเวียนมาแล้วนับไม่ถ้วน และไม่เคยแพ้ให้ใคร, Count unit: สังเวียน, Thai definition: สนามแข่งขัน, ที่ต่อสู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนามกีฬา[n.] (sanām kīlā) EN: stadium ; field ; arena ; ground for sports   FR: stade [m] ; terrain de sport [m]
สังเวียน[n.] (sangwīen) EN: pen ; enclosure ; arena ; field ; ring   FR: cockpit [m] ; arène [f] ; ring [m]
สังเวียนการเมือง[n. exp.] (sangwīen kānmeūang) EN: political arena   FR: arène politique [f]
เวที[n.] (wēthī) EN: stage ; arena ; platform ; rostrum ; ring ; dais   FR: scène [f] ; estrade [f] ; tribune [f] ; chaire [f] ; ring [m]
เวทีการเมือง[n. exp.] (wēthī kānmeūang) EN: political stage ; political arena   FR: arène politique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARENA    ER0 IY1 N AH0
ARENAS    ER0 IY1 N AH0 Z
ARENA'S    ER0 IY1 N AH0 Z
ARENABALL    ER0 IY1 N AH0 B AO2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arena    (n) (@1 r ii1 n @)
arenas    (n) (@1 r ii1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arena {f}arena [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いられないくらい[, irarenaikurai] (exp) almost not able (to do something) [Add to Longdo]
さざれ波;細れ波;細波[さざれなみ, sazarenami] (n) (arch) ripple [Add to Longdo]
されなければならない[, sarenakerebanaranai] (exp) (See なければならない) must have been done; has to have been done [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
ないでは居られない[ないではいられない, naidehairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ずにはいられない) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
アイスアリーナ[, aisuari-na] (n) ice arena [Add to Longdo]
アリーナ[, ari-na] (n) arena; (P) [Add to Longdo]
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
我ながら;我乍ら[われながら, warenagara] (adv) even if I say so myself; for me (to do such a thing) [Add to Longdo]
貝割れ菜[かいわれな, kaiwarena] (n) (See 穎割れ大根・かいわれだいこん) white radish sprouts; daikon sprouts [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
竞技场[jìng jì chǎng, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] arena [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アリーナ[ありーな, ari-na] Arena [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arena \A*re"na\, n.; pl. E. {Arenas}; L. {Aren[ae]}. [L. arena,
   harena, sand, a sandy place.]
   1. (Rom. Antiq.) The area in the central part of an
    amphitheater, in which the gladiators fought and other
    shows were exhibited; -- so called because it was covered
    with sand.
    [1913 Webster]
 
   2. Any place of public contest or exertion; any sphere of
    action; as, the arenaof debate; the arena of life.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) "Sand" or "gravel" in the kidneys.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arena
   n 1: a particular environment or walk of life; "his social
      sphere is limited"; "it was a closed area of employment";
      "he's out of my orbit" [syn: {sphere}, {domain}, {area},
      {orbit}, {field}, {arena}]
   2: the central area of an ancient Roman amphitheater where
     contests and spectacles were held; especially an area that
     was strewn with sand
   3: a large structure for open-air sports or entertainments [syn:
     {stadium}, {bowl}, {arena}, {sports stadium}]
   4: a playing field where sports events take place [syn: {arena},
     {scene of action}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 arena
  n.
 
   [common; Unix] The area of memory attached to a process by brk(2) and sbrk
   (2) and used by malloc(3) as dynamic storage. So named from a malloc:
   corrupt arena message emitted when some early versions detected an
   impossible value in the free block list. See {overrun screw}, {aliasing
   bug}, {memory leak}, {memory smash}, {smash the stack}.
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Arena [areːnaː] (n) , s.(f )
   arena
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 circus
 
 1. sirk
 2. sirk gösterileri: sirk pisti
 3. arena
 4. (ing) meydan
 5. gösteri, numara.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 amphitheater
 
 1. (-ing) -tre  amfiteatr, amfiteatr Seklinde herhangi bir şey
 2. spor sahası, arena.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 arena
 
 1. arena, oyun meydanı, amfiteatrın ortasında bulunan meydan
 2. mücadele alanı.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 arena [arena]
   arena
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 arena
   arena
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 arena
   arena
   sand
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 arena
   arena
   desert
   beach
   sand
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 arena
   arena
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 arena
    arena
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top