ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archer

AA1 R CH ER0   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archer-, *archer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archer[N] ผู้ยิงธนู, Syn. bowman
Archer[SL] เงินจำนวนสองพันฟรัง
archery[N] กลุ่มพลธนู
archery[N] การยิงธนู
archery[N] อุปกรณ์การยิงธนู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archer(อาร์'เคอะ) n. ผู้ยิงธนู,มือธนู,ชื่อกลุ่มดาว, Syn. bowman, sign of Sagittarius)
archery(อาร์'ชะรี) n. การยิงธนู,กลุ่มพลธนูอุปกรณ์การยิงธนู
marcher(มาร์ช'เชอะ) n. ผู้เดินแถว,ผู้เดินขบวน

English-Thai: Nontri Dictionary
archer(n) คนยิงธนู,นายขมังธนู
archery(n) การยิงธนู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archeryการยิงธนู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Katharine Archer, please. It's Armand Goldman.แคทธารีธนูกรุณา มันเป็นอาร์มันด์โกลด์แมน The Birdcage (1996)
Katie Archer. Or is it Mrs. something?เคธี่ธนู หรือมันเป็นสิ่งที่นาง? The Birdcage (1996)
Yes, Madame Archer.ครับ คุณอาเชอร์ Hotel Rwanda (2004)
Madame Archer.คุณอาเชอร์ Hotel Rwanda (2004)
Madame Archer.คุณ อาเชอร์ Hotel Rwanda (2004)
Madame Archer, I have an impossible request of you.คุณ อ าเชอร์ ผมมีเรื่องสำคัญจะขอร้อง Hotel Rwanda (2004)
Madame Archer, I'm begging you. Those girls have no one now.คุณ อาเชอร์ ผมขอร้องละ พวกเธอไม่มีใครอื่นแล้ว Hotel Rwanda (2004)
Oh, no. Madame Archer.โอ ไม่ คุณอาเชอร์ Hotel Rwanda (2004)
- Madame Archer!คุณ อาเชอร์ Hotel Rwanda (2004)
Madame Archer. I was so worried. I thought...คุณ อาเชอร์ ผมนึกว่าคุณ... Hotel Rwanda (2004)
The superior archer who escaped In addition, the daughter among the escaped family membersหนึ่งในสมาชิกครอบครัวผู้หลบหนีที่เป็นผู้หญิง The Host (2006)
The superior archer who escaped is confirmed to be Park Nam-joo, national bronze medalist in archery.ได้รับการยืนยันแล้วว่าคือปักนัมจูเจ้าของเหรียญทองแดงในกีฬายิงธนูหญิง The Host (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดิน[v.] (doēn) EN: walk ; go on foot ; move ; pace   FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดิน[v.] (doēn) EN: work ; run ; go ; function   FR: marcher ; fonctionner ; aller
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
เดินพรวด ๆ[v. exp.] (doēn phrūat-phrūat) FR: marcher à grandes enjambées
เดินโซซัดโซเซ[v. exp.] (doēn sōsat sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินโซเซ[v. exp.] (doēn sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman   FR: démarcher
เดินตาม[v. exp.] (doēntām) EN: walk behind ; follow   FR: suivre ; marcher derrière
เดินเท้า[v. exp.] (doēn thāo) EN: go on foot   FR: aller à pied ; marcher
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿng) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air   FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHER    AA1 R CH ER0
ARCHERD    AA1 R K ER0 D
ARCHERS    AA1 R CH ER0 Z
ARCHERY    AA1 R CH ER0 IY0
ARCHER'S    AA1 R CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archer    (n) ˈaːtʃər (aa1 ch @ r)
archers    (n) ˈaːtʃəz (aa1 ch @ z)
archery    (n) ˈaːtʃəriː (aa1 ch @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
射箭[shè jiàn, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄢˋ, ] archery, #26,927 [Add to Longdo]
弩兵[nǔ bīng, ㄋㄨˇ ㄅㄧㄥ, ] archer; infantry armed with crossbow, #100,771 [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, ] archer's thumb ring, #389,115 [Add to Longdo]
弓箭手[gōng jiàn shǒu, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄡˇ, ] archer [Add to Longdo]
[gōu, ㄍㄡ, ] archer's arm guard [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Archerfrankolin {m} [ornith.]Archer's Greywing Francolin [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า , See also: S. aller à pied,

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
アーチェリー(P);アーチェリ[, a-chieri-(P); a-chieri] (n) archery; (P) [Add to Longdo]
アーチャー;アーチャ[, a-cha-; a-cha] (n) archer [Add to Longdo]
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
サーチャー[, sa-cha-] (n) searcher [Add to Longdo]
フィールドアーチェリー[, fi-rudoa-chieri-] (n) field archery [Add to Longdo]
ポストドク;ポストドクター[, posutodoku ; posutodokuta-] (n) post-doc; post-doctoral researcher [Add to Longdo]
ライディングアーチェリー[, raideingua-chieri-] (n) riding archery [Add to Longdo]
引き手[ひきで, hikide] (n) (See 押し手) (in archery) right hand [Add to Longdo]
遠矢[とおや, tooya] (n) long-distance arrow (archery) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
検索者[けんさくしゃ, kensakusha] searcher, person using a search engine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archer \Arch"er\, n. [archier, F. archer, LL. arcarius, fr. L.
   arcus bow. See {Arc}, {Arch}, n.]
   A bowman, one skilled in the use of the bow and arrow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archer
   n 1: a person who is expert in the use of a bow and arrow [syn:
      {archer}, {bowman}]
   2: (astrology) a person who is born while the sun is in
     Sagittarius [syn: {Sagittarius}, {Archer}]
   3: the ninth sign of the zodiac; the sun is in this sign from
     about November 22 to December 21 [syn: {Sagittarius},
     {Sagittarius the Archer}, {Archer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top