ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archeological

AA2 R K IY0 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archeological-, *archeological*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My colleague and I are from the Archeological Historical Society and the British Museum.ผู้ร่วมงานของผมและผมมาจาก สมาคมประวัติศาสตร์โบราณคดี และพิพิธภัณฑ์อังกฤษ Sisters of Dinah (2015)
My name is John Donaldson, and this is an official documentation of what I believe to be the most significant archeological discovery of the 20th century, if not ever.ผมชื่อจอห์น โดนัลสัน นี่เป็นการทำการวิจัยอย่างเป็นทางการ ในเรื่องที่ผมเชื่อว่าเป็น Trust No One (2015)
The greatest discovery in archeological history.การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์โบราณคดี Sisters of Dinah (2015)
Next day was the annual archeological school outing.วันถัดไปเป็นประจำทุกปี การออกนอกบ้านโรงเรียนโบราณคดี Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
Okay, let me show you why you guys are here. These are images of archeological digs from all over the Earth.เอาล่ะเจ้านี่จะบอกว่าพวกคุณมาทำใม ภาพนี้พบจากการขุดค้นทางโบราณคดี จากทั่วทุกมุมโลก Prometheus (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHEOLOGICAL    AA2 R K IY0 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
考古学界[こうこがくかい, koukogakukai] (n) archeological world (archaeological); world of archeology; archeological circles [Add to Longdo]
出土[しゅつど, shutsudo] (n,vs) archeological excavation (archaeological); (P) [Add to Longdo]
出土地[しゅつどち, shutsudochi] (n) archeological site (archaeological) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 archeological \archeological\ adj.
   1. of or pertaining to archeology. archeological excavations
    [WordNet 1.5]
 
   2. related to or dealing with or devoted to archaeology. an
    archeological dig
 
   Syn: archaeological, archaeologic, archeologic
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archeology \Ar`che*ol"o*gy\, n., Archeological
 \Ar`che*o*log`ic*al\, a.
   the branch of anthropology that studies prehistoric people
   and their cultures. Same as {Arch[ae]ology}, etc.
 
   Syn: archaeology, Arch[ae]ology
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archeological
   adj 1: related to or dealing with or devoted to archaeology; "an
       archaeological dig"; "a dramatic archaeological
       discovery" [syn: {archaeological}, {archeological},
       {archaeologic}, {archeologic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top