ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arched

AA1 R CH T   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arched-, *arched*, arch, arche
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arched[ADJ] โค้ง, See also: โง้ง, โก่ง, Syn. curved

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arched(อาร์ทฺ) adj. ทำด้วยส่วนโค้ง (curved)

English-Thai: Nontri Dictionary
arched(adj) โค้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He arched his back, hissed like a rattlesnake and sprang out his claws like a switchblade.มันโก่งหลัง ทำเสียงขู่เหมือนงู แล้วฟาดกรงเล็บ ยังกะมีดดาบ Greatness Achieved (2008)
I almost arched my back a little.ฉันเกือบจะโค้งหลังของฉันนิดหน่อย The Psychology of Letting Go (2010)
Note the clenched fists, the arched back, the tonic and clonic spasms.สังเกตมือที่กำแน่น หลังแอ่นโค้ง การชักของกล้ามเนื้อหดตัวและเกร็งตัว Stonehearst Asylum (2014)
The strong man with the arched eyebrow.ชายเข้มแข็งผู้มีคิ้วโก่ง Jackie (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
archedA small bridge arched the stream.
archedHe arched his eyebrows in surprise.
archedThe cat arched its back.
archedThe cat arched its back stretched itself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูหา[N] arched space, See also: space between pillar, arched entrance, Example: เขาถ่ายภาพคูหาผนังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร 3 ช่อง, Thai definition: ช่องเวิ้งเข้าไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ก่ง[ADJ] arched, See also: bent, bowed, curved, Syn. โก่ง, Example: ในการเขียนคิ้วถ้ามีคิ้วก่งมากไปก็เขียนสีเสริมเข้าที่ใต้คิ้ว, Thai definition: โก่งหรือโค้ง เช่น คิ้วก่ง
ดุ้ง[ADJ] bent (outwards or upwards), See also: arched or curving upwards, Syn. โค้ง, นูน, แอ่น, Thai definition: โค้งหรือนูนหรือแอ่นจากแนวหรือระดับ
โก่ง[ADJ] arched, See also: curved, bent, inflated, Syn. โค้ง, งอ, โกง, Ant. ตรง, Example: นางละครพวกนี้คิ้วโก่งราวกับคันศร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คูหา[n.] (khūhā) EN: arched space ; space between pillar ; arched entrance   
โก่ง[adj.] (kōng) EN: arched ; bent   
เกรียม[adj.] (krīem) EN: burnt ; sun-burnt ; scorched ; charred ; parched   FR: roussi ; légèrement brûlé
ไหม้[adj.] (mai) EN: charred ; parched ; sun-burnt ; shrivelled ; burnt ; scorched   FR: brûlé ; carbonisé ; cramé (fam.)
ผาก[adj.] (phāk) EN: dry ; parched ; scorched ; arid   
ซุ้มประตู[n. exp.] (sum pratū) EN: arch ; door facade ; arched entrance ; arched gate   FR: arcade [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHED    AA1 R CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arched    (v) ˈaːtʃt (aa1 ch t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拱门[gǒng mén, ㄍㄨㄥˇ ㄇㄣˊ, / ] arched door, #50,026 [Add to Longdo]
穹形[qióng xíng, ㄑㄩㄥˊ ㄒㄧㄥˊ, ] arched; dome-shaped, #194,534 [Add to Longdo]
拱度[gǒng dù, ㄍㄨㄥˇ ㄉㄨˋ, ] arched; convex curve surface; camber (slightly arched road surface) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bogenfenster {n}arched window [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
からから[, karakara] (adj-na,adv,vs,adj-no) (1) (on-mim) parched; dried-up; (adv-to) (2) (on-mim) rattle; (3) (on-mim) loud laughter [Add to Longdo]
アーチ型[アーチがた, a-chi gata] (n,adj-no) (See 型・がた) arch shaped; arched [Add to Longdo]
パサつく;ぱさつく[, pasa tsuku ; pasatsuku] (v5k,vi) (See パサパサ) to be dried out; to be parched [Add to Longdo]
ブルグル;ブルグァ[, buruguru ; burugua] (n) Bulgur (parched, crushed wheat) [Add to Longdo]
乾燥感[かんそうかん, kansoukan] (n) dry, parched, or dehydrated feeling [Add to Longdo]
丸天井[まるてんじょう, marutenjou] (n) arched ceiling [Add to Longdo]
眼鏡橋[めがねばし, meganebashi] (n) arched bridge [Add to Longdo]
弓形[ゆみなり;ゆみがた;きゅうけい, yuminari ; yumigata ; kyuukei] (n,adj-no) arched; crescent-shaped; bow-shaped; segment [Add to Longdo]
弓状[きゅうじょう, kyuujou] (n,adj-no) bow-shaped; arched [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concaved \Con"caved\, a. (Her.)
   Bowed in the form of an arch; -- called also {arched}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arch \Arch\, v. t. [imp. & p. p. {Arched} ([aum]rcht); p. pr. &
   vb. n. {Arching}.]
   1. To cover with an arch or arches.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or bend into the shape of an arch.
    [1913 Webster]
 
       The horse arched his neck.      --Charlesworth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arched \Arched\, a.
   Made with an arch or curve; covered with an arch; as, an
   arched door.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arched
   adj 1: constructed with or in the form of an arch or arches; "an
       arched passageway"
   2: forming or resembling an arch; "an arched ceiling" [syn:
     {arced}, {arched}, {arching}, {arciform}, {arcuate}, {bowed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top