ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arbitrated

AA1 R B AH0 T R EY2 T AH0 D   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arbitrated-, *arbitrated*, arbitrat, arbitrate
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We find out that virtually every relationship we have is a commercially arbitrated relationship with our fellow human being?ถ้าเราพบว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างที่เรามี ความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ ถูกกำหนดด้วยการค้าทั้งหมด? The Corporation (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARBITRATED    AA1 R B AH0 T R EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arbitrated    (v) ˈaːbɪtrɛɪtɪd (aa1 b i t r ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
調停離婚[ちょうていりこん, chouteirikon] (n) arbitrated divorce; divorce by arbitration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arbitrate \Ar"bi*trate\, v. t. [imp. & p. p. {Arbitrated}; p.
   pr. & vb. n. {Arbitrating}.] [L. arbitratus, p. p. of
   arbitrari to be a hearer or beholder of something, to make a
   decision, to give judgment, fr. arbiter. See {Arbiter}.]
   1. To hear and decide, as arbitrators; as, to choose to
    arbitrate a disputed case.
    [1913 Webster]
 
   2. To decide, or determine generally. --South.
    [1913 Webster]
 
       There shall your swords and lances arbitrate
       The swelling difference of your settled hate.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top