ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appearing

AH0 P IH1 R IH0 NG   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appearing-, *appearing*, appear
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Her entrails start appearing.เห็นเครื่องในหล่อนแล้ว. Visitor Q (2001)
They're appearing at or within one mile of crop signs.มันปรากฏขึ้นไม่เกินหนึ่งไมล์จากบริเวณรอยบนไร่ Signs (2002)
They started appearing three years ago in remote areas.มันเริ่มปรากฏตัวเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ในที่ห่างไกลจากนี่ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Pardon me for appearing desperate, but before the pilot was ripped from the cockpit, he did say that no one's gonna find us unless we get that transceiver working.ขอโทษนะ ถ้าผมดูเหมือนหมดหวัง แต่ก่อนที่นักบินจะถูก กระชากออกจากห้องคนขับ เขาบอกว่าจะไม่มีใครหาเราเจอ Pilot: Part 2 (2004)
The person appearing for you today can singlehandedly move a train, with a single blow, can punch a hole through the Great Wall of Chinaและทุกๆท่านที่เข้ามาดูโชว์ในวันนี้ สามารถลากรถไฟโดยใช้แขนเพียงข้างเดียว แค่ชกหมัดเดียว กำแพงเมืองจีนก็เป็นรูโบ๋แล้ว Fearless (2006)
An explanation should be appearing on the TV news now.การอธิบายน่าจะ ถูกประกาศในโทรทัศน์แล้วตอนนี้ The Host (2006)
Hibima Kazuhiko, one of the opposers who's now appearing on Taiyo TV will die of heart attack.ฮิบิมะ คาซูฮิโกะ หนึ่งในฝ่ายตรงข้ามที่กำลังปรากฏตัวอยู่ที่Taiyo TV จะตายด้วยโรคหัวใจ Death Note: The Last Name (2006)
APPEARING NUDE IN THE TABLOIDS--ได้โป๊ลงหนังสือพิมพ์ซุบซิบ Betty's Wait Problem (2007)
These have been appearing in remote areas throughout the world.นี่ได้เกิดขึ้น ในพึ้นที่ควบคุมทั่วโลก Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Sir, target is appearing around the northeast corner.พบเป้าหมายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ Eagle Eye (2008)
Something that traces the anomalies within seconds where it appearingบางสิ่งที่สามารถหาเจ้าหลุมนี้ได้ เพียงไม่กี่วินาทีที่มันปรากฏขึ้น Episode #2.1 (2008)
More importantly, will my photos be appearing properly?ประเด็นสำคัญ, ตำแหน่งที่จะลงรูปของผมเหมาะสมดีรึเปล่า? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appearingActors are used to appearing in public.
appearingHe walked on appearing to disregard the prostitute.
appearingI was surprised at you and your brother appearing on TV.
appearingShe is appearing on TV tonight.
appearingShe saw upon going appearing from a room.
appearingShe stopped appearing in public after her accident.
appearingSome Japanese are shy even to the point of appearing rude.
appearingThe framework of the new building is progressively appearing.
appearingThere is no relation between characters appearing, organisations and places to those that really exist.
appearingThere was no sign of dinner appearing before I left.
appearingThis, appearing at first glance to be perfectly obvious, is actually very difficult.
appearingWhen the scum stops appearing pour the syrup back into a clean bottle and keep it in the fridge.

CMU English Pronouncing Dictionary
APPEARING    AH0 P IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appearing    (v) ˈəpˈɪəʳrɪŋ (@1 p i@1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时显时隐[shí xiǎn shí yǐn, ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˊ ㄧㄣˇ, / ] appearing and disappearing; intermittently visible [Add to Longdo]
隐显[yǐn xiǎn, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] appearing and disappearing; dimly visible; intermittent; implicit (but not clearly present) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐむ[, gumu] (suf,v5m) (after a noun) (See 芽ぐむ,涙ぐむ) to appear; to start to appear; to show signs of appearing [Add to Longdo]
そう[, sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na,suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P) [Add to Longdo]
とろん[, toron] (adv-to) (on-mim) appearing drowsy or intoxicated (of eyes, actions, etc.) [Add to Longdo]
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity [Add to Longdo]
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
フッ[, futsu] (int) (1) hah (derisively); pooh; (adv-to) (2) (on-mim) pfft (of something disappearing); poof; (3) (on-mim) huff; puff [Add to Longdo]
雲霞[うんか;くもかすみ, unka ; kumokasumi] (n) clouds and haze (fog); disappearing; fleeing [Add to Longdo]
雲気[うんき, unki] (n) (1) cloud; look of the sky; movement of clouds; (2) kabuki accessory representing a cloud; (3) type of strange mist appearing in the sky, used for divination [Add to Longdo]
禍禍しい;禍々しい;曲が曲がしい;曲曲しい;曲々しい[まがまがしい, magamagashii] (adj-i) (1) (uk) ominous; sinister; unlucky; ill-omened; (2) annoying; (3) appearing to be true [Add to Longdo]
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appear \Ap*pear"\, v. i. [imp. & p. p. {Appeared}; p. pr. & vb.
   n. {Appearing}.] [OE. apperen, aperen, OF. aparoir, F.
   apparoir, fr. L. appar?re to appear + par?reto come forth, to
   be visible; prob. from the same root as par?re to produce.
   Cf. {Apparent}, {Parent}, {Peer}, v. i.]
   1. To come or be in sight; to be in view; to become visible.
    [1913 Webster]
 
       And God . . . said, Let . . . the dry land appear.
                          --Gen. i. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. To come before the public; as, a great writer appeared at
    that time.
    [1913 Webster]
 
   3. To stand in presence of some authority, tribunal, or
    superior person, to answer a charge, plead a cause, or the
    like; to present one's self as a party or advocate before
    a court, or as a person to be tried.
    [1913 Webster]
 
       We must all appear before the judgment seat. --2
                          Cor. v. 10.
    [1913 Webster]
 
       One ruffian escaped because no prosecutor dared to
       appear.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To become visible to the apprehension of the mind; to be
    known as a subject of observation or comprehension, or as
    a thing proved; to be obvious or manifest.
    [1913 Webster]
 
       It doth not yet appear what we shall be. --1 John
                          iii. 2.
    [1913 Webster]
 
       Of their vain contest appeared no end. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To seem; to have a certain semblance; to look.
    [1913 Webster]
 
       They disfigure their faces, that they may appear
       unto men to fast.           --Matt. vi.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To seem; look. See {Seem}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appearing
   n 1: formal attendance (in court or at a hearing) of a party in
      an action [syn: {appearance}, {appearing}, {coming into
      court}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top