ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appeared

AH0 P IH1 R D   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appeared-, *appeared*, appear, appeare
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But in recent days a cloud has appeared on the horizon of this beautiful resort community.เเต่ในช่วงหลังนี่... เมฆได้เข้าบดบังเเหส่งท่องเที่ยวที่สวยงามนี่ Jaws (1975)
I don't like to brag, but if I appeared to you just as God how I really am, what I really am, your mind couldn't grasp it.ผมไม่ชอบพูดมาก แต่ถ้าต้อง เปรียบเทียบกับคุณ ผมคือพระเจ้า ผมเป็นใคร จริง ๆ ผมคืออะไรกันแน่ คุณคงไม่สามารถเข้าใจได้ Oh, God! (1977)
According to the story, God has appeared on earth to reaffirm that He lives and our world can work.ตามเรื่องที่เขาบอก พระเจ้าปรากฏร่างบนโลก และประกาศว่าท่านมีตัวตน Oh, God! (1977)
She often appeared In his dreams.เธอมักจะปรากฏตัวในฝันของเขา Idemo dalje (1982)
When the six-fingered man appeared and requested a special sword, my father took the job.แล้ววันนึง ชายที่มีหกนิ้วก็ปรากฎตัวขึ้น และสั่งให้ตีดาบพิเศษ The Princess Bride (1987)
Robyn Green, when he appeared right here on this very stage...เขามาปรากฏตัวบนเวทีแห่งนี้ Punchline (1988)
She just appeared young...She was young. Casualties of War (1989)
The survivors were shocked to learn that the hero who appeared and pulled them to safety was indigent and hadn't slept in a bed in more than three years.วันนี้ชั้นสนใจหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์มากเลยล่ะ เรื่องคนที่มีเรื่องกับนักข่าว แฃ้วก้อคนที่เขียนข่าวมั่วๆ จะมาเปิดหนังสือพิมพ์ด้วยกัน Hero (1992)
It appeared that minute, life bearing spores drifting in clouds across a distant galaxy had been touched by unknown rays from a dying sun, and had hatched into a colossal monsterจู่ๆก็พบละอองฟุ้งกระจาย ล่อยลองทั่วอวกาศ สัมผัสกับลำแสงจากดวงอาทิตย์ The Cement Garden (1993)
In its backup brain, there appeared to be every indication that a ghost is present.ในระบบสำรองข้อมูลส่วนสมองมีข้อมูลของทุกอย่าง ว่าจิตนั้นมาจากไหน Ghost in the Shell (1995)
What's bugging me is that this project began one year before the Puppet Master ever appeared on the scene.มันมีอะไรแปลกๆ ตอนโปรเจคท์นี้จะเริ่ม ประมาณปีนึง ก่อนที่นักเชิดหุ่นปรากฏตัว Ghost in the Shell (1995)
An angry rhinoceros appeared out of nowhere... and gobbled up his poor mother and father.แรดดุร้ายได้ปรากฏตัวขึ้น ที่ไหนซักแห่ง... แล้วจับแม่และพ่อของเขาไป James and the Giant Peach (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appearedA big ship appeared on the horizon.
appearedA boat suddenly appeared out of the mist.
appearedA cat appeared from behind the curtain.
appearedA cat appeared from under the desk.
appearedA face appeared at the window.
appearedA form appeared from over there.
appearedA form appeared in the darkness.
appearedA girl appeared before me.
appearedAll of a sudden, three dogs appeared in front of us.
appearedA look of contentment appeared on his face.
appearedA man appeared at the door.
appearedA man appeared at the site.

CMU English Pronouncing Dictionary
APPEARED AH0 P IH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appeared (v) ˈəpˈɪəʳd (@1 p i@1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
今是昨非[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways [Add to Longdo]
鳥追い;鳥追[とりおい, torioi] (n) (1) driving off birds; (2) procession held at the New Year to chase away the birds for the year, with children singing songs as the villagers walked from house to house; (3) female street musician who wore a braided hat and carried a shamisen; (4) street entertainer who appeared on New Year's eve and performed with a fan [Add to Longdo]
仏土[ぶつど, butsudo] (n) (1) {Buddh} (See 浄土・1) realm of a Buddha; Pure Land; paradise; (2) {Buddh} Buddhist country; land where Buddha has appeared to spread his teachings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appear \Ap*pear"\, v. i. [imp. & p. p. {Appeared}; p. pr. & vb.
   n. {Appearing}.] [OE. apperen, aperen, OF. aparoir, F.
   apparoir, fr. L. appar?re to appear + par?reto come forth, to
   be visible; prob. from the same root as par?re to produce.
   Cf. {Apparent}, {Parent}, {Peer}, v. i.]
   1. To come or be in sight; to be in view; to become visible.
    [1913 Webster]
 
       And God . . . said, Let . . . the dry land appear.
                          --Gen. i. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. To come before the public; as, a great writer appeared at
    that time.
    [1913 Webster]
 
   3. To stand in presence of some authority, tribunal, or
    superior person, to answer a charge, plead a cause, or the
    like; to present one's self as a party or advocate before
    a court, or as a person to be tried.
    [1913 Webster]
 
       We must all appear before the judgment seat. --2
                          Cor. v. 10.
    [1913 Webster]
 
       One ruffian escaped because no prosecutor dared to
       appear.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To become visible to the apprehension of the mind; to be
    known as a subject of observation or comprehension, or as
    a thing proved; to be obvious or manifest.
    [1913 Webster]
 
       It doth not yet appear what we shall be. --1 John
                          iii. 2.
    [1913 Webster]
 
       Of their vain contest appeared no end. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To seem; to have a certain semblance; to look.
    [1913 Webster]
 
       They disfigure their faces, that they may appear
       unto men to fast.           --Matt. vi.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To seem; look. See {Seem}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top