Search result for

andries

(101 entries)
(2.2308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -andries-, *andries*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา andries มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *andries*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mandril    [N] ด้ามสำหรับจับ
mandrill    [N] ลิงดุร้ายชนิดหนึ่งในแอฟริกา
alexandrine    [N] โคลงกลอนที่มี 6 พยางค์
salamandrine    [ADJ] ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
synandriumอับเรณูชิดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Alexandrianหินสมัยอะเลกซานเดรียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alexandrineบทร้อยกรองอะเล็กซันดรีน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
alexandriteอะเลกซานไดรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
misandriaอาการเกลียดผู้ชาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clinandriumแอ่งอับเรณู [กล้วยไม้] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
column; gynandrium; gynostemiumเส้าเกสร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gynandrium; column; gynostemiumเส้าเกสร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gynostemium; column; gynandriumเส้าเกสร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genes, Holandricโฮแลนดริคยีน [การแพทย์]
Landrinแลนดริน [การแพทย์]
Mandrillsแมนดริลล์ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alexandria(แอลลิกซาน' เดรีย) n. ชื่อเมืองท่าในอียิปต์
alexandrian(แอลลิกซาน' เดรียน) adj. เกี่ยวกับเมือง Alexandria, Alexandrine, ชาวเมือง Alexandria
alexandrine(แอลลิคซาน' ดริน) n. โคลงกลอนที่มี 12 พยางค์ -adj. เกี่ยวกับเมือง Alexandria
alexandrite(แอลลิคซาน' ไดรทฺ) พลอยชนิดหนึ่ง (chrysoberyl)
archilmandrite(อาร์คะแมน'ไดรทิ) n. เจ้าอาวาส, ตำแหน่งพระชั้นสูง (superior abbot)
mandrill(แมน'ดริล) n. ลิงขนาดใหญ่ที่ดุร้ายจำพวก Papio sphinx ในภาคตะวันตกของแอฟริกา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้รังแค    [N] dandruff, See also: dandriff, scurf, Syn. รังแค, Example: เขาเกาผมจนขี้รังแคร่วงหล่นเต็มเสื้อ, Thai definition: ขี้ไคลขาวๆ หรือหนังตาย ที่ติดอยู่ตามศีรษะ
กากะทิง    [N] Alexandria laurel, See also: Calophyllum inophyllum, Syn. กระทิง, Count unit: ต้น, Thai definition: เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขโมย[n.] (khamōi) EN: thief ; burglar ; pilferer   FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (liit. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)
โคลงสิบสองพยางค์[n. exp.] (khlōng sip-søng phayāng) FR: alexandrin [m]
กลอนหก[n. exp.] (kløn hok) FR: demi-alexandrin
กระทิง[n.] (krathing) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   
นกแก้วโม่ง[n. exp.] (nok kaēo mōng) EN: Alexandrine Parakeet   FR: Perruche alexandre [f] ; Perruche à épaulettes [f]
พลอยสามสี[n. exp.] (phløi sām sī) EN: tourmaline ; alexandrite   
พ.ศ. ...[n.] (phø.sø. ...) EN: year ... (Thai calendar)   FR: an ... (calandrier thaï)
ประดาน้ำ[n.] (pradānām) EN: expert diver ; skilled diver ; frogman   FR: plongeur [m] ; scaphandrier [m]
สารภีทะเล[n.] (sānphithalē) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   
สุสาน[n.] (susān) EN: graveyard ; cemetary ; tomb ; sepulchre = sepulcher (Am.) ; burial ground ; necropolis ; boneyard ; boot hil ; memorial park ; polyandrium; potter's field   FR: cimetière [m] ; nécropole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANDRIA    AE1 N D R IY0 AH0
ANDRIC    AE1 N D R IH0 K
ANDRIST    AE1 N D R IH2 S T
ANDRIES    AH0 N D R IY1 Z
ANDRICK    AE1 N D R IH0 K
ANDRICH    AE1 N D R IH0 K
FANDRICH    F AE1 N D R IH0 K
HANDRICH    HH AE1 N D R IH0 K
LANDRIEU    L AE1 N D R UW0
LANDRIEU    L AE0 N D R IY1 UW0
LANDRITH    L AE1 N D R IH2 TH
MANDRILL    M AE1 N D R IH2 L
VANDRIEL    V AE2 N D R IY1 L
ANDRIOLA    AA0 N D R IY0 OW1 L AH0
ANDRINGA    AA0 N D R IY1 NG G AH0
ANDRIANO    AA0 N D R IY0 AA1 N OW0
ANDRIANA    AA0 N D R IY0 AE1 N AH0
OLEANDRIN    OW0 L IY0 AE1 N D R IH2 N
LANDRIGAN    L AE1 N D R IH0 G AH0 N
SUBANDRIO    S AH0 B AE1 N D R IY0 OW0
DANDRIDGE    D AE1 N D R IH0 JH
SANDRIDGE    S AE1 N D R IH2 JH
ANDRIESSEN    AE2 N D R IY1 S AH0 N
STANDRIDGE    S T AE1 N D R IH0 JH
ALEXANDRIA    AE2 L AH0 G Z AE1 N D R IY0 AH0
ALEXANDRINE    AE2 L AH0 G Z AE1 N D R IY0 N
ALEXANDRINES    AE2 L AH0 G Z AE1 N D R IY0 N Z
ALESSANDRINI    AA0 L EH0 S AA0 N D R IY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mandrill    (n) (m a1 n d r i l)
mandrills    (n) (m a1 n d r i l z)
Alexandria    (n) (a2 l i g z aa1 n d r i@)
Alessandria    (n) (a2 l i s a1 n d r i@)
alexandrine    (n) (a2 l i g z a1 n d r ai n)
alexandrines    (n) (a2 l i g z a1 n d r ai n z)
archimandrite    (n) (aa2 k i m a1 n d r ai t)
archimandrites    (n) (aa2 k i m a1 n d r ai t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandring {m}; Bandbund {n}coil [Add to Longdo]
Dorn {m}mandrel; mandril [Add to Longdo]
Kalandrierung {f}calendering [Add to Longdo]
Standring {m}foot rim [Add to Longdo]
Seeregenpfeifer {m} [ornith.]Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) [Add to Longdo]
Großer Alexandersittich {m} [ornith.]Alexandrine Parakeet [Add to Longdo]
Mandrill {m} [zool.]mandril [Add to Longdo]
Al-Iskandariyah; Alexandria (Stadt in Ägypten)Al-Iskandariyah; Alexandria (city in Egypt) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラレキンチャクフグ[, ararekinchakufugu] (n) spotted sharpnose (Canthigaster solandri, type of pufferfish) [Add to Longdo]
アレキサンドライト;アレクサンドライト[, arekisandoraito ; arekusandoraito] (n) alexandrite [Add to Longdo]
マンドリル;マントリル[, mandoriru ; mantoriru] (n) mandrill [Add to Longdo]
紫蒲公英[むらさきたんぽぽ, murasakitanpopo] (n) (uk) (obsc) (See 千本槍) Leibnitz daisy (Leibnitzia anandria) [Add to Longdo]
千本槍[せんぼんやり;センボンヤリ, senbonyari ; senbonyari] (n) (uk) Leibnitz daisy (Leibnitzia anandria) [Add to Longdo]
大山椒魚[おおさんしょううお;オオサンショウウオ, oosanshouuo ; oosanshouuo] (n) (uk) Japanese giant salamander (Andrias japonicus) [Add to Longdo]
大修道院長[だいしゅうどういんちょう, daishuudouinchou] (n) abbot; archimandrite [Add to Longdo]
半割;半裂[はんざき;ハンザキ, hanzaki ; hanzaki] (n) (uk) (See 大山椒魚) Japanese giant salamander (Andrias japonicus) [Add to Longdo]
梭子魚鰆;叺鰆;魳鰆[かますさわら;カマスサワラ, kamasusawara ; kamasusawara] (n) (uk) wahoo (species of fish, Acanthocybium solandri) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国大蝾螈[Zhōng guó dà róng yuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] Chinese giant salamander (Andrias davidianus davidianus) [Add to Longdo]
亚历山大[Yà lì shān dà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ, / ] Alexander (name); Alexandria (town name) [Add to Longdo]
亚历山大里亚[Yà lì shān dà lǐ yà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Alexandria [Add to Longdo]
刁藩都[Diāo fān dōu, ㄉㄧㄠ ㄈㄢ ㄉㄡ, ] Diophantus of Alexandria (3rd century AD), Greek mathematician [Add to Longdo]
大鲵[dà ní, ㄉㄚˋ ㄋㄧˊ, / ] giant salamander (Andrias japonicus) [Add to Longdo]
娃娃鱼[wá wa yú, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄩˊ, / ] Chinese giant salamander (Andrias davidianus) [Add to Longdo]
托勒密[Tuō lè mì, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ, ] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC; Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成 [Add to Longdo]
托勒玫[Tuō lè méi, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄟˊ, ] Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成; also written 托勒密 [Add to Longdo]
欧几里德[Ōu jǐ lǐ dé, ㄡ ㄐㄧˇ ㄌㄧˇ ㄉㄜˊ, / ] Euclid of Alexandria (c. 300 BC), Greek geometer and author Elements 幾何原本|几何原本 [Add to Longdo]
欧几里得[Ōu jǐ lǐ dé, ㄡ ㄐㄧˇ ㄌㄧˇ ㄉㄜˊ, / ] Euclid of Alexandria (c. 300 BC), Greek geometer and author Elements 幾何原本|几何原本 [Add to Longdo]
莫霍洛维奇[Mò huò luò wéi qí, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, / ] Andrija Mohorovichich or Mohorovičić (1857-1936), Croatian geologist and seismologist who discovered the Mohorovichich discontinuity or Moho [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
蛇行[だこう, dakou] gewunden, maeandrig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top