Search result for

ando

(64 entries)
(0.0432 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ando-, *ando*. Possible hiragana form: あんど
English-Thai: Longdo Dictionary
random violence(n) การใช้ความรุนแรงอย่างไม่เจาะจง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
andorหมายถึงอาจมีผลต่อสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดที่รุบุชื่อไว้
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
accelerando(แอ็คเซลเลอแรน' โด) adv. ค่อยเร็วขึ้น (เสียงดนตรี) (increasing in speed)
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
commando(คะมาน'โด) n. หน่วยจู่โจมที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษ,หน่วยคอมมานโด,สมาชิกของหน่วยดังกล่าวนี้ -pl. commandos,commandoes
girandole(เจอ'รันโดล) n. เปลวเพลิงที่หมุนรอบ,ปากท่อที่หมุนรอบ
handoutn. สิ่งให้ทาน,ข่าวแถลง,สิ่งที่ให้เปล่า
mandolin(แมน'ดะลิน,แมนดะลิน') n. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีสายสีคู่สำหรับดีด กล่องเสียงเป็นไม้รูปแพร์., See also: mandolinist n.
mandoline(แมน'ดะลิน,แมนดะลิน') n. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีสายสีคู่สำหรับดีด กล่องเสียงเป็นไม้รูปแพร์., See also: mandolinist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
candor(n) การเปิดเผย,น้ำใสใจจริง
commando(n) หน่วยจู่โจม,หน่วยคอมมานโด
landowner(n) เจ้าของที่ดิน
mandolin(n) พิณ,แมนโดลิน
random(adj) ส่งเดช,ตามเรื่อง,ตามบุญตามกรรม,โดยบังเอิญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบสุ่ม[X] (baēp sum) EN: random ; at random   
เด็กเก็บตก[n. exp.] (dek keptok) FR: enfant abandonné [m]
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
เอกสารประกอบการบรรยาย[n. exp.] (ēkkasān prakøp kān banyāi) EN: handout   
เฟร์นานโด อลอนโซ่[n. prop.] (Fēnāndō Alønsō) EN: Fernando Alonso   FR: Fernando Alonso
จากไป[v.] (jāk pai) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon   FR: partir ; quitter
เจ้าของที่ดิน[n. exp.] (jaokhøng thīdin) EN: landlord ; landowner   FR: propriétaire [m]
เจ้าที่ดิน[n. exp.] (jao thīdin) EN: landowner   
กำพร้า[adj.] (kamphrā) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved   FR: orphelin ; abandonné
การเดินเขา[n. exp.] (kān doēn khao) EN: hiking trip   FR: randonnée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANDO    AE1 N D OW0
ANDORAS    AE0 N D AO1 R AH0 Z
ANDORRA    AE0 N D AO1 R AH0
ANDOVER    AE1 N D OW0 V ER0
ANDOLINA    AA0 N D OW0 L IY1 N AH0
ANDONIAN    AE2 N D OW1 N IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Andorra    (n) (a1 n d oo1 r @)
Andover    (n) (a1 n d ou v @ r)
Andorran    (n) (a1 n d oo1 r @ n)
Andorrans    (n) (a1 n d oo1 r @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Standort(n) |der, pl. Standorte| ที่ตั้ง, See also: Stelle

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps. , See also: S. renoncer, céder,

Japanese-English: EDICT Dictionary
CANDU炉[キャンドゥろ, kyandou ro] (n) CANDU reactor; Candu reactor [Add to Longdo]
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D [Add to Longdo]
RAM[ラム, ramu] (n) random-access memory; RAM [Add to Longdo]
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment [Add to Longdo]
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]
がらんどう[, garandou] (adj-na,n) hollowness; emptiness; void [Add to Longdo]
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
なんぞ;なぞ;なんど[, nanzo ; nazo ; nando] (prt,n-suf) (col) (See 等・など) et cetera; etc.; and the like; and so forth [Add to Longdo]
ほっぽらかす[, hopporakasu] (v5s,vt) to neglect; to abandon [Add to Longdo]
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安道尔[An dào ěr, / ] Andorra [Add to Longdo]
安道尔共和国[An dào ěr gòng hé guó, / ] Andorra [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
アンパーサンド[あんぱーさんど, anpa-sando] ampersand (&) [Add to Longdo]
アンパサンド[あんぱさんど, anpasando] ampersand [Add to Longdo]
オペランド[おぺらんど, operando] operand [Add to Longdo]
オンデマンド[おんでまんど, ondemando] on demand [Add to Longdo]
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
クリアバンド[くりあばんど, kuriabando] clear band [Add to Longdo]
グランド[ぐらんど, gurando] ground [Add to Longdo]
コマンド[こまんど, komando] command, commando [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top