ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amoskeag

AE1 M AH0 S K EY2 G   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amoskeag-, *amoskeag*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา amoskeag มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *amoskeag*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
this song Is the bestAMOSKEAG SEEHAUS Grown Ups (2010)
There've been ups and downs along the way. Like the big A-mos-ke-ag."Es gab immer wieder Hochs und Tiefs, wie der große AmoskeagChapter 40 (2016)
Like the big Amoskeag strike in the 1920s over pay and hours. But this industry survived that as well.- Hochs und Tiefs... wie die großen Amoskeag-Streiks in den 1920ern, wegen Geld und Stunden... aber diese Industrie hat das ebenfalls überlebt. Chapter 40 (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMOSKEAG    AE1 M AH0 S K EY2 G
AMOSKEAG'S    AE1 M AH0 S K EY2 G Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top