ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amnesiac

AE0 M N IY1 Z IY0 AE2 K   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amnesiac-, *amnesiac*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amnesiac[ADJ] ที่สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, Syn. amnesic
amnesiac[N] ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, Syn. amnesic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amnesiac(แอมมี' ซิแอค) n. ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -adj. ซึ่งมีอาการของ amnesia (person affected by amnesia)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"History of substance abuse, amnesiac episodes, outbursts of rage.""มีประวัติการใช้ยาเสพติด ความจำเสื่อมเป็นช่วงๆ โมโหร้าย" Frankie & Alice (2010)
Since the amnesiac in 215 can't tell us anything, I need the girl with the modified military stun gun in 216 to answer a few questions.ผู้ป่วยความจำเสื่อมห้อง 215 ให้ปากคำอะไรไม่ได้เลย ผมต้องการให้ผู้หญิงที่มากับ อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าทางทหารห้อง 216 มาตอบคำถามสักสองสามข้อ Tattoo (2013)
So I'm just clinging to the theory that she hung up on me and she's off connecting with her amnesiac boyfriend.ฉันไม่รู้ว่ามันจะได้ผลยังไง แต่บางทีถ้าคุณช่วย เอาผ้าปิดตาพวกนี้ออก คุณก็จะรู้ ผมต้องมองเข้าไปในดวงตาของคุณเพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณพูดจริงมั้ย Kidnapped (2013)
We were completely cut off from the great story of Earth's violent past-- a species of amnesiacs trying to find out who we were and what happened before we awakened.เราถูกตัดขาดจากเรื่องที่ดี ของ past ความรุนแรงของโลก ชนิดลบความทรงจำ พยายามที่จะหา The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMNESIAC AE0 M N IY1 Z IY0 AE2 K

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 amnesiac \amnesiac\ adj. ([a^]m*n[=e]"z[-e]*[a^]k)
   Having lost memories, especially due to brain injury or
   mental shock; suffering from amnesia.
 
   Syn: amnesic
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 amnesiac \am*ne"si*ac\ ([a^]m*n[=e]"z[-e]*[a^]k), n. (Med.)
   A patient suffering from amnesia.
   [AS]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amnesiac
   adj 1: suffering from a partial loss of memory [syn: {amnesic},
       {amnesiac}]
   n 1: a person suffering from amnesia [syn: {amnesic},
      {amnesiac}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top