Search result for

aman

(76 entries)
(0.3199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aman-, *aman*
Possible hiragana form: あまん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amanuensis    [N] เลขานุการ, Syn. secretary

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amanita Muscariaเห็ดพันธุ์อะมานิตามัสคาเรีย [การแพทย์]
Amanita Phalloidesเห็ดพันธุ์อะมานิตาพัลลอยดีส, อะมานิตาฟอลลอยด์ [การแพทย์]
Amanitinsสารพิษอะมานิติน [การแพทย์]
Amantadineอะแมนตาดีน, ยา; อะแมนตาดีน [การแพทย์]
Amantadine Hydrochlorideยาอะแมนทาดีนไฮโดรคลอไรด์ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amandine(อา' มันดีน, แอม' มะดีน) adj. ซึ่งเตรียมหรือทำจากผล almond
amanita(แอมมะไน' ทะ) n. เชื่อราพิษจำพวก Amanita (agaricarous fungus)
amanuensis(อะแมนนูเอน' ซิส) n., (pl. -ses) เลขานุการ, เจ้าหน้าที่คัดลอกหรือจดตามคำบอกหรือจดชวเลข (secretary)
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
adamant(แอด'- ,แอดดะ
alamanni(แอลละแมน' ไน) n,.pl. =Alemanni
clamant(เคล'เมินทฺ) adj. อึกทึก,เสียงดัง,รีบด่วน,ฉุกเฉิน
militiaman(มิลิช'ชะเมิน) n. ทหารกองหนุน,ทหารพลเรือน,ชายที่มีอายุอยู่ในระหว่างที่เข้าประจำการทหารได้ pl. militiamen
paramatamann.,adj. เหนือดวงวิญญาณ,เหนืออัตตะ
salamander(แซล'ละแมนเดอะ) n. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคล้ายกิ่งก่าชนิดหนึ่ง, See also: salamandrine adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป
chinaman(n) คนจีน,ชาวจีน,เจ๊ก
salamander(n) จิ้งจกชนิดหนึ่ง
seaman(n) ลูกเรือ,กะลาสี
seamanship(n) ความสามารถในการเดินเรือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Amanda?อแมนด้า? Illusion (2012)
Look, it's about what happened last time with amanda.ดู,มันเกียวกับ อะไรที่เคยเกิดขึ้นครั้งที่แล้วกับ อเมนด้า Pret-a-Poor-J (2008)
Bring Misa Amane here. Kira and I have a score to settle.ไปพาอามาเนะ มิสะมาที่นี่ คิระกับผมจะได้ปิดบัญชีกัน Death Note: L Change the World (2008)
- You know my friend Amanda?พ่อรู้จักอแมนด้าเพื่อนหนูไม๊? Taken (2008)
Amanda went last summer, she came back, she could practically speak French.อแมนด้าไปเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเธอกลับมาพูดฝรั่งเศสปรื๋อ Taken (2008)
- Just you and Amanda?แค่ลูกกับอแมนด้าเหรอ Taken (2008)
Amanda's 19.อแมนด้า 19 แล้วค่ะ Taken (2008)
Mom, he signed it, he signed it. I'm gonna go call Amanda!แม่ พ่อเซ็นต์ให้หนูแล้วหนูจะโทรหาอแมนด้า Taken (2008)
- Dad, there's Amanda.-พ่อ นั่นอแมนด้าค่ะ Taken (2008)
- Amanda, where's the bathroom?อแมนด้าห้องน้ำอยู่ไหนน่ะ Taken (2008)
- Oh, my God. They got Amanda.โอ้ พระเจ้าช่วย เค้าจับอแมนด้า Taken (2008)
Dad, they got Amanda.พ่อคะ พวกมันจับตัวอแมนด้าไป Taken (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลมอนด์ [n.] (anmøn) EN: almond   FR: amande [f]
บานบุรี[n.] (bānburī) EN: allamanda   
บานบุรีสีเหลือง [n. exp.] (bānburī sī leūang) EN: Common allamanda ; Golden trumpet   
บานบุรีสีม่วง[n. exp.] (bānburī sī muang ) EN: Purple Allamanda ; Purple Bignonia   
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
ชายชู้[n.] (chāichū) EN: adulterer ; paramour ; lover   FR: amant [m]
ช่างกล้อง[n.] (chang kløng) EN: cameraman ; camerawoman   FR: cameraman [m] ; cadreur [m]
ช่างภาพ[n.] (changphāp) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman   FR: photographe [m, f]
ช่างถ่ายรูป[n.] (chang thāirūp) EN: photographer ; cameraman   FR: photographe [m]
ชะนีเซียมัง[n. exp.] (chanī sīamang) EN: Siamang   

CMU English Pronouncing Dictionary
AMAN    AA1 M AH0 N
AMANO    AH0 M AA1 N OW0
AMANN    AE1 M AH0 N
AMANA    AH0 M AE1 N AH0
AMANDA    AH0 M AE1 N D AH0
AMANTE    AA0 M AA1 N T IY0
AMANDA'S    AH0 M AE1 N D AH0 Z
AMANDIME    AE1 M AH0 N D AY2 M
AMANPOUR    AA2 M AA2 N P UH1 R
AMANPOUR'S    AA2 M AA2 N P UH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Amanda    (n) (@1 m a1 n d @)
amanuenses    (n) (@1 m a2 n y u e1 n s ii z)
amanuensis    (n) (@1 m a2 n y u e1 n s i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amaninektarvogel {m} [ornith.]Amani Sunbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain [Add to Longdo]
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
さまざまな理由から[さまざまなりゆうから, samazamanariyuukara] (exp) for various reasons [Add to Longdo]
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
アイディアマン;アイデアマン[, aideiaman ; aideaman] (n) idea man; ideas man; person of ideas [Add to Longdo]
アホロートル;アホロトル[, ahoro-toru ; ahorotoru] (n) axolotl; Mexican walking fish; edible salamander; neotenous salamander (Ambystoma mexicanum) [Add to Longdo]
アマチュアカメラマン[, amachuakameraman] (n) amateur photographer [Add to Longdo]
アマン[, aman] (n) lover (fre [Add to Longdo]
アングラマネー[, anguramane-] (n) (abbr) underground money [Add to Longdo]
イモリザメ[, imorizame] (n) salamander shark (Parmaturus pilosus, found in China and Japan) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹅膏蕈[é gāo xùn, ㄜˊ ㄍㄠ ㄒㄩㄣˋ, / ] Amanita (genus of deadly mushrooms) [Add to Longdo]
鹅膏蕈素[é gāo xùn sù, ㄜˊ ㄍㄠ ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ, / ] amanitin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データマン[でーたまん, de-taman] data man [Add to Longdo]
ユーザマニュアル[ゆーざまにゅある, yu-zamanyuaru] user manual, user's guide [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天の川[あまのがわ, amanogawa] Milchstrasse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 deuce
 
 1. (iskambil) ikili
 2. zarda dü
 3. teniste düs, berabere
 4. (k.dili.) kör talih, kör şeytan. deuce of a time sıkıntılı zaman. deuce point tavlada dü hanesi. the deuce melun
 5. şeytan
 6. aman, deme! Who the deuce is he? Bu herif de kim ?
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 quarter
 
 1. dörtte bir (kıs.)ım, çeyrek
 2. 25 sentlik sikke
 3. senenin dörtte biri, üç aylık müddet
 4. öğretim yılının dörtte biri
 5. dördün, ay devri müddetinin dörtte biri
 6. (den.) gemi bordasının kıça doğru her iki tarafı
 7. kasabın kestiği hayvanın bir tarafının yarısı (omuz veya but)
 8. havali, semt, etraf, taraf, mahalle, civar
 9. (den.) harp veya talim zamanında tayfaya ayrılan yer: harpte esir edilen düşmanın ölümden affı, aman
 10. dörtte bir, dörtte bire ait. quarters kışla, askeri daire, ordugah
 11. konak yeri, geçici mesken. quarter day üç ayda bir gelen hesap ödeme günü. quarter deck kıç güvertesi, subaylara mahsus güverte. quarter horse (A.B.D.) sığırtmaçların kullandıkları bir cins at. quarter miler çeyrek millik koşularda koşucu. quarter note (müz.) dörtlük. quarter section Amerika'da bir mil kare arazinin dörtte biri. quarter sessions üç ayda bir açılan sulh mahkemesi. quarter wind (den.) kıçın yan tarafından esen rüzgâr. at close quarters çok yakın, hemen hemen yan yana, come to close quarters göğüs goğüse dövüşmek, cenkleşmek. divide into quarters dört (kıs.)ma ayırmak. fore quarter omuz (et) give no quarter aman vermemek. hind quarter but (et) no quarter amansız. on the quarter (den.) kıç omuzluğunda veya omuzluğundan.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top