ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alumni

AH0 L AH1 M N AY2   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alumni-, *alumni*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calumniate(คะลัม'นิเอท) {calumniated,calumniating,calumniates} vt. กล่าวร้าย,ให้ร้าย,ป้ายสี, See also: caluminator n. ดูcalumniate, Syn. slander
calumniation(คะลัมนิเอ'ชัน) n. การกล่าวร้าย,การป้ายสี, Syn. slander
calumnious(คะลัม'เนียส) adj. ซึ่งกล่าวร้าย,ซึ่งป้ายสี, Syn. calumnitory

English-Thai: Nontri Dictionary
alumni(n) ศิษย์เก่า,นิสิตเก่า,นักเรียนเก่า
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
calumnious(adj) ใส่ร้าย,สบประมาท,หมิ่นประมาท

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alumni and alumnaeนักศึกษาเก่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have an alumni meeting. Didn't your mom tell you?ฉันมีสังสรรค์ศิษย์เก่า ไม่เธอไม่ได้บอกเหรอ? My Tutor Friend (2003)
Sangnok High School alumni homepageSangnok High School alumni homepage Oldboy (2003)
The Sangnok High School Alumni HomepageThe Sangnok High School Alumni Homepage Oldboy (2003)
Thirty percent off for USC alumni.ลด 30% สำหรับศิษย์เก่า USC A Cinderella Story (2004)
Big welcome to all returning alumni to tonight's 38th annual homecoming game!ขอต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่กับการกลับมาของศิษย์เก่า ประจำปีครั้งที่ 38 A Cinderella Story (2004)
Yeah, thanks to Daddy and his alumni connections.เออ เพราะบารมีและเส้นก๋วยจั๊บของท่านเอง American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
- Alumni.Alumni Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
You don't belong to any organizations or alumni groups.นายไม่เข้าร่วมกับองค์กรไหน หรือกลุ่มศิษย์เก่าที่ไหน An Inconvenient Lie (2007)
Sharpay's dad let me play a few holes and then invited me to dinner with some U of A alumni.พ่อชาร์เพย์ให้ผมตีกอล์ฟด้วย แถมยังชวนกินข้าวเย็น กับศิษย์เก่ายูออฟเอด้วย High School Musical 2 (2007)
That copy machine is for Cheerios use only. Paid for by alumni donations.เครื่องถ่ายฯนี้ ใช้เฉพาะชมรมเชียร์เท่านั้น จัดซื้อจากเงินของศิษย์เก่า Showmance (2009)
He's this kind of important alumni liaison--คนประสานงานศิษย์เก่าคนสำคัญ Enough About Eve (2009)
That among your school's prestigious alumniหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงเกียรติ์ของเรา Advanced Criminal Law (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิษย์เก่า[N] alumni, See also: alumnus, Syn. นิสิตเก่า, Ant. ศิษย์ปัจจุบัน, นิสิตปัจจุบัน, Count unit: คน
ศิษย์เก่า[N] alumni, See also: alumnus (male), alumnae (female), Example: งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอาจารย์ ข้าราชการตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน, Thai definition: ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอยูเอ[X] (Ē.Yū.Ē.) EN: A.U.A. (American University Alumni)   
หมิ่นประมาท[v.] (minpramāt) EN: libel ; calumniate ; slander   FR: dénigrer ; diffamer ; calomnier
ศิษย์เก่า[n.] (sitkao) EN: alumnus (Am.) ; alumni (Am.) [pl]   FR: ancien élève [m] ; ancien étudiant [m]
ศิษย์เก่าชาย[n. exp.] (sitkao chāi) EN: alumnus (Am.) ; alumni (Am.) [pl]   FR: ancien élève [m] ; ancien étudiant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALUMNI    AH0 L AH1 M N AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alumni    (n) ˈəlˈʌmnaɪ (@1 l uh1 m n ai)

Japanese-English: EDICT Dictionary
稲門[とうもん, toumon] (n) alumni of Waseda University [Add to Longdo]
学友会[がくゆうかい, gakuyuukai] (n) students' association; alumni association [Add to Longdo]
校友会[こうゆうかい, kouyuukai] (n) alumni association [Add to Longdo]
同窓会[どうそうかい, dousoukai] (n) graduate's association; alumni meeting; class reunion; (P) [Add to Longdo]
同窓生[どうそうせい, dousousei] (n) alumni; alumnus; schoolmate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Alumnus \A*lum"nus\, n.; pl. {Alumni}. [L., fr. alere to
     nourish.]
     A pupil; especially, a graduate of a college or other
     seminary of learning.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top