Search result for

alu

(133 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alu-, *alu*
English-Thai: Longdo Dictionary
evaluation(n) การประเมินผล
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.
Cash Surrender Value(n ) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alum[N] สารส้ม
alumna[N] ศิษย์เก่าหญิง
alumina[N] ออกไซด์ของอะลูมิเนียม
alumnus[N] ศิษย์เก่าชาย, See also: ศิษย์เก่าที่เป็นชาย
aluminum[N] อะลูมินัม, See also: อลูมิเนียม, Syn. aluminium
aluminium[N] อลูมิเนียม, See also: อะลูมินัม, Syn. aluminum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alu(เอแอลยู) ย่อมาจาก arithmetic and logical unit เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะดู central processing unit ประกอบ
aludel(แอล' ลูเดล) n. ภาชนะรูปผลแพร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับรองรับคราบระเบิดที่เกิดขึ้น
alula(แอล' ลูละ) n., (pl. -lae) กลุ่มขนนกค่อนข้างแข็งบนนิว้แรกหรือหัวแม่มือ เป็นส่วนหนึ่งของปีกนก., Syn. bastard wing
alum(แอล' เลิม) n. สารส้ม (common alum)
alum.abbr. aluminum
alumin-(คำเสริมหน้า) alumino-
alumina(อะลู' มินะ) n. อ๊อกไซด์ของอลูมินัมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น corundum., Syn. aluminum oxide
aluminate(อะลู' มิเนท) Chem., n. เกลือของ aluminum hydroxide, แร่อ๊อคไซด์ที่มีโลหะผสมกับ alumina
aluminiferous(อะลูนินิฟ' เฟอรัส) adj. ซึ่งประกอบหรือให้อะลูมินัม (yielding aluminum)
aluminise(อะลู' มะไนซ) ใส่หรือผสมด้วยอะลูมินัม (treat with aluminum)

English-Thai: Nontri Dictionary
alum(n) สารส้ม
aluminium(n) อลูมิเนียม
aluminous(adj) ประกอบด้วยอลูมิเนียม
alumni(n) ศิษย์เก่า,นิสิตเก่า,นักเรียนเก่า
baluster(n) ซี่กรง,ราวระเบียง
balustrade(n) ลูกกรง,ราวบันได
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
calumnious(adj) ใส่ร้าย,สบประมาท,หมิ่นประมาท
calumny(n) การใส่ร้าย,การสบประมาท,การหมิ่นประมาท
evaluate(vt) ประเมินค่า,ตีราคา,หาค่า,คิดราคา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ALU (arithmetic-logic unit)เอแอลยู (หน่วยคำนวณและตรรกะ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ALU (arithmetic-logic unit)เอแอลยู (หน่วยคำนวณและตรรกะ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alum๑. สารส้ม๒. อะลัม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alum shaleหินดินดานเนื้อสารส้ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aluminium paintสีอะลูมิเนียม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aluminothermic weldingการเชื่อมอะลูมิโนเทอร์มิก [มีความหมายเหมือนกับ thermit welding] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
aluniteอะลูไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alunitizationการเกิดอะลูไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alumสารส้ม [TU Subject Heading]
Alumสารส้ม, อลัม [การแพทย์]
Alum Milkอะลั่มมิ้ลค์, อะลั่มมิลค์ [การแพทย์]
Aluminaอลูมินา, อะลูมินา [การแพทย์]
Alumina Columnอลูมินาคอลัมน์ [การแพทย์]
Alumina Hydratesอะลูมินาไฮเดรท [การแพทย์]
Alumina Lakeอลุมินาเลค [การแพทย์]
Alumina Suspensionsยาน้ำอาลูมินา-แม็กนีเซีย [การแพทย์]
Alumina Tabletsยาเม็ดอาลูมินา [การแพทย์]
Aluminium อะลูมิเนียม
อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mix aluminum powder with iron oxide.ผสมผงอลูมิเนียมกับเหล็กออกไซต์ Safe and Sound (2008)
It was shining like polished aluminum, or polished metal Yesมันเป็นเงามันแวบเหมือนกับอลูมิเนียมขัดเงา หรือโลหะขัดมัน ใช่ครับ The Fourth Kind (2009)
I sure did. Milady's armpits will be aluminum-Free.ซื้อสิ จักกะแร้เมียผมจะปราศจากสารอลูมีเนียมเลย Bargaining (2009)
That copy machine is for Cheerios use only. Paid for by alumni donations.เครื่องถ่ายฯนี้ ใช้เฉพาะชมรมเชียร์เท่านั้น จัดซื้อจากเงินของศิษย์เก่า Showmance (2009)
And tv dinners in aluminum trays.แล้วก็ิดินเนอร์หน้าทีวี ในถาดอลูมิเนียม Hungry Man (2009)
I'm surprised Burgess uses aluminum chocks.ผมแปลกใจที่เบอร์เกส ใช้อลูมิเนียมโช๊ค In Plane Sight (2009)
Is an alumnus of the university.เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Enough About Eve (2009)
He's the alumnus who decides who gives the toast.เขาเป็นศิษย์เก่าที่ตัดสินใจเลือกคนที่จะมาดื่มอวยพรน่ะค่ะ Enough About Eve (2009)
He's this kind of important alumni liaison--คนประสานงานศิษย์เก่าคนสำคัญ Enough About Eve (2009)
That among your school's prestigious alumniหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงเกียรติ์ของเรา Advanced Criminal Law (2009)
Lots of Tisch faculty and alums will be there, plus my legit agent.จะมีพวกคณะศิลปศ่าสตร์และพวกศิษย์เก่ามาดู ตัวแทนผมก็มาด้วย The Last Days of Disco Stick (2009)
A musical featuring the songs of Tisch alumna Lady Gaga.ทำดนตรีร่วมกับเพลงของศิษย์เก่าของทริช เลดี้ กาก้า The Last Days of Disco Stick (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aluPowders of aluminium, magnesium, silicon, etc. explode.
aluA battery of aluminum pots and pans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิษย์เก่า[N] alumni, See also: alumnus, Syn. นิสิตเก่า, Ant. ศิษย์ปัจจุบัน, นิสิตปัจจุบัน, Count unit: คน
สารส้ม[N] alum, Example: สารส้มทำให้น้ำใส เพราะทำให้สิ่งสกปรกตกตะกอน, Thai definition: เกลือเคมีชนิดหนึ่ง รู้จักกันเฉพาะชนิดที่ใช้ประโยชน์ทำให้น้ำใสสะอาด ลักษณะเป็นก้อนแข็งสีขาว มีรสเปรี้ยวฝาด
อลูมิเนียม[N] aluminium, See also: stainless steel, aluminum, Syn. อลูมินัม, Example: ภาชนะเครื่องครัวส่วนใหญ่จะทำมาจากอลูมิเนียม, Notes: (อังกฤษ)
ศิษย์เก่า[N] alumni, See also: alumnus (male), alumnae (female), Example: งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอาจารย์ ข้าราชการตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน, Thai definition: ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว
อะลูมิเนียม[N] aluminium, See also: aluminum, Al, Example: โครงสร้างภายในฮาร์ดดิสค์จะเป็นแผ่นหลายแผ่น แต่ละแผ่นทำจากอะลูมิเนียม ที่ได้รับการขัดผิว และเคลือบด้วยออกไซค์, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 13 สัญลักษณ์ Al เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาวคล้ายเงิน หลอมละลายที่ 660 ํ ซ. ใช้ประโยชน์ได้มากมาย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อลูมินัม[n.] (alūminam) EN: aluminium   FR: aluminium [m]
อะลูมิเนียม = อลูมิเนียม[n.] (alūminīem) EN: aluminium   FR: aluminium [m]
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
บ๊ายบาย[X] (bāibāi) EN: good bye ; bye bye ; bye   FR: salut (fam.) ; bye (fam.) ; bye bye (fam.)
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style   
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
โบกมืออำลา[v. exp.] (bōkmeū amlā) EN: wave greeting (to) ; wave goodbye (to)   FR: saluer de la main
บ่อสารส้ม[n. exp.] (bø sānsom) FR: alunière [f] (vx)
ชั่ง[v.] (chang) EN: evaluate ; ponder ; consider   FR: évaluer ; peser ; considérer

CMU English Pronouncing Dictionary
ALU    AA1 L UW0
ALUM    AE1 L AH0 M
ALUM    AH0 L AH1 M
ALUN    EY1 L AH0 N
ALUMS    AE1 L AH0 M Z
ALURA    AA0 L UH1 R AH0
ALUMNI    AH0 L AH1 M N AY2
ALUMAX    AE1 L UW0 M AE0 K S
ALUMNUS    AH0 L AH1 M N AH0 S
ALUMINA    AH0 L UW1 M AH0 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alum    (n) (a1 l @ m)
alumna    (n) (@1 l uh1 m n @)
alumni    (n) (@1 l uh1 m n ai)
alumnae    (n) (@1 l uh1 m n ii)
alumnus    (n) (@1 l uh1 m n @ s)
aluminium    (n) (a2 l y u m i1 n i@ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alu-Nutenprofilgestell {n}aluminium profile frame; aluminum profile frame [Add to Longdo]
Alufolie {f}; Aluminiumfolie {f}aluminium foil; aluminum foil [Am.] [Add to Longdo]
Aluminiumlegierung {f}aluminium alloy [Br.]; aluminum alloy [Am.] [Add to Longdo]
Aluminiumoxidscheibe {f} [electr.]aluminium oxyde wafer [Add to Longdo]
Aluminiumrohr {n}aluminium tube [Br.]; aluminum tube [Am.] [Add to Longdo]
Aluminiumverbundfolie {f}aluminium compound foil; aluminum compound foil [Am.] [Add to Longdo]
alukaschiert {adj}foil-laminated [Add to Longdo]
Aluminium {n} [chem.]aluminum; aluminium [Br.] [Add to Longdo]
Rechenwerk {n}ALU : arithmetic logic unit [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย

Japanese-English: EDICT Dictionary
おおみず;オオミズ[, oomizu ; oomizu] (n) (See オオウラジロノキ) white angel; malus tschonoskii [Add to Longdo]
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client [Add to Longdo]
かけたかの鳥[かけたかのとり, kaketakanotori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
がた落ち[がたおち, gataochi] (n,vs) (value or amount) plummeting [Add to Longdo]
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value [Add to Longdo]
たまさか鳥;偶さか鳥[たまさかどり, tamasakadori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock) [Add to Longdo]
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
てっぺんかけたか[, teppenkaketaka] (adv) (1) (obsc) (See 時鳥) calling sound of the lesser cuckoo; (n) (2) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
に連れ[につれ, nitsure] (conj) (uk) (See に連れて) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] aluminum Al, metal, atomic number 13, #3,564 [Add to Longdo]
校友[xiào yǒu, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄡˇ, ] alumnus; alumna; schoolmate, #15,974 [Add to Longdo]
氧化铝[yǎng huà lǚ, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum oxide, #16,016 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, / ] alum, #42,945 [Add to Longdo]
铝箔[lǚ bó, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ, / ] aluminum foil, #44,834 [Add to Longdo]
氢氧化铝[qīng yǎng huà lǚ, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum hydroxide, #77,196 [Add to Longdo]
氯化铝[lǜ huà lǚ, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum chloride [Add to Longdo]
硅酸氟铝[guī suān fú lǚ, ㄍㄨㄟ ㄙㄨㄢ ㄈㄨˊ ㄌㄩˇ, / ] aluminum fluorosilicate [Add to Longdo]
硫酸铝[liú suān lǚ, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄌㄩˇ, / ] aluminum sulfate [Add to Longdo]
铝箔纸[lǚ bó zhǐ, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ ㄓˇ, / ] aluminum foil [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
スカラ値[スカラち, sukara chi] scalar value [Add to Longdo]
ダイヤルアップ接続[ダイヤルアップせつぞく, daiyaruappu setsuzoku] dialup connection [Add to Longdo]
データ値[データち, de-ta chi] data value [Add to Longdo]
ヌル値[ヌルち, nuru chi] null value [Add to Longdo]
バイト値[バイトち, baito chi] byte value [Add to Longdo]
バリュエータ[ばりゅえーた, baryue-ta] valuator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  ALU
         Arithmetic and Logic Unit (CPU)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top