ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aloof

AH0 L UW1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aloof-, *aloof*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aloof(adj) ที่อยู่ไกล, Syn. removed, remote
aloof(adv) ห่างไกล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aloof(อะลูฟ') adj., adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา, ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool

English-Thai: Nontri Dictionary
aloof(adj) โดดเดี่ยว, สันโดษ, โดยลำพัง
aloof(adv) ปลีกตัว, ออกห่าง, ห่างออกไป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was often cool and aloof and unemotional, especially when confronted with the boy we found in dekalb and in our subsequent conversation;เธอมักจะเย็นชา เก็บตัวและไม่แสดงความรู้สึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตอนที่เผชิญหน้ากับ เด็กชายคนที่เจอในเมืองดีคาล์บ และในการพูดคุยกันในเวลาต่อมา Changeling (2008)
Cruel mother, thou hast an unyielding heart... why dost thou hold aloof from my father?แม่โหดร้ายเจ้าหัวใจไม่ยอม ทำไมเจ้าถือห่างจากพ่อของฉัน? The Vessel (2016)
No other woman would harden her heart as thou dost... and stand aloof from her husband".ไม่มีผู้หญิงคนอื่น ๆ จะแข็งหัวใจ ของเธอเป็นเจ้า และยืนห่างจากสามีของเธอ " The Vessel (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aloofHe always stands aloof from the masses.
aloofHe stood aloof.
aloofHe stood aloof from her.
aloofI sat aloof from them.
aloofShe talks too aloofly.
aloofThe old man stands aloof from this world.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือเนื้อถือตัว[theūneūatheūtūa] (adj) EN: aloof ; reserved ; distant
ถือตัว[theūtūa] (adj) EN: aloof ; reserved ; distant
ตีตัว[tī tūa] (v) EN: set oneself up ; pose ; keep aloof
ไว้ตัว[waitūa] (adj) EN: aloof ; reserved  FR: imbu ; infatué
หยิ่ง[ying] (x) EN: haughty ; proud ; aloof ; arrogant ; vain  FR: hautain ; arrogant ; fier ; vaniteux ; distant ; prétentieux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALOOF AH0 L UW1 F
ALOOFNESS AH0 L UW1 F N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aloof (j) ˈəlˈuːf (@1 l uu1 f)
aloofness (n) ˈəlˈuːfnəs (@1 l uu1 f n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无动于衷[wú dòng yǔ zhōng, ㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥ,     /    ] aloof; indifferent; unconcerned #21,875 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abseits { adv } | sich abseits halten von; sich fernhalten von | abseits der anderen stehenaloof | to keep aloof from | to stand aloof from the others [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんつん[tsuntsun] (adv, n, vs) (on-mim) aloof; morose; pointed [Add to Longdo]
つんと[tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
孤高[ここう, kokou] (adj-na, n) isolation; aloofness; superiority [Add to Longdo]
高踏[こうとう, koutou] (n) highbrow; aloof; transcendent [Add to Longdo]
超然[ちょうぜん, chouzen] (adj-t, adv-to) detached; aloof; transcendental [Add to Longdo]
超俗[ちょうぞく, chouzoku] (n, adj-no) aloofness [Add to Longdo]
狷介孤高[けんかいここう, kenkaikokou] (n, adj-na) stubborn and aloof [Add to Longdo]
飄々;飄飄[ひょうひょう, hyouhyou] (adv-to, adv) aloof from the world [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aloof \A*loof"\, adv. [Pref. a- + loof, fr. D. loef luff, and so
   meaning, as a nautical word, to the windward. See {Loof},
   {Luff}.]
   1. At or from a distance, but within view, or at a small
    distance; apart; away.
    [1913 Webster]
 
       Our palace stood aloof from streets. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Without sympathy; unfavorably.
    [1913 Webster]
 
       To make the Bible as from the hand of God, and then
       to look at it aloof and with caution, is the worst
       of all impieties.           --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aloof \A*loof"\, prep.
   Away from; clear from. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Rivetus . . . would fain work himself aloof these rocks
      and quicksands.             --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aloof \A*loof"\, n. (Zool.)
   Same as {Alewife}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aloof
   adv 1: in an aloof manner; "the local gentry and professional
       classes had held aloof for the school had accepted their
       sons readily enough"
   adj 1: remote in manner; "stood apart with aloof dignity"; "a
       distant smile"; "he was upstage with strangers" [syn:
       {aloof}, {distant}, {upstage}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top