ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alise

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alise-, *alise*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actualise(แอค' ซวลไลซ) vt. ทำให้เป็นจริง, ดำเนินการ (make actual)
alkalise alkalize(แอค' คะไลซ) vt. ทำให้เป็นด่าง, เปลี่ยนให้เป็นด่าง -alkalization, alkalisation n.
animalise(แอน' นิมะไลซ) vt. ทำให้มีลักษณะอารมณ์ของสัตว์, ใช้ลักษณะสัตว์แสดงออกมา -animalis (z) ation n.
brutalisevt. ดูbrutalize
capitalise(แคพ'พิทัลไลซ) vt. ดู capitalize
commercialise(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) ,เน้นลักษณะทางการค้า,เสนอขาย, See also: commercialization,commercialisation n.
decentralise(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
delocalisevt. ทำให้ออกจากที่เดิม
demoralise(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม,ทำลายกำลังใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
devocalise(ดีโว'คะไลซ) vt. ทำให้หมดเสียงขุ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
valise(n) กระเป๋าเดินทาง,กระเป๋าถือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้เป็นกริยาวิเศษณ์[v. exp.] (chai pen kriyāwisēt = chai pen kariyāwisēt) FR: adverbialiser (vx)
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ช่างฝีมือ[n.] (chang fīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman   FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend   FR: lutter ; rivaliser ; se battre
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
ได้เสมอ[v. exp.] (dāi samoē ) FR: égaliser ; recoller au score
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of   FR:aliser
ให้ความสนใจกับ ...[v. exp.] (hai khwām sonjai kap …) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ...   FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...

Japanese-English: EDICT Dictionary
CTC[シーティーシー, shi-tei-shi-] (n) centralized traffic control (centralised); CTC [Add to Longdo]
イコライザ;イコライザー[, ikoraiza ; ikoraiza-] (n) equalizer; equaliser [Add to Longdo]
イニシャライズ;イニシアライズ[, inisharaizu ; inishiaraizu] (n,vs) initialize; initialise [Add to Longdo]
グライコ[, guraiko] (n) (abbr) graphic equalizer; graphic equaliser; (P) [Add to Longdo]
グラフィックイコライザー[, gurafikkuikoraiza-] (n) graphic equalizer; graphic equaliser [Add to Longdo]
シリアライズ[, shiriaraizu] (n) serialize; serialise [Add to Longdo]
ナチュラライズ[, nachuraraizu] (n) naturalize; naturalise [Add to Longdo]
ノーマライズ[, no-maraizu] (n) normalize; normalise; (P) [Add to Longdo]
ビジュアライズ[, bijuaraizu] (n) visualize; visualise [Add to Longdo]
一元的[いちげんてき, ichigenteki] (adj-na,n) monistic; unitary; unified; centralized; centralised [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top