Search result for

airplane

(61 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airplane-, *airplane*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airplane[N] เครื่องบิน, Syn. plane, aircraft

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airplane(แอร์'เพลน) n. เครื่องบิน.

English-Thai: Nontri Dictionary
airplane(n) เครื่องบิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
airplane sickness; sickness, aerial; sickness, air; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airplaneเครื่องบิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Airplane Splintsเฝือกโลหะเบาใช้ค้ำแขนให้กาง [การแพทย์]
Airplanesเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Airplanes, Militaryเครื่องบินทหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, or an airplane.ใช่ หรือเครื่องบิน 0-8-4 (2013)
Sources are telling us that this decision was made... in the last few minutes at the precaution and there is no indication... that this airplane crash was anything other than an accident.แหล่งข่าวบอกเราว่า การตัดสินใจครั้งนี้ถูกทำ.. ในช่วงนาทีสุดท้ายของการเตือน และไม่มีตัวชี้บอกอะไร.. ว่าเครื่องบินตกครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ Passengers (2008)
Well, I must say, compared to your usual requests jumping out of an airplane is pretty straightforward.ผมขอบอกนะ เทียบกับทุกๆครั้งแล้ว กระโดดออกจากเครื่องบิน เป็นอะไรที่ธรรมดามาก The Dark Knight (2008)
You brought weed on the fucking airplane?- ไม่ แกเอากัญชาขึ้นเครื่องบินมาเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
By not bringing drugs on an airplane?ก็โดยไม่ขนยาเสพติดขึ้นมาสิ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Not on airplanes.บนเครื่องไม่ค่ะ Frost/Nixon (2008)
- Here comes the airplane.- เครื่องบินมาแล้ว Pineapple Express (2008)
(IMITATING AIRPLANE)imitating airplane Up (2009)
(IMITATING AIRPLANE)(IMITATING AIRPLANEUp (2009)
Tied up on an airplane too!ทำให้ปั่นป่วนบนเครื่องบินไปหมด Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
I've never jumped out of a publicly good airplane before.ผมไม่เคยกระโดดจากเครื่องบินมาก่อน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I can't jump out of an airplane.ผมกระโดดไม่ได้ ไม่เคยโดดเครื่องจริง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
airplaneAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
airplaneA commercial airplane allegedly violated military airspace.
airplaneAirplanes are audible long before they are visible.
airplaneAirplanes enable people to travel great distances rapidly.
airplaneAirplanes enable us to travel around the world in a few days.
airplaneAirplanes have made it easy to travel abroad.
airplaneAirplanes have taken the place of electric trains.
airplaneA large, and two small, airplanes were resting in the hangar.
airplaneAll communication with that airplane was suddenly cut off.
airplaneAn airplane is flying overhead.
airplaneAn airplane touched down on the runway.
airplaneA passenger airplane took off for the USA.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อากาศยาน[N] aircraft, See also: airplane, airship, Syn. อากาศนาวา, Example: เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการบิน การจัดซ่อมอากาศยาน และร้านอาหารในต่างประเทศ, Count unit: ลำ, Thai definition: ยานที่แล่นไปในอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
เครื่องบิน[n.] (khreūangbin) EN: airplane ; plane ; aircraft ; aeroplane ; airship   FR: avion [m] ; aéronef [m] ; aéroplane [m] ; appareil [m]
เครื่องบินทิ้งระเบิด[n.] (khreūangbin thing raboēt) EN: bomber (airplane)   FR: bombardier [m]
ลำ[n.] (lam) EN: [classifier : boats ; ships ; watercraft ; airplanes ; long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)]   FR: [classificateur : bateaux ; embarcations ; avions ; fusées ; objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]
แพนหาง[n. exp.] (phaēn hāng) EN: tail plane of an airplane   
เรือบิน[n.] (reūabin) EN: plane ; aircraft ; aeroplane ; airplane ; airship   FR: avion [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRPLANE    EH1 R P L EY2 N
AIRPLANES    EH1 R P L EY0 N Z
AIRPLANE'S    EH1 R P L EY0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
airplane    (n) (e@1 p l ei n)
airplanes    (n) (e@1 p l ei n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P) [Add to Longdo]
ジェット機[ジェットき, jietto ki] (n) jet aeroplane; jet airplane; (P) [Add to Longdo]
チャーター機[チャーターき, cha-ta-ki] (n) chartered aircraft (airplane, jet, etc.) [Add to Longdo]
愛機[あいき, aiki] (n) favourite aeroplane, camera or other machine (favorite, airplane) [Add to Longdo]
一機[いっき, ikki] (n) (1) one machine; (2) an aircraft (airplane); one aircraft; (3) one player (in video games) [Add to Longdo]
一人乗り[いちにんのり, ichininnori] (n,adj-no) single seater (e.g. boat, aeroplane, airplane) [Add to Longdo]
往復航空券[おうふくこうくうけん, oufukukoukuuken] (n) round trip (airplane) ticket [Add to Longdo]
機影[きえい, kiei] (n) sight (signs) of an aeroplane (airplane) [Add to Longdo]
機上[きじょう, kijou] (n) aboard an aeroplane (airplane) [Add to Longdo]
機尾[きび, kibi] (n) tail (of an aeroplane, airplane) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坠机[zhuì jī, ㄓㄨㄟˋ ㄐㄧ, / ] airplane crash [Add to Longdo]
飞机[fēi jī, ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] airplane [Add to Longdo]
飞机舱门[fēi jī cāng mén, ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄤ ㄇㄣˊ, / ] airplane cabin door [Add to Longdo]
飞机餐[fēi jī cān, ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄢ, / ] airplane meal (GM) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aeroplane \aer"*o*plane`\ aeroplane \a"["e]r*o*plane`\, n.
   [a["e]ro- + plane.] (A["e]ronautics)
   1. A light rigid plane used in a["e]rial navigation to oppose
    sudden upward or downward movement in the air, as in
    gliding machines; specif., such a plane slightly inclined
    and driven forward as a lifting device in some flying
    machines. Also called {airfoil}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. Hence: A heavier-than-air flying machine using such a
    device to provide lift; an airplane. In a modern
    aeroplane, the airfoils are called the {wings}, and most
    of the lift is derived from these surfaces. In contrast to
    helicopters, the wings are fixed to the passenger
    compartment (airframe) and do not move relative to the
    frame; thus such a machine is called a {fixed-wing
    aircraft}. These machines are called monoplanes, biplanes,
    triplanes, or quadruplanes, according to the number of
    main supporting planes (wings) used in their construction.
    After 1940 few planes with more than one airfoil were
    constructed, and these are used by hobbyists or for
    special purposes. Being heavier than air they depend for
    their levitation on motion imparted by the thrust from
    either propellers driven by an engine, or, in a jet plane,
    by the reaction from a high-velocity stream of gases
    expelled rearward from a jet engine. They start from the
    ground by a run on small wheels or runners, and are guided
    by a steering apparatus consisting of horizontal and
    vertical movable planes, which usually form part of the
    wings or tail. There are many varieties of form and
    construction, which in some cases are known by the names
    of their inventors. In U.S., an aeroplane is usually
    called an {airplane} or {plane}.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 airplane \air"plane\ n.
   a heavier-than-air aircraft. Same as {{aeroplane[2]}}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 airplane
   n 1: an aircraft that has a fixed wing and is powered by
      propellers or jets; "the flight was delayed due to trouble
      with the airplane" [syn: {airplane}, {aeroplane}, {plane}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top