ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agonizingly

AE1 G AH0 N AY2 Z IH0 NG L IY2   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agonizingly-, *agonizingly*, agonizing
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Eventually, yes... but it will be agonizingly slow.แต่มันจะช้าเจ็บปวดรวดร้าว Underworld: Blood Wars (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
AGONIZINGLY AE1 G AH0 N AY2 Z IH0 NG L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agonizingly (a) ˈægənaɪzɪŋliː (a1 g @ n ai z i ng l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agonizingly \Ag"o*ni`zing*ly\, adv.
   With extreme anguish or desperate struggles.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agonizingly
   adv 1: in a very painful manner; "the progress was agonizingly
       slow" [syn: {agonizingly}, {excruciatingly},
       {torturously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top