ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agonizing

AE1 G AH0 N AY0 Z IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agonizing-, *agonizing*, agoniz
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agonizing(adj) ซึ่งสร้างความเจ็บปวดทางใจและกายอย่างมาก, Syn. excruciating, tormenting, torturous

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you realize how agonizing it is To watch you people?รู้มั๊ยมันทรมานแค่ไหน ที่ต้องดูพวกเธอ ? Chapter Six 'The Line' (2007)
Allowing to agonizing death of an otherwise healthy man?ปล่อยให้ทรมานตาย คนบริสุทธิ์ตาย? Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
The doctor says you're in agonizing pain, but that you won't accept medication.หมอบอกว่าคุณจะเจ็บปวดมากๆ แต่คุณไม่ยอมรับการรักษา The Dark Knight (2008)
And you have to accept that your life, your very, very short life-span ahead of you is just going to be filled with agonizing pain.และแกต้องยอมรับว่า ชีวิตแก เวลาที่เหลือน้อยนิดของแก จะมีแต่ความทรมาน Greatness Achieved (2008)
Oh, i'm in agonizing pain. Thanks for asking.โอ้ ฉันมีแผลที่เจ็บปวดมาก ขอบคุณที่ถามนะ Bargaining (2009)
Do you have any idea how agonizing that was?คุณไม่รู้หรอก มันเจ็บปวดยังไง? Dex Takes a Holiday (2009)
Oh, speaking of agonizing her voice, I'm just saying!พูดถึงเรื่องน่ารำคาญ เสียงเธอนะ ฉันแค่พูดลอยๆนะ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
And die a slow, agonizing deathแล้วตายเจ็บปวดอย่างช้า ๆ The Pirate Solution (2009)
He's in agonizing pain, right?เขากำลังเจ็บปวดแสนสาหัส ใช่ไหม? Appointment in Samarra (2010)
A short, brutal life and an agonizing death.ชีวิตที่แสนสั้นอันโหดร้าย และตายอย่างทรมาน TS-19 (2010)
Well, except for the agonizing pain.ดี เว้นก็แต่ความเจ็บปวดสุดบรรยายนี่แหละ Magic Bullet (2011)
YEAH, I WAS. BUT AFTER FIVE DAYS OF AGONIZING PAIN, ใช่ ทรมานอยู่ประมาณห้าวัน The Expendables 2 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AGONIZING AE1 G AH0 N AY0 Z IH0 NG
AGONIZINGLY AE1 G AH0 N AY2 Z IH0 NG L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agonizing (j) ˈægənaɪzɪŋ (a1 g @ n ai z i ng)
agonizingly (a) ˈægənaɪzɪŋliː (a1 g @ n ai z i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿鼻叫喚[あびきょうかん, abikyoukan] (n) agonizing cries; pandemonium; two of Buddhism's hells [Add to Longdo]
意匠惨憺[いしょうさんたん, ishousantan] (n) taxing one's ingenuity in devising something; agonizing over designing or creating something; making strenuous efforts to devise good ways and means to do something [Add to Longdo]
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf, adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい, 聞き苦しい・ききぐるしい, 見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P) [Add to Longdo]
苦闘[くとう, kutou] (n, vs) agonizing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 agonizing \agonizing\ adj.
   causing agony. Opposite to {painless}.
 
   Syn: excruciating, harrowing, torturing, torturous,
     torturesome.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agonize \Ag"o*nize\, v. i. [imp. & p. p. {Agonized}; p. pr. &
   vb. n. {Agonizing}.] [F. agoniser, LL. agonizare, fr. Gr. ?.
   See {Agony}.]
   1. To writhe with agony; to suffer violent anguish.
    [1913 Webster]
 
       To smart and agonize at every pore.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To struggle; to wrestle; to strive desperately.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agonizing
   adj 1: extremely painful [syn: {agonizing}, {agonising},
       {excruciating}, {harrowing}, {torturing}, {torturous},
       {torturesome}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top