ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agonize

AE1 G AH0 N AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agonize-, *agonize*
Possible hiragana form: あごにぜ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agonize(vi) เจ็บปวด, See also: เจ็บร้าว, ปวดร้าว, Syn. feel anguish
agonize(vi) ดิ้นรน, Syn. struggle
agonize(vt) ทำให้ทรมาน, See also: ทำให้เจ็บปวด, Syn. torture
agonize(vi) เป็นกังวล
agonized(adj) ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก), See also: ทุกข์ทรมาน

English-Thai: Nontri Dictionary
agonize(vi, vt) รู้สึกเจ็บปวด, ทนทุกข์ทรมาน, ทรมาน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์, ทำให้เป็นศัตรูกัน, ทำให้ไม่ถูกกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My Lady, do you know what frightens and agonizes me the most?พระสนม เจ้ารู้ไหมอะไรที่ทำให้ข้ากลัวและอับอายมากที่สุด? Episode #1.9 (2006)
Do you know how hard it is for me to watch you agonize over not being able to send dan to yaleคุณรู้ไหม นี่มันอยากแค่ไหนสำหรับฉัน ที่ต้องมาเห็นคุณเป็นทุกข์กังวลว่าจะส่งแดนเรียนเยลไม่ได้ The Wrath of Con (2009)
I'm only happy I was able to provide you with a comfortable place in which to agonize in style.ผมเพียงแต่ดีใจที่สามารถจะจัดสรร บ้านอันแสนสะดวกสบาย ให้คุณใช้เวลาอมทุกข์มาตลอด Identity (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agonizeYou just messed up once. You don't need to agonize over it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นศัตรู[pen sattrū] (v) EN: antagonize
ต่อต้าน[tøtān] (v) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; stop ; antagonize ; ban  FR: résister ; se défendre ; contrarier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AGONIZE AE1 G AH0 N AY2 Z
AGONIZED AE1 G AH0 N AY2 Z D
AGONIZES AE1 G AH0 N AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agonized (j) ˈægənaɪzd (a1 g @ n ai z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, / ] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries, #4,163 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アガナイズ[aganaizu] (vs) agonize [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agonize \Ag"o*nize\, v. i. [imp. & p. p. {Agonized}; p. pr. &
   vb. n. {Agonizing}.] [F. agoniser, LL. agonizare, fr. Gr. ?.
   See {Agony}.]
   1. To writhe with agony; to suffer violent anguish.
    [1913 Webster]
 
       To smart and agonize at every pore.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To struggle; to wrestle; to strive desperately.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agonize \Ag"o*nize\, v. t.
   To cause to suffer agony; to subject to extreme pain; to
   torture.
   [1913 Webster]
 
      He agonized his mother by his behavior. --Thackeray.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agonize
   v 1: cause to agonize [syn: {agonize}, {agonise}]
   2: suffer agony or anguish [syn: {agonize}, {agonise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top