ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

african-american

AE1 F R IH0 K AH0 N AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -african-american-, *african-american*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
charlene is an African-American female, 31 years of age, 5'6", 175Ib, with a tattoo on her left breast.ชาลีน อาฟริกันอเมริกัน เพศหญิง อายุ 31 สูง 5 ฟุต 6 นิ้ว หนัก 175 ปอนด์ มีสักที่หน้าอกข้างซ้าย Bringing Down the House (2003)
Few days on the inside, any God-fearing white man realizes the correctional system's got a serious lean toward the African-American persuasion.เข้ามาได้ไม่กี่วัน พวกผิวขาวใส่ซื่อรู้อยู่แล้วว่าระบบราชทัณฑ์ \ มันเอนเอียงไปทางพวกตัวดำ พวกผิวขาวใส่ซื่อรู้อยู่แล้วว่าระบบราชทัณฑ์ \ มันเอนเอียงไปทางพวกตัวดำ Allen (2005)
African-American. About the right length of torso.อัฟฟาริกัน-อเมริกัน สัดส่วนความสูงของชิ้นส่วน The British Invasion (2007)
Are quite obviously dark-skinned African-American boys.เห็นได้ชัดว่า มีผิวดำอย่างกับเด็ก แอฟริกัน อเมริกัน The Ten (2007)
Many of our clients are African-American.อย่างน้อยพี่ก็ไม่ได้ขอแม่อยู่ Burning House of Love (2008)
She's African-American and her husband died.เพราะเธอดำ แล้วสามีเธอตายใช่มั้ย " Chuck Versus the Seduction (2008)
He's African-American, six foot, four.ผิวดำ สูงหกฟุตสี่นิ้ว Eagles and Angels (2008)
African-American ranking officers in the police force.เจ้าหน้าที่ลูกครึ่งแอฟริกัน-อเมริกัน ในกองกำลังตำรวจน่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
African-Americans.คนผิวสี I Will Rise Up (2009)
You know, African-American. Black.คุณรู้จักมั้ยล่ะ อัฟริกันอเมริกัน คนผิวดำ Black Swan (2009)
I mean, how does somebody possibly go from being Caucasian to African-American?ผมหมายถึงว่ามันจะเป็น ไปได้อย่างไรกัน จากชายผิวขาว กลายเป็นชายผิวดำ Black Swan (2009)
- well, i do have a young, african-american friend.คงงั้น ผมมีเพื่อนแอฟฟริกัน-อเมรกันหนุ่มด้วย Introduction to Statistics (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
AFRICAN-AMERICAN    AE1 F R IH0 K AH0 N AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N
AFRICAN-AMERICAN    AE1 F R IH0 K AH0 N AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカンアメリカン[, afurikan'amerikan] (n) African-American [Add to Longdo]
ブラックミュージック[, burakkumyu-jikku] (n) African-American music (wasei [Add to Longdo]
黒人兵[こくじんへい, kokujinhei] (n) black (i.e. African-American) soldier; buffalo soldier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hyphenated American \Hyphenated American\
   An American who is referred to by a hyphenated term with the
   first word indicating an origin in a foreign country, and the
   second term being "American", as {Irish-American},
   {Italian-American}, {African-American}, {Asian-American}.
   Used in reference to Americans of foreign birth or ancestry.
   When used of Americans of European ancestry, it is often used
   to refer to those who have a strong attachment to the
   ancestral country or its culture. It implies that the
   individual is imperfectly assimilated into American culture,
   and is sometimes used derogatively.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Negro \Ne"gro\ (n[=e]"gr[-o]), n.; pl. {Negroes}
   (n[=e]"gr[=o]z). [Sp. or Pg. negro, fr. negro black, L.
   niger; perh. akin to E. night.]
   A black man; especially, one of a race of black or very dark
   persons who inhabit the greater part of tropical Africa, and
   are distinguished by crisped or curly hair, flat noses, and
   thick protruding lips; also, any black person of unmixed
   African blood, wherever found.
   [1913 Webster]
 
   2. A person of dark skin color descended at least in part
    from African negroes; in the United States, an
    {African-American}. [U.S. usage, sometimes considered
    offensive.]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African \Af"ri*can\, a. [L. Africus, Africanus, fr. Afer
   African.]
   Of or pertaining to Africa.
   [1913 Webster]
 
   {African hemp}, a fiber prepared from the leaves of the
    {Sanseviera Guineensis}, a plant found in Africa and
    India.
 
   {African marigold}, a tropical American plant ({Tagetes
    erecta}).
 
   {African oak} or {African teak}, a timber furnished by
    {Oldfieldia Africana}, used in ship building.
    [1913 Webster]
 
   {African violet} .
 
   {African-American}, see {African-American}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African-American \African-American\ adj.
   1. of or pertaining to or characteristic of Americans of
    African ancestry or their history or culture
 
   Syn: Afro-American
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African-American \African-American\ n.
   1. 1 an American whose ancestors were born in Africa,
    especially a United States citizen of African descent.
 
   Syn: Afro-American, African, black, negro
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 African-American
   adj 1: pertaining to or characteristic of Americans of African
       ancestry; "Afro-American culture"; "many black people
       preferred to be called African-American or Afro-American"
       [syn: {African-American}, {Afro-American}]
   n 1: an American whose ancestors were born in Africa [syn:
      {African-American}, {African American}, {Afro-American},
      {Black American}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top