ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affixed

AH0 F IH1 K S T   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affixed-, *affixed*, affix, affixe
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bear products are affixed with an electronic device in the chest which can be programmed to say any one of five phrases.พวกตุ๊กตาหมีจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ติดที่หน้าอก ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรม ให้พูดได้ 5 ประโยค Ted 2 (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFIXED    AH0 F IH1 K S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affixed    (v) ˈəfˈɪkst (@1 f i1 k s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
捨て印;捨印[すていん, sutein] (n) marginal seal (special seal affixed into the margins of an official document to indicate that any later revisions to the document are valid) [Add to Longdo]
証印[しょういん, shouin] (n,vs) a seal affixed to a document [Add to Longdo]
信士[しんじ;しんし, shinji ; shinshi] (n) (1) {Buddh} male lay devotee; (2) title affixed to man's posthumous Buddhist name; (3) (しんし only) (arch) believer [Add to Longdo]
信女[しんにょ, shinnyo] (n) (1) {Buddh} female lay devotee; (2) title affixed to woman's posthumous Buddhist name [Add to Longdo]
柱暦[はしらごよみ, hashiragoyomi] (n) (See 綴暦・とじごよみ) small calendar (or almanac) affixed to a pillar or wall [Add to Longdo]
矢文[やぶみ, yabumi] (n) letter affixed to an arrow [Add to Longdo]
蟇目;引目[ひきめ, hikime] (n) (abbr. of 響目) large, perforated, turnip-shaped arrowhead cover made of Japanese bigleaf magnolia or paulownia; harmless arrow affixed with such a cover (that whistles when shot and is used to drive off evil spirits) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 affixed \affixed\ adj.
   1. attached physically. Opposite of {unaffixed}.
 
   Note: Various more specific adjectives meaning affixed are:
      {appendant , {basifixed}, {fastened, secured}, {glued,
      pasted, stuck to(predicate) , {pegged-down , {pinned,
      stapled , {taped to(predicate)}, {mounted .
      [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affix \Af*fix"\, v. t. [imp. & p. p. {Affixed}; p. pr. & vb. n.
   {Affixing}.] [LL. affixare, L. affixus, p. p. of affigere to
   fasten to; ad + figere to fasten: cf. OE. affichen, F.
   afficher, ultimately fr. L. affigere. See {Fix}.]
   1. To subjoin, annex, or add at the close or end; to append
    to; to fix to any part of; as, to affix a syllable to a
    word; to affix a seal to an instrument; to affix one's
    name to a writing.
    [1913 Webster]
 
   2. To fix or fasten in any way; to attach physically.
    [1913 Webster]
 
       Should they [caterpillars] affix them to the leaves
       of a plant improper for their food.  --Ray.
    [1913 Webster]
 
   3. To attach, unite, or connect with; as, names affixed to
    ideas, or ideas affixed to things; to affix a stigma to a
    person; to affix ridicule or blame to any one.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix or fasten figuratively; -- with on or upon; as,
    eyes affixed upon the ground. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To attach; subjoin; connect; annex; unite.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affixed
   adj 1: firmly attached; "the affixed labels" [ant: {loose},
       {unaffixed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top