หรือคุณหมายถึง ägean?
Search result for

aegean

(11 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aegean-, *aegean*
Possible hiragana form: あえげあん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegean(ไอจี' อัน) adj., n. ชื่อทะเลในเมดิเทเรเนียนอยู่ระหว่างกรีกกับตุรกี., Syn. Aegean Sea

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll make sure that Xerxes wishes he never crossed the Aegean.ฉันจะให้แน่ใจว่า Xerxes ต้องการ เขาไม่เคยข้ามทะเลอีเจียน 300: Rise of an Empire (2014)
Well boy, the only honor for her now... will be when she watches your crushed and broken fleet, sinking to the bottom of the Aegean, and is able to recognize you, nailed to the mast of your ship with her sword,- ดีหนุ่ม ... ... เพียงเพื่อเป็นเกียรติแก่เธอตอนนี้ ... ... จะเป็นตอนที่เธอเห็น คุณบดและกองทัพเรือเสีย ... 300: Rise of an Empire (2014)
Themistokles watches the bodies of his men turn the Aegean red with blood.Themistoclesเห็นศพคนของพวกเขา... ...เพื่อเปิดสีแดงทะเลอีเจียนด้วยเลือด. 300: Rise of an Empire (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะเลเอเจี้ยน[n. prop.] (Thalē Ējīen) EN: Aegean Sea   FR: mer Égée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AEGEAN    IH0 JH IY1 AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
エーゲ文明[エーゲぶんめい, e-ge bunmei] (n) Aegean civilization [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱琴海[Ài qín Hǎi, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ ㄏㄞˇ, / ] Aegean Sea, #41,167 [Add to Longdo]
爱琴[Ài qín, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ, / ] Aegean (sea between Greece and Turkey), #228,148 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AEgean \[AE]*ge"an\, a. [L. Aegeus; Gr. ?.]
   Of or pertaining to the sea, or arm of the Mediterranean sea,
   east of Greece. See {Archipelago}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Aegean
   adj 1: of or relating to or characteristic of the prehistoric
       Aegean civilization
   2: of or relating to or bordering the Aegean Sea; "Aegean
     islands"
   n 1: an arm of the Mediterranean between Greece and Turkey; a
      main trade route for the ancient civilizations of Crete and
      Greece and Rome and Persia [syn: {Aegean}, {Aegean Sea}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top