ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advocacy

AE1 D V AH0 K AH0 S IY0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advocacy-, *advocacy*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
advocacy(n) การพูดสนับสนุน,การแก้ต่าง,ทนาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advocacyการแก้ต่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advocacy advertisingโฆษณาสถาบัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We represent a victim's advocacy group who's trying to keep Vanch locked up.เราเป็นตัวแทนกลุ่มผู้สนับสนุนของเหยื่อ ผู้ที่พยายามที่จะทำให้แวนซ์ถูกขัง Betrayal (2013)
There's an advocacy hearing tonight.จะมีการพิจารณาการแก้ต่างคืนนี้ Stolen Kisses (2012)
We must take great care, lest our advocacy become its own form of oppression,พวกเราต้องดูแลอย่างดีที่สุด มิฉะนั้นการสนับสนุนของเรา จะกลายเป็นการกดขี่เสียเอง The Bishop Revival (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การว่าความ[n.] (kān wākhwām) EN: advocacy ; lawyer practice   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVOCACY    AE1 D V AH0 K AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advocacy    (n) ˈædvəkəsiː (a1 d v @ k @ s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interessenverband {m}; Interessengruppe {f}advocacy group [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンシューマリズム[, konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense) [Add to Longdo]
鼓吹[こすい, kosui] (n,vs) inspiration; advocacy; encouragement [Add to Longdo]
主唱(P);首唱(P)[しゅしょう, shushou] (n,vs) advocacy; promotion; (P) [Add to Longdo]
主戦[しゅせん, shusen] (n) advocacy of war; (P) [Add to Longdo]
主戦論[しゅせんろん, shusenron] (n) war advocacy; jingoism; bellicose argument [Add to Longdo]
主張[しゅちょう, shuchou] (n,vs) claim; request; insistence; assertion; advocacy; emphasis; contention; opinion; tenet; (P) [Add to Longdo]
唱導[しょうどう, shoudou] (n,vs) leading; converting someone to Buddhism; advocacy [Add to Longdo]
唱道[しょうどう, shoudou] (n,vs) advocacy [Add to Longdo]
代言[だいげん, daigen] (n,vs) advocacy; pleading by proxy; speaking for another; attorney [Add to Longdo]
提唱[ていしょう, teishou] (n,vs) advocacy; proposal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advocacy \Ad"vo*ca*cy\, n. [OF. advocatie, LL. advocatia. See
   {Advocate}.]
   The act of pleading for or supporting; work of advocating;
   intercession.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advocacy
   n 1: active support of an idea or cause etc.; especially the act
      of pleading or arguing for something [syn: {advocacy},
      {protagonism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top