ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adventuresome

AE0 D V EH1 N CH ER0 S AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adventuresome-, *adventuresome*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adventuresome(adj) กล้า, See also: ชอบผจญภัย, Syn. adventurous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า, ชอบผจญภัย, ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous

English-Thai: Nontri Dictionary
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย, ชองเสี่ยงภัย, กล้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you ever think that the two of us would wind up with smart, beautiful, sexually adventuresome girls on Valentine's Day?นายเคยคิดมั้ยว่าเราสองคน จะมีสาวที่ทั้งฉลาด สวย เซ็กซี่สุดๆ ในวันวาเลนไทน์ Chuck Versus the Suburbs (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADVENTURESOME AE0 D V EH1 N CH ER0 S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adventuresome (j) ˈədvˈɛntʃəsəm (@1 d v e1 n ch @ s @ m)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adventuresome \Ad*ven"ture*some\, a.
   Full of risk; adventurous; venturesome. --
   {Ad*ven"ture*some*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adventuresome
   adj 1: willing to undertake or seeking out new and daring
       enterprises; "adventurous pioneers"; "the risks and gains
       of an adventuresome economy" [syn: {adventurous},
       {adventuresome}] [ant: {unadventurous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top