ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admonishing

AE0 D M AA1 N IH0 SH IH0 NG   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admonishing-, *admonishing*, admonish
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've just interrupted me again while I was admonishing you for interrupting me.เจ้าพึ่งทะลุกลางปล้องระหว่างข้าพูดอีกครั้ง ในขณะที่ข้ากำลังตักเตือนเจ้า เรื่องอย่าพูดแทรกผู้อื่นอยู่แท้ๆ Tooth Fairy (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMONISHING AE0 D M AA1 N IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admonishing (v) ˈədmˈɒnɪʃɪŋ (@1 d m o1 n i sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
尸諌;屍諌[しかん, shikan] (n,vs) admonishing (one's master) at the cost of one's life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admonish \Ad*mon"ish\, v. t. [imp. & p. p. {Admonished}; p. pr.
   & vb. n. {Admonishing}.] [OE. amonesten, OF. amonester, F.
   admonester, fr. a supposed LL. admonesstrare, fr. L. admonere
   to remind, warn; ad + monere to warn. See {Monition}.]
   1. To warn or notify of a fault; to reprove gently or kindly,
    but seriously; to exhort. "Admonish him as a brother." --2
    Thess. iii. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. To counsel against wrong practices; to cation or advise;
    to warn against danger or an offense; -- followed by of,
    against, or a subordinate clause.
    [1913 Webster]
 
       Admonishing one another in psalms and hymns. --Col.
                          iii. 16.
    [1913 Webster]
 
       I warned thee, I admonished thee, foretold
       The danger, and the lurking enemy.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To instruct or direct; to inform; to notify.
    [1913 Webster]
 
       Moses was admonished of God, when he was about to
       make the tabernacle.         --Heb. viii.
                          5.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 admonishing \admonishing\ adj.
   1. expressing adverse criticism as a corrective
 
   Syn: admonitory, reproachful, reproving
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admonishing
   adj 1: expressing reproof or reproach especially as a corrective
       [syn: {admonitory}, {admonishing}, {reproachful},
       {reproving}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top