ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

administering

AE0 D M IH1 N IH0 S T ER2 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -administering-, *administering*, administer
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only way you're getting that insulin is if I'm administering it.ทางเดียวที่เธอจะได้อินซูลิน คือฉันเป็นคนฉีดให้เอง Pilot (2005)
Last thing I want is to be administering insulin to a man who doesn't need it.สิ่งสุดท้ายทีี่ฉันต้องการคือการให้อินซูลินกับคนที่ไม่ได้ต้องการมัน ได้สิครับ เอาเลย Pilot (2005)
to the administering of the sacraments, and of course..พิธี รับศาสนิกชนและแน่นอน The Da Vinci Code (2006)
Perhaps administering them, การใช้ยา บางที เรื่องนั้น The Dreamscape (2008)
Perhaps so by administering electric shocks, distressing the cosmonaut.บางทีอาจมีการป้อน กระแสไฟฟ้าเข้าไปช็อค ทำให้นักบินอวกาศ เจ็บปวด Earthling (2009)
No, I'm not administering a potentially harmful drug because a patient had a freaky dream.ไม่ ฉันไม่เอายา ที่อาจทำอันตรายได้มาใช้ เพราะว่าคนไข้มี ความฝันประหลาด Black Swan (2009)
I will be administering direct lethal injection, What's called "active euthanasia. "ฟังนะทอม หมอจะใช้การฉีดยาเข้าไปโดยตรงให้คุณเสียชีวิต You Don't Know Jack (2010)
They're used for administering medicineพวกเขาใช้บริหารยา Pilot (2010)
Uh, so, you'll be administering the evaluation?เอ่อ งั้นคุณก็จะเป็นคนจัดการ การประเมิณผมของผมใช่มั้ย? The Recruit (2010)
If the Teachers' Union found out that I was administering a drug test to a teacher with this little proof, they would make my life a living hell, Amy.ถ้าสหภาพครู รู้ว่าผมจะตรวจหาสารเสพติด... ...จากครูคนนึงด้วยหลักฐานแค่นี้ ผมโดนจวกยับแน่ Bad Teacher (2011)
I'm just administering the last shot now--เหลือแค่เข็มสุดท้ายแล้ว Flesh and Blood (2012)
while also administering reassuring pats on their hindquarters.ขณะที่จัดการให้แน่ใจว่าเรื่องเรียบร้อยดี คอยหนุนหลังพวกเขา The Patriot in Purgatory (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
administeringA new principal is administering the school.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADMINISTERING AE0 D M IH1 N IH0 S T ER2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
administering (v) ˈədmˈɪnɪstərɪŋ (@1 d m i1 n i s t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
為政[いせい, isei] (n) governing; administering [Add to Longdo]
投与[とうよ, touyo] (n, vs) prescribing medicine; administering (medicine); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Administer \Ad*min"is*ter\, v. t. [imp. & p. p. {Administered};
   p. pr. & vb. n. {Administering}.] [OE. aministren, OF.
   aministrer, F. administer, fr. L. administrare; ad +
   ministrare to serve. See {Minister}.]
   1. To manage or conduct, as public affairs; to direct or
    superintend the execution, application, or conduct of; as,
    to administer the government or the state.
    [1913 Webster]
 
       For forms of government let fools contest:
       Whate'er is best administered is best. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To dispense; to serve out; to supply; execute; as, to
    administer relief, to administer the sacrament.
    [1913 Webster]
 
       [Let zephyrs] administer their tepid, genial airs.
                          --Philips.
    [1913 Webster]
 
       Justice was administered with an exactness and
       purity not before known.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To apply, as medicine or a remedy; to give, as a dose or
    something beneficial or suitable. Extended to a blow, a
    reproof, etc.
    [1913 Webster]
 
       A noxious drug had been administered to him.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To tender, as an oath.
    [1913 Webster]
 
       Swear . . . to keep the oath that we administer.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) To settle, as the estate of one who dies without a
    will, or whose will fails of an executor.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To manage; conduct; minister; supply; dispense; give
     out; distribute; furnish.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top