Search result for

additional

(87 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -additional-, *additional*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
additional[ADJ] ที่เพิ่มขึ้น, See also: ที่มากขึ้น, ที่เพิ่มเติมขึ้น, Syn. added, supplementary, further

English-Thai: Nontri Dictionary
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น,ซึ่งรวม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
additional benefitผลประโยชน์เพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional characterอักขระเพิ่มเติม [มีความหมายเหมือนกับ special character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
additional insuranceการเอาประกันภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional perilภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional polymerisationการเกิดพอลิเมอร์แบบเติม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional premiumเบี้ยประกันภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Additional expense (n ) ค่าใช้จ่ายเิพิ่มเติม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- They'll give us additional funding... provided we find a volunteer for an Expectane protocol.- พวกเค้าบอกจะให้ทุนกับเรา โดยมีเงื่อนไขให้เราหาอาสาสมัครลองยาเอ็กซ์เพกเทนเอง Junior (1994)
Your child doesn't need any additional burdens. Keep in mind, this child is still you.ลูกของคุณไม่ควรมาแบกรับภาระอะไรอีก แล้วก็จำไว้นะ, ลูกของคุณก็คือคุณนั่นแหละ Gattaca (1997)
We understand that you've requested additional volunteers.เรารู้ว่าคุณต้องการอะไร เพิ่มอาสาสมัคร The Matrix Revolutions (2003)
Diet was a four-letter word here and grease came at no additional charge.คำว่า ไดเอท ถือเป็นคำหยาบคายของที่นี่... เรามี ไขมันให้ฟรี และ ไม่คิดค่าบริการ A Cinderella Story (2004)
Sometimes people have additional questions to be answered.- อย่างอะไร - โอ้ ยกตัวอย่าง I Heart Huckabees (2004)
Additionally, our supply route has been cut off This means we're isolatedเขต 721 และ 734 โดนยืดไปแล้ว Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Collect additional samples from Relical transfers 5.88...เก็บตัวอย่างเพิ่ม/nจากการโอนย้ายจากการกำจัด5.88... Æon Flux (2005)
Either out of panic, or because they saw a chance to make an additional score.อาจด้วยความตกใจ หรือไม่ก็มันคงคิดว่า นี่เป็นโอกาสที่จะทำแต้มเก็บคะแนน Match Point (2005)
And additionally, until now, noone ever managed to find out what exactly hid behind that curtain.และอีกอย่าง จนถึงเดี๋ยวนี้ ไม่มีใครเคยรู้เลย ว่าสิ่งที่อยู่หลังม่านนั้นคืออะไร Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Since the crime scenes aren't centered around one single location, garcia can't get a geographic profile without additional data.ถ้าไม่ใช่คนแถวนี้ หรือไม่ใช่คนขับรถบรรทุกขาประจำ ฉันก็ไม่ได้สนใจจะจำหรอก L.D.S.K. (2005)
Perhaps you should heed your representation's advice, take some additional time to consider your response.- เขากำลังสับสนค่ะ, ศาลที่เคารพ บางทีคุณควรฟังทนายคุณบ้างนะ ศาลจะให้เวลาคุณซักพักไปคิดคำให้การนะ Pilot (2005)
Additional sections of A-Wing have been compromised.ฝั่งเอถูกบุกรุกมากขึ้น Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
additionalAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
additionalHow much was the additional charge?
additionalIf we take this additional evidence into consideration, the second law must be modified.
additionalNon-members pay an additional 50 dollars.
additionalOur plan has lost of additional advantages.
additionalThe delivery service is able to be used with an additional charge.
additionalThese ungrammatical sentences resulted from the application of the additional rule F.
additionalThe ship took on additional passengers.
additionalThey bargained additional rations of bread and milk.
additionalThis was an additional fund for buying books.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป๊ะเจี๊ยะ[N] additional charges, Syn. เงินกินเปล่า, Example: โรงเรียนรัฐบาลดังๆ บางโรงเก็บค่าแป๊ะเจี๊ยะสูงกว่าโรงเรียนเอกชนด้วยซ้ำ
เกษียน[N] supplement, See also: additional matter, comment on report, Syn. หัวเกษียน, Thai definition: ข้อความที่เขียนแทรกไว้เช่นในใบลาน, ข้อความที่เขียนไว้บนหัวกระดาษคำสั่ง หรือหนังสือราชการ
บริการเสริม[N] additional service

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริการเสริม[n. exp.] (børikān soēm) EN: additional service   FR: service supplémentaire [m]
ค่าไฟค่าน้ำ[n. exp.] (khā nām khā fai) EN: additional costs   
ข้อความเพิ่มเติม[n. exp.] (khøkhwām phoēmtoēm) EN: additional clause ; additional comment ; rider   FR: ajout [m]
กินกำไร[v. exp.] (kin kamrai) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage   FR: rechercher un profit exagéré
เงื่อนไขเพิ่มเติม[n. exp.] (ngeūoenkhai phoēmtoēm) EN: additional condition   FR: condition additionnelle [f]
เงินเพิ่ม[n. exp.] (ngoen phoēm) EN: additional allowance   
เพิ่มปุ๋ย[v. exp.] (phoēm pūi) EN: apply additional manure ; apply fertilizer   FR: enrichir avec de l'engrais ; apporter de l'engrais ; fertiliser
เพิ่มเติม[adj.] (phoēmtoēm) EN: additional   FR: additionnel
ส่วนเกิน[adj.] (suankoēn) EN: additional   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDITIONAL    AH0 D IH1 SH AH0 N AH0 L
ADDITIONAL    AH0 D IH1 SH N AH0 L
ADDITIONALLY    AH0 D IH1 SH AH0 N AH0 L IY0
ADDITIONALLY    AH0 D IH1 SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
additional    (j) (@1 d i1 sh @ n l)
additionally    (a) (@1 d i1 sh @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beiladung {f}additional cargo [Add to Longdo]
Bezugsnebenkosten {pl}additional delivery costs [Add to Longdo]
Eigenkapitalzuwachs {m} aus sonstigen Quellen [econ.]additional paid in capital [Add to Longdo]
Frachtzuschlag {m}additional carriage [Add to Longdo]
Frachtzuschlag {m}additional freight [Add to Longdo]
Gehaltszulage {f} | Gehaltszulagen {pl}additional pay | additional pays [Add to Longdo]
Hardwarezusätze {pl} [comp.]additional hardware [Add to Longdo]
Hilfsbereich {m}additional area [Add to Longdo]
Mehrausgabe {f}additional expenditure [Add to Longdo]
Mehreinnahme {f}additional receipts [Add to Longdo]
Mehrkosten {pl}additional costs; extra charge [Add to Longdo]
Mitversicherte {m,f}; Mitversicherteradditional insured [Add to Longdo]
Nachbelastung {f}; Nachgebühr {f}; Mehrpreis {m}additional charge [Add to Longdo]
Nachbelastungsauftrag {m}; Nachgebührauftrag {m}additional charge order [Add to Longdo]
Nachforderung {f}additional demand; additional charge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
アディショナル[, adeishonaru] (adj-f) additional [Add to Longdo]
エンリッチド・エア;エンリッチドエア[, enricchido . ea ; enricchidoea] (n) enriched air; air with additional oxygen added [Add to Longdo]
カグラザメ科[カグラザメか, kagurazame ka] (n) Hexanchidae (family with 4 species and 3 genera of cow sharks characterized by either 1 or 2 additional pairs of gill slits) [Add to Longdo]
ハレーション[, hare-shon] (n) halation (i.e. in photography, a halo-effect when additional light leaks out around the subject) [Add to Longdo]
加えて[くわえて, kuwaete] (conj) additionally; in addition; moreover; at the same time [Add to Longdo]
加算税[かさんぜい, kasanzei] (n) additional tax [Add to Longdo]
加配[かはい, kahai] (n,vs) additional ration [Add to Longdo]
割増運賃[わりましうんちん, warimashiunchin] (n) additional freight [Add to Longdo]
景品[けいひん, keihin] (n) (1) gift; premium; freebie; giveaway; something additional; an extra; (2) prize (lottery drawing, pachinko, etc.); (3) party favor (favour); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, ] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore [Add to Longdo]
补票处[bǔ piào chù, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄔㄨˋ, / ] additional ticket desk; stand-by counter [Add to Longdo]
附加[fù jiā, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄚ, ] additional; annex [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
増設メモリ[ぞうせつメモリ, zousetsu memori] additional memory [Add to Longdo]
追加レコード[ついかレコード, tsuika reko-do] additional record [Add to Longdo]
追加機能[ついかきのう, tsuikakinou] additional function [Add to Longdo]
付加サービス[ふかサービス, fuka sa-bisu] additional service [Add to Longdo]
付加物理表現[ふかぶつりひょうげん, fukabutsurihyougen] additional physical rendition, PD PR [Add to Longdo]
付加文字[ふかもじ, fukamoji] additional character [Add to Longdo]
補記[ほき, hoki] additional entry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Additional \Ad*di"tion*al\, a.
   Added; supplemental; in the way of an addition.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Additional \Ad*di"tion*al\, n.
   Something added. [R.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 additional
   adj 1: further or added; "called for additional troops"; "need
       extra help"; "an extra pair of shoes" [syn: {extra},
       {additional}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top