Search result for

added

(55 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -added-, *added*, add, adde
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Added cardบัตรเพิ่ม
บัตรที่จัดทำเพิ่มเติมขึ้นจากบัตรหลัก เพื่อให้ผู้ใช้ได้เป็นเครื่องมือในการค้นหาหนังสือเพิ่มขึ้น โดยทั่วไป บัตรรายการครบชุดของหนังสือเล่มหนึ่งอย่างน้อยจะประกอบด้วยบัตรผู้แต่ง บัตรเพิ่มหัวเรื่อง บัตรเพิ่มชื่อเรื่องและบัตรแจ้งหมู่

บัตรเพิ่มหัวเรื่อง (Subject card) เป็นบัตรเพิ่มที่เป็นช่องทางให้ผู้ใช้ค้นคว้าหนังสือได้มากขึ้น เพียงแต่ทราบว่าหนังสือที่ต้องการนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใด แม้ว่าจะไม่ทราบชื่อผู้แต่ง หรือชื่อเรื่อง

บัตรเพิ่มชื่อบุคคลหรือสถาบัน/นิติบุคคล ได้แก่ บัตรเพิ่มชื่อบุคคลที่ไม่ได้ลงเป็นรายการหลัก แต่บุคคลนั้นๆ ทำหน้าที่เป็นผู้แต่งร่วม ผู้แปล ผู้เขียนภาพประกอบ ฯลฯ บัตรเพิ่มสถาบัน/นิติบุคคล ได้แก่การทำบัตรเพิ่มให้แก่สถาบัน/นิติบุคคลที่ไม่ได้ลงเป็นรายการหลัก แต่มีส่วนรับผิดชอบในการผลิตหรือจัดพิมพ์

บัตรเพิ่มชื่อเรื่อง (title card) หมายถึง บัตรที่ลงรายการชื่อเรื่อง ถ้าหนังสือเล่มนั้นๆ มีชื่อเรื่องมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่อง จะต้องทำบัตรเพิ่มให้ชื่อเรื่องลำดับต่อไปด้วย

บัตรเพิ่มชื่อหนังสือชุด เป็นการทำบัตรเพิ่มให้กับหนังสือที่มีชื่อชุด เพื่อจะได้เป็นช่องทางในการค้นหาหนังสือจากชื่อชุดได้อีกช่องทางหนึ่ง และเป็นการรวบรวมหนังสือแม้ว่าจะมีชื่อเรื่องต่างกัน แต่ออกภายใต้หนังสือชุดเดียวกัน ทำให้ทราบว่าในชุดนี้มีหนังสือออกมาชื่อเรื่องอะไรบ้าง

บัตรแจ้งหมู่ (Shelflist card) เป็นการทำบัตรรายการที่มีข้อมูลในบัตรเหมือนกับบัตรหลักทุกประการ แต่มีเลขทะัเบียนของหนังสือแต่ละเล่มระบุไว้ในบัตรแจ้งหมู่ด้วย เพื่อให้ทราบว่าหนังสือรายการนั้นๆ มีจำนวนกี่ฉบับ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Added entryรายการเิพิ่ม
รายการอื่นๆ ที่มีความสำคัญรองลงมาจากรายการหลัก เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ใช้ค้นหาหนังสือได้สะดวกมากขึ้น รายการเพิ่ม ได้แก่ ชื่อบุคคลหรือชื่อสถาบัน/นิติบุคคล ที่เป็นผู้รวบรวม ผู้แปล ผู้วาดภาพ บรรณาธิการ ฯลฯ ชื่อเรื่อง และชื่อชุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Added valueมูลค่าเพิ่ม [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anyone else who might have added to it?มีใครที่ดูเหมือนจะได้ไปอยู่ในคุกเพิ่มมั่งมั๊ย And How Does That Make You Kill? (2008)
As an added measure, I will consult with Zuba!ข้าจะไปปรึกษากับซูบา! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It's, like, they've added this new control, and, like, if you just double click...มันก็เพิ่มคอนโทรลใหม่ แบบว่าเราแค่... Jumper (2008)
Subtitle Corrected and Added By MohammaD [shock]และเรียกตัวเองว่าพี่น้องหน่วยพิฆาต 6 สัปดาห์ก่อน Wanted (2008)
I added my own little Marvin twist to them.ปรับเปลี่ยนอะไรไปนิดหน่อยในสไตล์มาร์วิน The House Bunny (2008)
I actually added something to your orange juice.ผมเพิ่มบางอย่างใส่ในน้ำส้มของคุณด้วย The House Bunny (2008)
They probably added soothing botanicals to the steam rising from the manhole.พวกเขาอาจจะเพิ่มสมุนไพร ที่ท่อไอน้ำก้ได้นะ The House Bunny (2008)
Yeah, and since then, we've added some pretty kick-ass parties to the list.ช่าย จากนั้นเราเพิ่ม ปาร์ตี้มันส์ๆ ลงไป The House Bunny (2008)
The rivers tore minerals from the rocks and gradually added them to the fresh water of the ocean.แม่น้ำเซาะแร่ธาตุจากหิน, และเติมมันลงไปในมหาสมุทรน้ำจืด Home (2009)
Now, I added vitamins.นี่ แม่เติมวิตามินลงไปให้แล้วนะ.. Invictus (2009)
Then he added vice president to her title, but... that's not all, there's... rumors.แล้วก็เพิ่มตำแหน่งรองประธานให้เธอ แต่ ยังมีอีก มี ข่าวลือ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
But you added the crescent moon and the star.แต่พวกนายไปเพิ่มพระจันทร์เสี้ยว.. กับดาว The Breath (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
addedAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
addedAll entries are subject to review once added.
addedAs time went on, rules were added to the game to make it safer.
added"Don't hurry," he added.
addedFine weather added to the joy of our trip.
addedHe added a little sugar and milk to his tea.
addedHe added a little sugar to the coffee.
addedHe added insult to injury.
addedHe added that he didn't believe it.
addedHe added that he had wonderful time at the party.
addedHe added that he was coming up to town in a day or two.
addedHe added that I should come to the party, too.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจือปน[ADJ] added, See also: adulterated, mixed, Example: ในน้ำจะมีสิ่งเจือปนอยู่มากมายแต่พวกใหญ่ๆ คือ อนินทรียสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจือปน[adj.] (jeūapon) EN: added ; adulterated ; mixed   
กระสาย[n.] (krasāi) EN: added ingredient ; vehicle for a medicine ; excipient ; adjuvant   
ไม้นวม[n.] (māinūam) EN: padded xylophone   
มูลค่าเพิ่ม[n. exp.] (mūnkhā phoēm = mūnlakhā phoēm) EN: added value ; value added ; increase in value   FR: valeur ajoutée [f]
ภาษีมูลค่าเพิ่ม[n. exp.] (phāsī mūnkhā phoēm = phāsī mūnlakhā phoēm) EN: value added tax ; VAT (abbrev.)   FR: taxe sur la valeur ajoutée [f] ; TVA [f] (abrév.) ; T.V.A. [f] (abrév.)
เสื้อนวม[n. exp.] (seūa nūam) EN: coton-padded jacket ; quilt jacket   
สิ่งที่เพิ่ม[X] (sing thī phoēm) EN: addition ; something added   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDED    AE1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
added    (v) (a1 d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nebeneintragung {f}added entry; secondary entry [Add to Longdo]
Wertschöpfung {f} [econ.]added value; net value added [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たんぽ槍[たんぽやり, tanpoyari] (n) padded spear (for practice) [Add to Longdo]
ちゃんちゃんこ[, chanchanko] (n) padded sleeveless kimono jacket; Japanese vest [Add to Longdo]
エンリッチド・エア;エンリッチドエア[, enricchido . ea ; enricchidoea] (n) enriched air; air with additional oxygen added [Add to Longdo]
バン[, ban] (n) (1) bun; (2) van (caravan); (3) {comp} value-added network; VAN; (P) [Add to Longdo]
ヴァン[, van] (n) value added network; VAN [Add to Longdo]
案下[あんか, anka] (n) under the table; word of respect added to the addressee's name on a letter [Add to Longdo]
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P) [Add to Longdo]
[ぜき, zeki] (suf) (hon) (abbr) (See 関取) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers [Add to Longdo]
机下;几下[きか, kika] (n) (1) word of respect added to the addressee's name on a letter; (2) under the desk [Add to Longdo]
漁史[ぎょし, gyoshi] (n) suffix added after a writer's pen name [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バン[ばん, ban] bun, van (caravan), VAN (value-added network) [Add to Longdo]
付加価値ネットワーク[ふかかちネットワーク, fukakachi nettowa-ku] value added network (VAN) [Add to Longdo]
付加価値再販業者[ふかかちさいはんぎょうしゃ, fukakachisaihangyousha] Value-Added Reseller, VAR [Add to Longdo]
付加価値通信網[ふかかちつうしんもう, fukakachitsuushinmou] Value-Added Network, VAN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Add \Add\, v. t. [imp. & p. p. {Added}; p. pr. & vb. n.
   {Adding}.] [L. addere; ad + dare to give, put. Cf. {Date},
   {Do}.]
   1. To give by way of increased possession (to any one); to
    bestow (on).
    [1913 Webster]
 
       The Lord shall add to me another son. --Gen. xxx.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   2. To join or unite, as one thing to another, or as several
    particulars, so as to increase the number, augment the
    quantity, enlarge the magnitude, or so as to form into one
    aggregate. Hence: To sum up; to put together mentally; as,
    to add numbers; to add up a column.
    [1913 Webster]
 
       Back to thy punishment,
       False fugitive, and to thy speed add wings.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       As easily as he can add together the ideas of two
       days or two years.          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To append, as a statement; to say further.
    [1913 Webster]
 
       He added that he would willingly consent to the
       entire abolition of the tax.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {To Add}, {Join}, {Annex}, {Unite}, {Coalesce}.
 
   Usage: We {add} by bringing things together so as to form a
      whole. We {join} by putting one thing to another in
      close or continuos connection. We {annex} by attaching
      some adjunct to a larger body. We {unite} by bringing
      things together so that their parts adhere or
      intermingle. Things {coalesce} by coming together or
      mingling so as to form one organization. To {add}
      quantities; to join houses; to {annex} territory; to
      {unite} kingdoms; to make parties {coalesce}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 added \added\ adj.
   1. being in addition [to something else] [Narrower terms:
    {accessorial ] additional, further(prenominal),
    more(prenominal) --- (used with mass nouns: "takes on
    added significance"; "asked for additional help"; "we have
    further information"; "there will be further delays";
    "kids have more fun than anybody") [Narrower terms:
    {another(prenominal), other(prenominal),
    else(postnominal), extra, intercalary}] [Narrower terms:
    {superimposed ] [Narrower terms: {supplementary,
    supplemental ] [Narrower terms: {value-added ]
    {subtracted}
    [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top