ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acrimony

AE1 K R IH0 M OW2 N IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acrimony-, *acrimony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acrimony[N] ความรุนแรง, See also: ความเกรี้ยวกราด, Syn. bitterness, harshness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrimony(แอค'ริโมนี) n. ความรุนแรง, ความดุเดือด, ความเหี้ยม, Syn. acerbity)

English-Thai: Nontri Dictionary
acrimony(n) ความเผ็ดร้อน,ความแหลมคม

CMU English Pronouncing Dictionary
ACRIMONY AE1 K R IH0 M OW2 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acrimony (n) ˈækrɪməniː (a1 k r i m @ n ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acrimony \Ac"ri*mo*ny\, n.; pl. {Acrimonies}. [L. acrimonia, fr.
   acer, sharp: cf. F. acrimonie.]
   1. A quality of bodies which corrodes or destroys others;
    also, a harsh or biting sharpness; as, the acrimony of the
    juices of certain plants. [Archaic] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Sharpness or severity, as of language or temper;
    irritating bitterness of disposition or manners.
    [1913 Webster]
 
       John the Baptist set himself with much acrimony and
       indignation to baffle this senseless arrogant
       conceit of theirs.          --South.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Acrimony}, {Asperity}, {Harshness}, {Tartness}.
 
   Usage: These words express different degrees of angry feeling
      or language. Asperity and harshness arise from angry
      feelings, connected with a disregard for the feelings
      of others. Harshness usually denotes needless severity
      or an undue measure of severity. Acrimony is a biting
      sharpness produced by an imbittered spirit. Tartness
      denotes slight asperity and implies some degree of
      intellectual readiness. Tartness of reply; harshness
      of accusation; acrimony of invective.
      [1913 Webster]
 
         In his official letters he expressed, with great
         acrimony, his contempt for the king's character.
                          --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
         It is no very cynical asperity not to confess
         obligations where no benefit has been received.
                          --Johnson.
      [1913 Webster]
 
         A just reverence of mankind prevents the growth
         of harshness and brutality.    --Shaftesbury.
      [1913 Webster] acrisia

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acrimony
   n 1: a rough and bitter manner [syn: {bitterness}, {acrimony},
      {acerbity}, {jaundice}, {tartness}, {thorniness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top