Search result for

acme

(23 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acme-, *acme*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acme[N] จุดสูงสุด, Syn. summit, peak, highest point

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acme(แอค' มี) n. จุดสูงสุด,จุดสุดยอด. -acmic, acmatic adj., Syn. peak, summit

English-Thai: Nontri Dictionary
acme(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,ขีดสูงสุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acme zoneส่วนชั้นแอกเม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acmeมดลูกหดรัดตัวสูงสุด, ระยะหดรัดตัวเต็มที่, ระยะที่เจ็บมากที่สุด [การแพทย์]
Acmeiriaความพิการที่มือขาดหายไปทั้งหมด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What he's got is an Acme dynamite kit.เขามีระเบิดมหาประลัย The Avengers (2012)
Where's the ACME company when you need 'em? ! Wait!บริษัทแอคมีอยู่ไหนเนี่ย รอก่อน The Ceremony (2013)
I'll locate your employees and I will tell them that I'm calling from Acme Recruiting Agency and that I've got a job that pays them considerably more than what they're paying.ผมจะติดต่อไปถึงตัวลูกจ้างในบริษัทของคุณ และบอกพวกเขาว่าผมโทรมาจาก เอเจนซีจัดหาผู้บริหารแอคเน่ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acmeWhen he was at the acme of his career, a scandal brought about his downfall.
acmeWe, ACME Ltd., hereby announce that we will resist with all our strength this hostile takeover.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัง[n.] (rang) EN: ingrin ; Pentacme suavis   
สุดยอด[n.] (sutyøt) EN: topmost ; zenith ; summit ; acme   FR: summum [m] ; sommet [m] ; zénith [m] ; comble [m] ; pinacle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACME    AE1 K M IY0
ACME'S    AE1 K M IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acme    (n) (a1 k m ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trapezgewindefräser {m}acme thread milling cutter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
化学[かがく(P);ばけがく, kagaku (P); bakegaku] (n,adj-no) (1) chemistry; (suf) (2) (かがく only) (abbr) chemical company (e.g. Acme Chemical Co.); (P) [Add to Longdo]
極み(P);窮み[きわみ, kiwami] (n) height; acme; extremity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 acme \ac"me\ ([a^]k"m[-e]), n. [Gr. 'akmh` point, top.]
   1. The top or highest point; the culmination.
    [1913 Webster]
 
       The very acme and pitch of life for epic poetry.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The moment when a certain power reaches the acme of
       its supremacy.            --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) The crisis or height of a disease. AS
    [1913 Webster]
 
   3. Mature age; full bloom of life. --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acme
   n 1: the highest level or degree attainable; the highest stage
      of development; "his landscapes were deemed the acme of
      beauty"; "the artist's gifts are at their acme"; "at the
      height of her career"; "the peak of perfection"; "summer
      was at its peak"; "...catapulted Einstein to the pinnacle
      of fame"; "the summit of his ambition"; "so many highest
      superlatives achieved by man"; "at the top of his
      profession" [syn: {acme}, {height}, {elevation}, {peak},
      {pinnacle}, {summit}, {superlative}, {meridian}, {tiptop},
      {top}]
   2: the highest point (of something); "at the peak of the
     pyramid" [syn: {vertex}, {peak}, {apex}, {acme}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 Acme
  n.
 
   [from Greek akme highest point of perfection or achievement] The canonical
   supplier of bizarre, elaborate, and non-functional gadgetry ? where Rube
   Goldberg and Heath Robinson (two cartoonists who specialized in elaborate
   contraptions) shop. The name has been humorously expanded as A (or
   American) Company Making Everything. (In fact, Acme was a real brand sold
   from Sears Roebuck catalogs in the early 1900s.) Describing some X as an
   ?Acme X? either means ?This is {insanely great}?, or, more likely, ?This
   looks {insanely great} on paper, but in practice it's really easy to shoot
   yourself in the foot with it.? Compare {pistol}.
 
   This term, specially cherished by American hackers and explained here for
   the benefit of our overseas brethren, comes from the Warner Brothers'
   series of ?Road-runner? cartoons. In these cartoons, the famished Wile E.
   Coyote was forever attempting to catch up with, trap, and eat the
   Road-runner. His attempts usually involved one or more high-technology Rube
   Goldberg devices ? rocket jetpacks, catapults, magnetic traps, high-powered
   slingshots, etc. These were usually delivered in large wooden crates
   labeled prominently with the Acme name ? which, probably not by
   coincidence, was the trade name of a peg bar system for superimposing
   animation cels used by cartoonists since forever. Acme devices invariably
   malfunctioned in improbable and violent ways.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ACME
     A Company that Makes Everything (slang)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top