ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a man

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a man-, *a man*
English-Thai: Longdo Dictionary
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
java mann. มนุษย์ชวา,มนุษย์โบราณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A man...คนเรา... Episode #1.2 (2012)
If I were a man I'd show you.ทุกคนมีสิทธิ์จะได้มัน The Great Dictator (1940)
Look, Giddy, a man of letters.ดูหวิวคนของตัวอักษร Pinocchio (1940)
There's a dangerous undertow and there was a man drowned here last year.คลื่นลมอันตราย มีคนจมน้ำเมื่อปีก่อน Rebecca (1940)
There was a man there, a queer sort of person. Jasper kept barking at him.มีผู้ชายอยู่ที่นั่นท่าทางแปลกๆ เเจสเปอร์เอาแต่เห่าใส่เขา Rebecca (1940)
She was beaten in the end, but it wasn't a man, it wasn't a woman.สุดท้ายท่านก็ถูกเอาชนะได้ เเต่ไม่ใช่โดยฝีมือมนุษย์หน้าไหน Rebecca (1940)
Then there was a cousin of hers, a man named Favell.แล้วยังมีลูกพี่ลูกน้องของหล่อนอีก ชายที่ชื่อ ฟาเวล Rebecca (1940)
I said "I'm gonna make a man out of you if I have to break you in two trying'."ผมบอกว่า "ฉันจะทำให้ผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากคุณถ้าฉันมีที่จะทำลายคุณในสองพยายาม '". 12 Angry Men (1957)
Well, I made a man out of him.ดีฉันทำให้คนออกมาจากเขา 12 Angry Men (1957)
A man like this needs to be quoted, to be listened to.คนเช่นนี้จะต้องมีการอ้างที่จะได้ฟัง 12 Angry Men (1957)
That we are notified by mail to come down to this place to decide on the guilt or innocence of a man we... we have never heard of before.แจ้ง ที่เราจะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์ลงมาสถานที่แห่งนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับความผิดหรือความบริสุทธิ์ของมนุษย์เรา ... เราไม่เคยได้ยินมาก่อน 12 Angry Men (1957)
What kind of a man are you?What kind of a man are you? 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a manA barber is a man who shaves and cuts men's hair.
a manA bird is known by its song and a man by his way of talking.
a manA dog can run faster than a man can.
a manA dog is a man's best friend.
a manAdversity makes a man wise, not rich.
a manA few words may betray a man's true character.
a manAfter a hard day's work, a man can do with a good, hot meal.
a manAfter John was made a manager, he told me he would never expected to reach such a high position.
a manA gentleman is a man of independent means.
a manA home without love is no more a home than a body without a soul is a man.
a manA home without love is not a home any more than a body without a soul is a man.
a manA horse can run faster than a man can.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวชาตบุตร[N] son who is inferior to his father, See also: a man unworthy of his family name, Ant. อภิชาตบุตร, Example: ่หมอดูบอกว่าเขาเป็นอวชาตบุตร, Thai definition: บุตรที่มีคุณสมบัติต่ำกว่าบิดามารดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องแคบอังกฤษ[n. prop.] (Chǿngkhaēp Angkrit) EN: English Channel   FR: La Manche
ให้อาหาร[v. exp.] (hai āhān) EN: feed   FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter
ห้องอาหาร[n. exp.] (hǿng āhān) EN: dining-room ; eating-room   FR: salle à manger [f]
ห้องรับประทานอาหาร[n. exp.] (hǿng rapprathān āhān) EN: dining room   FR: salle à manger [m]
ห้องทานข้าว[n. exp.] (hǿng thān khāo) EN: dining room   FR: salle à manger [f]
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkhit) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man   FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
ข้าวเหนียวมะม่วง[n. exp.] (khao nīo mamuang) FR: riz gluant à la noix de coco servi avec de la mangue [m]
คนดิบ[X] (khon dip) EN: a person not yet become a monk ; a man who has never entered the priesthood   
กินคนเดียวไม่อร่อย[xp] (kin khon dīo mai arøi) EN: Eating alone is tasteless   FR: A manger seul, point de saveur
เล่นสวาท[v.] (lensawāt) EN: commit a homosexual act with a man or boy ; practice sodomy   FR: sodomiser

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男人[nán rén, ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ, ] a man; a male; men, #527 [Add to Longdo]
男子[nán zǐ, ㄋㄢˊ ㄗˇ, ] a man; a male, #1,167 [Add to Longdo]
庄园[zhuāng yuán, ㄓㄨㄤ ㄩㄢˊ, / ] a manor; feudal land; a villa and park, #18,768 [Add to Longdo]
满人[Mǎn rén, ㄇㄢˇ ㄖㄣˊ, / 滿] a Manchu, #43,501 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ein sehr belesener Manna man of vast reading [Add to Longdo]
ein genialer Manna man of genius [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
アイディアマン;アイデアマン[, aideiaman ; aideaman] (n) idea man; ideas man; person of ideas [Add to Longdo]
キャラ[, kyara] (n) (abbr) (See キャラクター) character (e.g. in a manga, anime, game, etc.) [Add to Longdo]
コスプレ[, kosupure] (n) (abbr) (See コスチュームプレー) cosplay (dressing in costume, esp. as a manga character, etc.); (P) [Add to Longdo]
データマン[, de-taman] (n) {comp} data man [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんご, de-ta sousagengo] (n) {comp} Data Manipulation Language; DML [Add to Longdo]
パラパラ漫画[パラパラまんが, parapara manga] (n) flip book; flick book [Add to Longdo]
ミツグ君[ミツグくん, mitsugu kun] (n) (sl) (See 貢ぐ) man who is easily compelled into giving a woman gifts; a man only used to receive gifts from [Add to Longdo]
偉跡;偉蹟[いせき, iseki] (n) remaining works; results of a man's labor (labour) [Add to Longdo]
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データマン[でーたまん, de-taman] data man [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
利用者マニュアル[りようしゃマニュアル, riyousha manyuaru] user manual, user's guide [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top