ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a little

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a little-, *a little*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a little sleepy myself.ฉันง่วงนอนน้อยตัวเอง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A little mediaeval entertainment in the ghetto!ไปสนุกกันให้เต็มที่ ในชุมชนยิว The Great Dictator (1940)
A little outdoor exercise.ออกกำลังกายบ้าง The Great Dictator (1940)
Just now he's a little hoarse.ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับ The Great Dictator (1940)
Just a little bit?ใส่เกียร์อะไรดี The Great Dictator (1940)
Just a little more paint and he's all finished.เพียงแค่สีเล็ก ๆ น้อย ๆ และเขาคือทั้งหมดที่ดำเนินการ เสร็จสิ้น Pinocchio (1940)
Give a little whistleให้นกหวีดเล็ก ๆ น้อย ๆ Pinocchio (1940)
-Maybe you and I had better have a little heart-to-heart talk.บางทีคุณและฉันได้ดีกว่ามีน้อย หัวใจเพื่อหัวใจพูดคุย ทำไม? Pinocchio (1940)
Give a little whistleให้นกหวีดเล็ก ๆ น้อย ๆ Pinocchio (1940)
Give a little whistleให้นกหวีดเล็ก ๆ น้อย ๆ Pinocchio (1940)
Give a little whistleให้นกหวีดเล็ก ๆ น้อย ๆ Pinocchio (1940)
Give a little whistleให้นกหวีดเล็ก ๆ น้อย ๆ Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a little60, 000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
a littleA castle stands a little way up the hill.
a littleAdd a little milk.
a littleAdd a little more milk to my tea, please.
a littleAdd a little sugar and cream.
a littleA little bird told me.
a littleA little bit of luck sometimes leads to an unexpected success.
a littleA little girl caught her fingers in the door.
a littleA little heavier rain might cause a flood.
a littleA little kindness goes a long way.
a littleA little knowledge is a dangerous thing.
a littleA little knowledge of Spanish will go a long way toward making your trip to Mexico enjoyable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สักหน่อย(adv) little, See also: a little bit, Syn. สักนิด, สักนิดสักหน่อย, Ant. ทั้งหมด, Example: อากาศเย็นๆ แบบนี้ได้กินอาหารประเภทหม้อไฟร้อนๆ สักหน่อยจะช่วยให้ทั้งอิ่มทั้งอุ่นขึ้นมาทันที, Thai Definition: เพียงเล็กน้อย
หน่อย(adv) a little while, See also: for a while, for a little while, a little, Syn. ประเดี๋ยว, ไม่ช้า, ไม่นาน, แป๊บ, Example: คนขายของบอกให้คนซื้อรอหน่อยเพราะต้องวิ่งไปเอาสินค้าคลัง
หน่อย(adv) slightly, See also: a little, Syn. นิดหน่อย, Example: วันนี้คนป่วยอาการดีขึ้นหน่อย
อีกหน่อย(adv) a little more; a little, Example: อาหารที่มีอยู่ไม่พอเพียงกับจำนวนคน ถ้าเพิ่มสักอีกหน่อยก็จะพอดี
เล็กน้อย(adv) a little, See also: a bit, Syn. นิดหน่อย, น้อย, Ant. มาก, Example: เขาเติมน้ำผึ้งลงในชาเล็กน้อยเพื่อให้ชามีกลิ่นหอมขึ้น, Thai Definition: อย่างที่มีปริมาณหรือจำนวนน้อย
ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว(adv) a short time, See also: a little while, a moment, a minute, awhile, Example: ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแวบเข้ามาในความคิดชั่วประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็จางหายไป, Thai Definition: มีระยะเวลาเพียงครู่เดียวไม่นาน
งูๆ ปลาๆ(adv) having a smattering of knowledge, See also: a little bit, Syn. ูเล็กน้อย, นิดหน่อย, Ant. รู้มาก, รู้จริง, Example: อย่ามาถามเรื่องโปรแกรมกับฉันเลย ฉันรู้งูๆ ปลาๆเท่านั้นเอง, Thai Definition: ไม่รู้จริง, มีความรู้เล็กๆ น้อยๆ
นิด(adj) small, See also: a little, a bit, little, Syn. เล็ก, น้อย, กระจิดริด, Ant. เบิ้ม, โต, ใหญ่, Example: น้องของเขามีตาเล็กนิดนึง เรียกว่าเป็นขีดเดียวเท่านั้น
นิดเดียว(adv) a few, See also: a little, in little, little by little, Syn. หน่อยเดียว, เล็กน้อย, Ant. มาก, มากมาย, Example: แมวกินข้าวนิดเดียวเอง คลุกไว้ให้ตั้งเยอะ, Thai Definition: เล็กน้อยเหลือเกิน
นิดหน่อย(adv) a little bit, See also: just a little, a tiny bit, Syn. เล็กน้อย, หน่อยเดียว, นิดเดียว, Ant. มาก, Example: ผมพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยพอสื่อสารได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าง[bāng] (x) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little  FR: certain ; quelque ; un peu de
ชัก[chak] (x) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little
ชั่วครู่[chūa khrū] (adv) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space  FR: momentané
อีกหน่อย[īk nøi] (x) EN: a little bit more  FR: encore un peu ; un peu plus
อีกสักครู่[īk sakkhrū] (x) EN: in just a moment ; in a little while ; in a moment ; for a while  FR: dans un instant
อีกสักหน่อย[īk saknøi] (adv) EN: a little more ; a little longer  FR: un peu plus ; un peu plus longtemps
แก่ดีกรี[kaēdīkrī] (adj) EN: a little tippy
เขกกบาล[khēk kabān] (v, exp) EN: give s.o. a little knock on the head
เล็กน้อย[leknøi] (adv) EN: a little ; a bit  FR: un peu ; légèrement
แม้แต่น้อย[maētaē nøi] (conj) EN: not in the least ; not even a little  FR: pas même un peu

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有点[yǒu diǎn, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] a little #747 [Add to Longdo]
稍微[shāo wēi, ㄕㄠ ㄨㄟ,  ] a little bit #6,101 [Add to Longdo]
略微[lu:è wēi, lu:ㄜˋ ㄨㄟ,  ] a little bit; slightly #13,104 [Add to Longdo]
差不离[chà bù lí, ㄔㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ,    /   ] a little inferior; not good enough #103,235 [Add to Longdo]
一点点[yī diǎn diǎn, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ,    /   ] a little bit [Add to Longdo]
稍早[shāo zǎo, ㄕㄠ ㄗㄠˇ,  ] a little early [Add to Longdo]
稍早时[shāo zǎo shí, ㄕㄠ ㄗㄠˇ ㄕˊ,    /   ] a little earlier [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
etwas abseitsa little way away [Add to Longdo]
ein kleines bisschen (bißchen [ alt ])a little bit [Add to Longdo]
Der Halbgebildete ist schlimmer als der Unwissende.A little knowledge is a dangerous thing. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
少ない(P);少い(io);尠い;寡い[すくない, sukunai] (adj-i) few; a little; scarce; insufficient; seldom; (P) #2,274 [Add to Longdo]
[きょう, kyou] (n-suf) (1) a little over; a little more than; (2) powerhouse; one of the biggest; one of the most powerful #2,898 [Add to Longdo]
若干(P);幾許[じゃっかん(若干)(P);そこばく;そくばく;そこば(若干)(ok), jakkan ( jakkan )(P); sokobaku ; sokubaku ; sokoba ( jakkan )(ok)] (n, adj-no) (1) some; few; a number of; a little (bit); (n-adv) (2) somewhat; to a certain extent; (adj-no, n-adv, n) (3) (そこばく, そくばく, そこば only) (arch) many; a lot; (P) #5,080 [Add to Longdo]
多少[たしょう, tashou] (adj-no, adv, n) more or less; somewhat; a little; some; (P) #6,410 [Add to Longdo]
足し[たし, tashi] (n) (See 足しになる) top up (e.g. a little bit to remedy an insufficiency) #16,248 [Add to Longdo]
足らず[たらず, tarazu] (n-suf) just under; a little less than; just short of #18,336 [Add to Longdo]
きつめ[kitsume] (adj-no, adj-na, n) a little too tight [Add to Longdo]
ちょい[choi] (adv, adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather [Add to Longdo]
ちょこっと[chokotto] (adv, adj-f) (on-mim) (See ちょっと) rather; a little; small [Add to Longdo]
ちょびっと(P);ちょびと(P)[chobitto (P); chobito (P)] (adv) a little; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 a little
   adv 1: to a small degree; somewhat; "it's a bit warm"; "felt a
       little better"; "a trifle smaller" [syn: {a bit}, {a
       little}, {a trifle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top