ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

...a polygamo [...] of Mein Kampf

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -...a polygamo [...] of Mein Kampf-, *...a polygamo [...] of Mein Kampf*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

...a ( AH0) polygamous ( P AH0 L IH1 G AH0 M AH0 S) marriage ( M EH1 R IH0 JH) certificate ( S ER0 T IH1 F IH0 K AH0 T), a ( AH0) bill ( B IH1 L) of ( AH1 V) sale ( S EY1 L) granting ( G R AE1 N T IH0 NG) campus ( K AE1 M P AH0 S) drilling ( D R IH1 L IH0 NG) rights ( R AY1 T S) to ( T UW1) a ( AH0) fracking company ( K AH1 M P AH0 N IY2), an ( AE1 N) autographed ( AO1 T AH0 G R AE2 F T) copy ( K AA1 P IY0) of ( AH1 V) Mein ( M IY1 N) Kampf ( K AE1 M P F)

 


  

 
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
polygamous
 • เกี่ยวกับการมีสามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกัน[Lex2]
 • (พะลิก'กะเมิส) adj. เกี่ยวกับมีสามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกัน [Hope]
 • (adj) มีภรรยาหลายคน,มีสามีหลายคน [Nontri]
 • /P AH0 L IH1 G AH0 M AH0 S/ [CMU]
 • (j) /p'əl'ɪgəməs/ [OALD]
marriage
 • การแต่งงาน: การสมรส, ภาวะที่แต่งงานกัน [Lex2]
 • พิธีแต่งงาน: พิธีสมรส [Lex2]
 • การรวมสองสิ่งเข้าไว้ด้วยกัน: การรวมกันอย่างแนบแน่น [Lex2]
 • (แม'ริอิจ) n. การแต่งงาน,การสมรส [Hope]
 • (n) การสมรส,การแต่งงาน,การวิวาห์ [Nontri]
 • /M EH1 R IH0 JH/ [CMU]
 • (n) /m'ærɪʤ/ [OALD]
certificate
 • ประกาศนียบัตร[Lex2]
 • รับรองด้วยหนังสือรับรอง: รับรองด้วยเอกสารรับรอง [Lex2]
 • หนังสือรับรอง[Lex2]
 • หลักฐานทางการเงิน[Lex2]
 • ให้หนังสือรับรอง: ให้ประกาศนียบัตร [Lex2]
 • (เซอทิฟ'ฟะเคท) {certificated,certificating,certificates} n. หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร,ใบรับรอง,ในสุทธิ,ใบสำคัญ,ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง ###SW. certificatory adj. [Hope]
 • (n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,ใบรับรอง,หนังสือรับรอง [Nontri]
 • /S ER0 T IH1 F IH0 K AH0 T/ [CMU]
 • (n) /s'ət'ɪfɪkət/ [OALD]
 • (v) /s'ət'ɪfɪkɛɪt/ [OALD]
bill
 • ใบแจ้งหนี้: ใบสำคัญเก็บเงิน [Lex2]
 • แจ้งหนี้: วางบิล [Lex2]
 • ธนบัตร[Lex2]
 • ร่างกฎหมาย: ร่างพระราชบัญญัติ, ร่างรัฐธรรมนูญ [Lex2]
 • อธิบายหรือให้รายละเอียด[Lex2]
 • ปากนก: ปากเป็ด, ปากไก่ [Lex2]
 • ใบปลิว: ใบโฆษณา [Lex2]
 • รายการ: โปรแกรม [Lex2]
 • (บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด [Hope]
 • (n) บิล,ใบเสร็จ,ธนบัตร,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,ใบแจ้งความ,พระราชบัญญัติ,ร่างญัตติ [Nontri]
 • /B IH1 L/ [CMU]
 • (n) /b'ɪl/ [OALD]
 • (v) /b'ɪl/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
sale
 • การขาย: การจัดจำหน่าย, การพาณิชย์ [Lex2]
 • โอกาสในการขายสินค้า: ตลาด [Lex2]
 • การประมูล[Lex2]
 • จำนวนที่ขายได้: ปริมาณที่ขายได้ [Lex2]
 • (เซล) n. การขาย,การแลกเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นเงินหรือเงินเชื่อ,จำนวนที่ขายได้,ตลาด,การขายลดราคา. ###S. exchange,transfer [Hope]
 • (n) การขายลดราคา,การขาย,การขายเลหลัง [Nontri]
 • /S EY1 L/ [CMU]
 • (n) /s'ɛɪl/ [OALD]
granting
 • /G R AE1 N T IH0 NG/ [CMU]
 • /G R AE1 N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /gr'aːntɪŋ/ [OALD]
  [grant]
 • ยินยอม: ยอมให้, ประทาน, ให้รางวัล [Lex2]
 • เงินช่วยเหลือ: เงินบริจาค, เงินสนับสนุน [Lex2]
 • (กรานทฺ) vt. อนุญาต,ยอมให้,ให้,โอน. n. สิ่งที่ให้,การให้,การอนุญาต,การโอน,การโอนทรัพย์สิน. ###SW. grantable adj. granter n. grantor n. ###S. boon [Hope]
 • (n) ของที่ให้,เงินช่วย,การให้,การอนุญาต,การโอนทรัพย์สิน [Nontri]
 • (vi,vt) ยอมรับ,อนุญาต,ยินยอม,ยอมให้,ตกลงตาม,มอบให้ [Nontri]
 • /G R AE1 N T/ [CMU]
 • (v) /gr'aːnt/ [OALD]
campus
 • พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย[Lex2]
 • (แคมพฺ'พัส) n. บริเวณมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน,วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย -pl. campuses [Hope]
 • (n) วิทยาเขต [Nontri]
 • /K AE1 M P AH0 S/ [CMU]
 • (n) /k'æmpəs/ [OALD]
drilling
 • (ดริล'ลิง) n. การเจาะ,ผู้เจาะ,การฝึกฝน,ผู้ฝึกฝน [Hope]
 • /D R IH1 L IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /dr'ɪlɪŋ/ [OALD]
  [drill]
 • การฝึกฝน: การฝึกหัด [Lex2]
 • เจาะ: ขุด [Lex2]
 • ฝึกฝน: หัด, ฝึก, ฝึกหัด, ฝึกปรือ [Lex2]
 • สว่านไฟฟ้า: เครื่องเจาะ [Lex2]
 • เครื่องหว่านเมล็ดพืช[Lex2]
 • ร่องที่ใช้หว่านพืช[Lex2]
 • หว่านพืช[Lex2]
 • ผ้าฝ้ายหนาสำหรับตัดชุดทำงานหรือเครื่องแบบ[Lex2]
 • (ดรีล) {drilled,drilling,drills} n. สว่าน,เครื่องเจาะ vt.,vi. เจาะไซ,ยิงทะลุ,ฝึกฝน. vi. เจาะรู,ฝึกฝน ###SW. drillable adj. ดูdrill driller n. ###S. exercise,practice,bore,tteach [Hope]
 • (n) การฝึกฝน,สิ่ว,สว่าน,เครื่องเจาะ,เครื่องไข,ช่องว่างในเมล็ด [Nontri]
 • (vt) ฝึกฝน,ไช,เจาะรู,ยิงทะลุ [Nontri]
 • /D R IH1 L/ [CMU]
 • (v) /dr'ɪl/ [OALD]
rights
 • (ไรทซฺ) n. สิทธิ,สิทธิโดยชอบธรรม,สิทธิของพลเมือง adj. มีสิทธิ,มีสิทธิโดยชอบธรรมของพลเมือง ###S. civil rights [Hope]
 • /R AY1 T S/ [CMU]
 • (v) /r'aɪts/ [OALD]
  [right]
 • ถูกต้อง: ตรงตามข้อเท็จจริง [Lex2]
 • เหมาะ: ควร, ถูกกาละเทศะ [Lex2]
 • เป็นธรรม: ยุติธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • ทางขวา: ด้านขวา, ขวามือ [Lex2]
 • อย่างเหมาะสม[Lex2]
 • อย่างฉับพลัน: อย่างแน่นอน [Lex2]
 • โดยตรง[Lex2]
 • ความถูกต้อง[Lex2]
 • สิทธิ: สิทธิตามกฎหมาย, สิทธิมนุษยธรรม [Lex2]
 • ขวา: ด้านขวา [Lex2]
 • พรรคอนุรักษ์นิยม: พรรคฝ่ายขวา [Lex2]
 • ทำให้ถูกต้อง: ทำให้เหมาะสม, ทำให้เรียบร้อย [Lex2]
 • แก้ไข: ซ่อมแซม [Lex2]
 • (ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม [Hope]
 • (adj) ถูกต้อง,ขวา,ปกติ,เรียบร้อย,เหมาะสม,ชอบธรรม,แท้จริง [Nontri]
 • (adv) โดยตรง,โดยถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างดี,โดยตลอด [Nontri]
 • (n) ความยุติธรรม,สิทธิ,ความถูกต้อง,ข้อเท็จจริง,ฝ่ายขวา [Nontri]
 • (vt) แก้ไข,ทำให้ถูก,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้เหมาะสม [Nontri]
 • /R AY1 T/ [CMU]
 • (v) /r'aɪt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
company
 • กลุ่มคน[Lex2]
 • แขกผู้มาเยี่ยม[Lex2]
 • ความเป็นเพื่อน[Lex2]
 • (คัม'พะนี) n. หมู่เพื่อนฝูง,วงสมาคม,การสังคม,การคบค้า,บริษัท,คณะ,หมู่,แขก,กองร้อย ###S. association,body [Hope]
 • (n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ [Nontri]
 • /K AH1 M P AH0 N IY2/ [CMU]
 • (n) /k'ʌmpəniː/ [OALD]
an
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • ไม่: การปฏิเสธ, การเพิกถอน [Lex2]
 • ต่อต้าน: คัดค้าน [Lex2]
 • เกี่ยวกับ: เป็นของ [Lex2]
 • ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู [LongdoDE]
 • |+D บ่งเวลา| ตอน, ช่วง เช่น Am Abend gehen wir zum Restaurant. ตอนเย็นเราไปร้านอาหารกันนะจ๊ะ (สังเกต am = an + นามเพศชายหรือเพศกลาง) [LongdoDE]
 • |m| ปี เช่น 200 ans d'enseignement [LongdoFR]
 • abbr. Anglo- Norman [Hope]
 • /AE1 N/ [CMU]
 • /AH0 N/ [CMU]
 • (cc) /æn/ [OALD]
 • (dt) /ən/ [OALD]
  [a]
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
autographed
 • /AO1 T AH0 G R AE2 F T/ [CMU]
 • (v) /'ɔːtəgraːft/ [OALD]
  [autograph]
 • ลายเซ็น[Lex2]
 • (ออ'โทกราฟ) n. ลายเซ็นของตัวเอง (เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์) ,สิ่งที่เขียนด้วยมือตัวเอง,ต้นฉบับ. -adj. เขียนด้วยมือตัวเอง. -vt. เซ็นชื่อตัวเองบน,เขียนด้วยมือของตัวเอง. -autographic (al) adj. -autography n. [Hope]
 • (n) ลายเซ็น,ลายมือ,ต้นฉบับ [Nontri]
 • (vt) ลงชื่อ,เซ็นชื่อ [Nontri]
 • /AO1 T AH0 G R AE2 F/ [CMU]
 • (v) /'ɔːtəgraːf/ [OALD]
copy
 • ทำสำเนา: ถ่ายสำเนา, พิมพ์สำเนา, คัดลอก, อัดสำเนา [Lex2]
 • ทำอย่างเดียวกัน[Lex2]
 • เลียนแบบ: ลอก, ลอกแบบ, ลอกเลียน [Lex2]
 • สำเนา: ฉบับสำเนา, เล่มคัดลอก [Lex2]
 • หนึ่งในหลายชิ้น (ที่เหมือนกัน)[Lex2]
 • (คอพ'พี) n. สำเนา,ฉบับสำเนา,1เล่ม,1ฉบับ,1ชุด,เล่มตัวอย่าง vt.,vi. คัดลอก,ลอกแบบ,เลียนแบบ,เอาอย่าง,อัดสำเนา ###S. reproduce,imitate ###A. prototype -Conf. facsimile [Hope]
 • (n) ฉบับคัดลอก,ต้นฉบับ,สำเนา,การลอกเลียนแบบ,การก๊อบปี้ [Nontri]
 • (vt) ลอกแบบ,เลียนแบบ,ถ่ายสำเนา,ถ่ายแบบ,คัดลอก,คัดสำเนา [Nontri]
 • /K AA1 P IY0/ [CMU]
 • (v) /k'ɒpiː/ [OALD]
Mein
 • 1) ของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Nominativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและกลางเอกพจน์| เช่น mein alter Tisch, mein altes Haus [LongdoDE]
 • 2) ของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น mein altes Haus [LongdoDE]
 • /M IY1 N/ [CMU]
Kampf
 • |der, pl. Kämpfe| การต่อสู้ [LongdoDE]
 • |der, pl. Kämpfe| ความขัดแย้ง [LongdoDE]
 • /K AE1 M P F/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top