ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-x ray-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: x ray, *x ray*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
x ray(n) รังสีเอ็กซ์, See also: รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร
x ray(n) ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), See also: ภาพเอ็กซ์เรย์
x ray(n) รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)
x ray(vt) ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, See also: ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์
x ray(vt) รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
x ray(เอคซฺ'เร) n. รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งคล้ายแสง แต่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า, ภาพเอกซฺเรย์ vt. ตรวจสอบหรือถ่ายด้วยเอกซฺเรย์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
x rayX rays are used to locate breaks in bones.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ray \Ray\, n. [OF. rai, F. rais, fr. L. radius a beam or ray,
   staff, rod, spoke of a wheel. Cf. {Radius}.]
   1. One of a number of lines or parts diverging from a common
    point or center, like the radii of a circle; as, a star of
    six rays.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A radiating part of a flower or plant; the marginal
    florets of a compound flower, as an aster or a sunflower;
    one of the pedicels of an umbel or other circular flower
    cluster; radius. See {Radius}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) One of the radiating spines, or cartilages, supporting
      the fins of fishes.
    (b) One of the spheromeres of a radiate, especially one of
      the arms of a starfish or an ophiuran.
      [1913 Webster]
 
   4. (Physics)
    (a) A line of light or heat proceeding from a radiant or
      reflecting point; a single element of light or heat
      propagated continuously; as, a solar ray; a polarized
      ray.
    (b) One of the component elements of the total radiation
      from a body; any definite or limited portion of the
      spectrum; as, the red ray; the violet ray. See Illust.
      under {Light}.
      [1913 Webster]
 
   5. Sight; perception; vision; -- from an old theory of
    vision, that sight was something which proceeded from the
    eye to the object seen.
    [1913 Webster]
 
       All eyes direct their rays
       On him, and crowds turn coxcombs as they gaze.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. (Geom.) One of a system of diverging lines passing through
    a point, and regarded as extending indefinitely in both
    directions. See {Half-ray}.
    [1913 Webster]
 
   {Bundle of rays}. (Geom.) See {Pencil of rays}, below.
 
   {Extraordinary ray} (Opt.), that one of two parts of a ray
    divided by double refraction which does not follow the
    ordinary law of refraction.
 
   {Ordinary ray} (Opt.) that one of the two parts of a ray
    divided by double refraction which follows the usual or
    ordinary law of refraction.
 
   {Pencil of rays} (Geom.), a definite system of rays.
 
   {Ray flower}, or {Ray floret} (Bot.), one of the marginal
    flowers of the capitulum in such composite plants as the
    aster, goldenrod, daisy, and sunflower. They have an
    elongated, strap-shaped corolla, while the corollas of the
    disk flowers are tubular and five-lobed.
 
   {Ray point} (Geom.), the common point of a pencil of rays.
 
   {Roentgen ray}, {R["o]ntgen ray} (r[~e]nt"g[e^]n r[=a]`)
    (Phys.), a form of electromagnetic radiation generated in
    a very highly exhausted vacuum tube by an electrical
    discharge; now more commonly called {X-ray}. It is
    composed of electromagnetic radiation of wavelength
    shorter than that of ultraviolet light but longer than
    that of gamma rays. It is capable of passing through many
    bodies opaque to light, and producing photographic and
    fluorescent effects by which means pictures showing the
    internal structure of opaque objects are made, called
    X-rays, radiographs, sciagraphs, X-ray photographs,
    radiograms. So called from the discoverer, W. C.
    R["o]ntgen.
 
   {X ray}, the R["o]ntgen ray; -- so called by its discoverer
    because of its enigmatical character, x being an algebraic
    symbol for an unknown quantity.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 X ray \X ray\, X-ray \X-ray\([e^]ks"r[=a]`), n. [so called by
   its discoverer because of its enigmatical character, x being
   an algebraic symbol for an unknown quantity.] (Physics)
   Originally, any of the rays produced when cathode rays strike
   upon surface of a solid (as a copper target or the wall of
   the vacuum tube); now defined as electromagnetic radiation
   with a wavelength of 0.1 to 10 nanometers. X-rays are noted
   for their penetration of many opaque substances, as wood and
   flesh, their action on photographic plates, and their
   fluorescent effects. They were called {X rays} by their
   discoverer, W. K. R["o]ntgen, but were also referred to for
   some time as {Roentgen rays}. The term X-ray has become the
   most common designation. They also ionize gases, but cannot
   be reflected, or polarized, or deflected by a magnetic field.
   They are used in examining objects opaque to visible light,
   as for imaging bones or other structures inside the human
   body, and for detecting flaws in metal objects, such as in
   welds.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC] X ray

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 X ray \X ray\, X-ray \X-ray\([e^]ks"r[=a]`), v. t.
   To examine by means of X-rays; to irradiate with X-rays.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 X ray
   n 1: electromagnetic radiation of short wavelength produced when
      high-speed electrons strike a solid target [syn: {X ray},
      {X-ray}, {X-radiation}, {roentgen ray}]
   2: a radiogram made by exposing photographic film to X rays;
     used in medical diagnosis [syn: {roentgenogram}, {X ray},
     {X-ray}, {X-ray picture}, {X-ray photograph}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top