ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-wholeness-

HH OW1 L N IH0 S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wholeness, *wholeness*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wholeness[N] ความมีสุขภาพดี, Syn. complement, finality

CMU English Pronouncing Dictionary
WHOLENESS    HH OW1 L N IH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ganzheit {f} | in seiner Ganzheit; als Ganzeswholeness | as a whole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wholeness \Whole"ness\, n.
   The quality or state of being whole, entire, or sound;
   entireness; totality; completeness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wholeness
   n 1: an undivided or unbroken completeness or totality with
      nothing wanting; "the integrity of the nervous system is
      required for normal development"; "he took measures to
      insure the territorial unity of Croatia" [syn: {integrity},
      {unity}, {wholeness}]
   2: a state of robust good health [syn: {wholeness}, {haleness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top