ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-we've loaded [...] solute zero.-

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: we've loaded [...] bsolute zero., *we've loaded [...] bsolute zero.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-we ( W IY1)'ve ( V IY1) loaded ( L OW1 D AH0 D) the ( DH AH0) hyper ( HH AY1 P ER0) maser ( M EY1 Z ER0). we ( W IY1) can ( K AE1 N) use ( Y UW1 S) that ( DH AE1 T) instead ( IH2 N S T EH1 D) of ( AH1 V) absolute zero ( AE1 B S AH0 L UW2 T Z IY1 R OW0).-

 


  

 
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
ve
 • /V IY1/ [CMU]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
loaded
 • จำนวนมาก[Lex2]
 • ที่ตกอยู่ในฤทธิ์ของยาเสพย์ติดหรือเหล้า: มีนัย [Lex2]
 • มีของบรรทุกเต็ม: เต็ม, เพียบ [Lex2]
 • ร่ำรวย (คำสแลง): รวย [Lex2]
 • คนรวย[Lex2]
 • (โล'ดิด) adj. มีของบันทึก,มีสินค้าบรรทุก,มีกระสุน,มีวัตถุระเบิด,แฝงอารมณ์ไว้,เมาเหล้า,ร่ำรวยมาก,ถ่วงด้วยดีบุก,เพิ่มน้ำหนัก ###S. wealthy [Hope]
 • /L OW1 D AH0 D/ [CMU]
 • /L OW1 D IH0 D/ [CMU]
 • (v) /l'ɒudɪd/ [OALD]
  [load]
 • ของบรรทุก: สินค้าที่บรรทุก [Lex2]
 • เข้าไปในยานพาหนะ[Lex2]
 • เครื่องมือรับพลังงานไฟฟ้า[Lex2]
 • ถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์[Lex2]
 • ทำให้หนักใจ: เป็นภาระหนัก [Lex2]
 • น้ำหนักถ่วง: น้ำหนัก [Lex2]
 • น้ำหนักบรรทุก: ระวางน้ำหนัก [Lex2]
 • บรรจุ (ฟิล์มในกล้องถ่ายรูป)[Lex2]
 • บรรจุกระสุน[Lex2]
 • บรรทุก (สินค้า)[Lex2]
 • ปริมาณงาน: ปริมาณงานที่มอบหมายให้คนหรือเครื่องจักรทำ [Lex2]
 • ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้[Lex2]
 • ปริมาณเสื้อผ้าที่ซักในเครื่องซักผ้า[Lex2]
 • เพิ่มน้ำหนัก: ถ่วงน้ำหนัก [Lex2]
 • ภาระ: หน้าที่, ความรับผิดชอบ [Lex2]
 • ใส่ดิสก์หรือเทปลงในคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น[Lex2]
 • (โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,ระวางน้ำหนักบรรทุก,ภาระ,สิ่งที่เป็นภาระ,น้ำหนักถ่วง,ปริมาณงาน,ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้,อุปกรณ์รับไฟฟ้า,ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก,ใส่,ถ่วง,บรรจุ,มอบให้อย่างมากมาย,ลำเอียง,เพิ่มกำลังไฟฟ้า,เพิ่ม adv. มาก,มากมาย [Hope]
 • (n) ของบรรทุก,เครื่องบรรทุก,ภาระ,การบรรจุกระสุนปืน,น้ำหนักบรรทุก [Nontri]
 • (vt) บรรทุกของ,เป็นภาระ,บรรจุกระสุน,ใส่,ถ่วง,ยัด [Nontri]
 • /L OW1 D/ [CMU]
 • (v) /l'ɒud/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
hyper
 • คนที่ดำเนินกิจกรรมมากเกินไป: คนที่กระตือรือร้นอย่างมาก [Lex2]
 • คลั่ง: กระตือรือร้นอย่างมาก, ตื่นเต้นมากเกินไป [Lex2]
 • ซึ่งดำเนินกิจกรรมมากเกินไป: ซึ่งกระทำมากเกินไป [Lex2]
 • เกิน: เกินไป [Lex2]
 • /HH AY1 P ER0/ [CMU]
maser
 • เครื่องขยายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเฉพาะ microwave[Lex2]
 • (เม'เซอะ) n. เครื่องขยายmicrowave [Hope]
 • /M EY1 Z ER0/ [CMU]
 • (n) /m'ɛɪzər/ [OALD]
can
 • กระป๋อง[Lex2]
 • คุก (คำสแลง)[Lex2]
 • บรรจุกระป๋อง[Lex2]
 • ปริมาณหนึ่งกระป๋อง[Lex2]
 • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
 • สามารถ: สามารถที่จะ [Lex2]
 • (แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก, [Hope]
 • (n) กระป๋อง,ถัง [Nontri]
 • (vi) สามารถ,ทำได้ [Nontri]
 • (vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง [Nontri]
 • /K AE1 N/ [CMU]
 • /K AH0 N/ [CMU]
 • (v) /kæn/ [OALD]
use
 • วิธีการใช้: วิธีใช้ [Lex2]
 • การทำงาน[Lex2]
 • ใช้: ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์ [Lex2]
 • ใช้เป็นประจำ[Lex2]
 • หลอกใช้: ใช้ในทางไม่เหมาะสม [Lex2]
 • ปฏิบัติต่อ: แสดงออก [Lex2]
 • ได้ประโยชน์จาก[Lex2]
 • การใช้: การใช้ประโยชน์ [Lex2]
 • ประโยชน์: ประโยชน์ใช้สอย [Lex2]
 • ความเคยชิน: ความคุ้นเคย [Lex2]
 • (v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์) [Hope]
 • (n) ประโยชน์,การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม [Nontri]
 • (vt) ใช้,ใช้ประโยชน์,แสดงออก,สูบบุหรี่ [Nontri]
 • /Y UW1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 Z/ [CMU]
 • (n) /j'uːs/ [OALD]
 • (v) /j'uːz/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
instead
 • แทน: แทนที่ [Lex2]
 • (อินสเทด') adv. แทนที่,แทน. ###S. in place ,in preference [Hope]
 • (adv) แทนที่,แทน [Nontri]
 • /IH2 N S T EH1 D/ [CMU]
 • (a) /'ɪnst'ɛd/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
absolute zero
 • (เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible) [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top