ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-troubled-

T R AH1 B AH0 L D   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: troubled, *troubled*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
troubled(ทรับ'เบิลดฺ) adj. ยุ่งยาก,เป็นทุกข์,เป็นภาระ,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, no thank you, Frith, and I prefer that Mr. De Winter weren't troubled with them, either.ไม่ล่ะฟริธ ขอบคุณ แล้วก็ไม่ต้องเอาไปให้คุณเดอ วินเทอร์อ่านด้วย Rebecca (1940)
No, no. I can see to it that Maxim's not troubled any further.ไม่เเล้ว คงไม่ต้องรบกวนแม็กซิมอีก Rebecca (1940)
We look back down... on poor, troubled Belfast.เรามองย้อนกลับไปลง ... ที่ยากจนทุกข์เบลฟาส In the Name of the Father (1993)
As you know, we pride ourselves on turning troubled girls... into healthy, productive young women.อย่างที่คุณรู้ เรายินดีรับเด็กที่มีปัญหาเพื่อทำให้... เธอเป็นคนที่มีคุณภาพ Léon: The Professional (1994)
Hey, how about cannon-styled musical toilet seats that play "Bridge Over Troubled Water" when you take a dump?เอางี้มั้ย เอาโถชักโครกรูปปืนใหญ่ ที่มีเสียงดนตรีด้วยซะเลยเป็นไง เอาแบบมีเพลง บริดจ์ โอเวอร์ ทรับเบิ้ล วอเตอร์ บรรเลง ตอนที่เรานั่งอึดีมั้ย Hope Springs (2003)
I was starving and ate two bowls Guess that troubled my bowels.ฉันหิวโซเลยซัดไปสองชาม สงสัยกำลังขึ้นอืดในท้องน่ะ Art of Seduction (2005)
Well, I always say, laughter is Gods hand on a troubled world.ฉันพูดเสมอว่า "เสียงหัวเราะ เป็นยาวิเศษเยียวยาโลกที่ว้าวุ่น" Big Momma's House 2 (2006)
Ah, well, if the book has troubled you...ถ้าคุณมีปัญหากับมันมากนัก... Becoming Jane (2007)
One small bite to drag her down into a deep and troubled sleep.แค่คำเล็กๆ ก็สามารถทำให้นางล้มลง สู่ห้วงลึกแห่งการหลับใหล Enchanted (2007)
You are the troubled neighborhood boy who cried wolf.คุณน่ะเป็นเด็กข้างบ้านจอมปัญหา ที่น่ารำคาญ Disturbia (2007)
# hold her, boxed in. # # troubled and human. # # help me lose this uneasy injustice. ## hold her, boxed in. # # troubled and human. The Ten (2007)
And these are troubled times, as well.เป็นเวลาที่น่าหนักใจเช่นกัน Shooter (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
troubledA man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.
troubledAre you trying to fish in troubled waters?
troubledDon't let yourself be troubled by the thought of her.
troubledFred was very troubled by his wife's nagging.
troubledHe is greatly troubled about that job.
troubledHe was mentally troubled.
troubledHim son troubled him most.
troubledI am sorry that I have troubled you so much.
troubledI am sorry to have troubled you.
troubledI can't make out why he is so much troubled.
troubledI felt very troubled by the news.
troubledI got the sack but I've a little saved up so for the time being I won't be troubled for living expenses.

CMU English Pronouncing Dictionary
TROUBLED T R AH1 B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
troubled (v) trˈʌbld (t r uh1 b l d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trouble \Trou"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Troubled}; p. pr. & vb.
   n. {Troubling}.] [F. troubler, OF. trobler, trubler,
   tourbler,fr. (assumed) LL. turbulare, L. turbare to
   disorderly group, a little crowd; both from turba a disorder,
   tumult, crowd; akin to Gr. ?, and perhaps to E. thorp; cf.
   Skr. tvar, tur,o hasten. Cf. {Turbid}.]
   1. To put into confused motion; to disturb; to agitate.
    [1913 Webster]
 
       An angel went down at a certain season into the
       pool, and troubled the water.     --John v. 4.
    [1913 Webster]
 
       God looking forth will trouble all his host.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To disturb; to perplex; to afflict; to distress; to
    grieve; to fret; to annoy; to vex.
    [1913 Webster]
 
       Now is my soul troubled.       --John xii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
       Take the boy to you; he so troubles me
       'T is past enduring.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Never trouble yourself about those faults which age
       will cure.              --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To give occasion for labor to; -- used in polite
    phraseology; as, I will not trouble you to deliver the
    letter.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To disturb; perplex; afflict; distress; grieve; harass;
     annoy; tease; vex; molest.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 troubled
   adj 1: characterized by or indicative of distress or affliction
       or danger or need; "troubled areas"; "fell into a
       troubled sleep"; "a troubled expression"; "troubled
       teenagers" [ant: {untroubled}]
   2: characterized by unrest or disorder or insubordination;
     "effects of the struggle will be violent and disruptive";
     "riotous times"; "these troubled areas"; "the tumultuous
     years of his administration"; "a turbulent and unruly
     childhood" [syn: {disruptive}, {riotous}, {troubled},
     {tumultuous}, {turbulent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top